Hotărârea nr. 502/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str. Xenopol reprezentând suprafaţa de 1460 mp teren reprezentând teren - proprietatea publică a Municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str. Xenopol reprezentând suprafața de 1460 mp teren reprezentând teren - proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52864 din data de 15.07.2011, prin care Serviciului Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea solicită Consiliului Local aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren cu suprafața de 1460 mp, situat în Oradea, Str. Xenopol și aprobarea înscrierii la CF a proprietății publice a municipiului Oradea,

În conformitate cu schița cadastrală întocmită de domnul topograf Jurcuț Ioan, imobilul în suprafață de 1460 mp teren, se constituie din nr.topo.4503,înscris în CF 3025 Oradea, nr. topo. 4502 înscris în CF 3026 Oradea, nr. topo.4500 înscris în CF 3027 Oradea, nr.topo.4501 înscris în CF 3027 Oradea nr.topo.4522 înscris în CF 3028 Oradea nr.topo.4521 înscris în CF 3029 Oradea nr.topo.4505 înscris în CF 3023 Oradea nr.topo.4504 înscris în CF 3024 Oradea nr.topo.4506/1 înscris în CF 3022 Oradea nr.topo.4506/2 înscris în CF 10870 Oradea, nr. topo 4555 conform adeverinței eliberată de OCPI Bihor nr. 36872 și nr. topo 4556 conform adeverinței eliberată de OCPI Bihor nr. 36872 proprietatea Statului Român,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se probă deschiderea unei noi coli de Carte Funciară pentru :

 • -     suprafața de 665 mp. teren identificat cu nr. topo 4555, conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 36872/15.06.2011 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public, proprietatea publică a Municipiului Oradea,

 • -     suprafața de 794 mp. teren identificat cu nr. topo 4556, conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 36872/15.06.2011 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public, proprietatea publică a Municipiului Oradea,

Art.2 Se aprobă planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 1460 mp.

\Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris

Nr. Topo

Suprafața nr. topo - mp-

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr. cadastral -mp-

Observații

4503

3025

197

197

Teren proprietatea Municipiului Oradea

4502

3026

175

175

4500

3027

324

324

4501

3027

132

132

4522

3028

145

104

4521

3029

138

56

4505

3023

260

97

4504

3024

153

109

4506/1

3022

121

50

4506/2

10870

121

10

4555

Adeverința de suprafață

Nr.36872/15.06.2011

665

10

4556

Adeverința de suprafață

Nr.36872/15.06.2011

794

196

Total

1460

Art.3.Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la Art.2 din prezenta hotărâre, reprezentând teren în suprafață de 1460 mp, aflat în proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinația teren public.

Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune - Primăria Municipiului Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • ■   Primarul Municipiului Oradea;

 • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • ■   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune - Primăria Municipiului Oradea;

 • ■   Administrația Imobiliară Oradea ;

 • ■   Serviciul Terenuri ;

 • ■   Serviciul Financiar Contabil;

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 20 iulie 2011

  Nr. 502


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila