Hotărârea nr. 500/2011

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: “Amenajare parcare str. Atelierelor – zona Căminelor de nefamilişti“ şi declanşarea procedurii de expropriere a terenului în suprafaţă de 1.062 mp. situat în Oradea str. Atelierelor, identificat cu nr. topo 8552/36 înscris în CF 12833 Oradea aflat în proprietatea d-lui Moza Vasile şi a d-nei Moza Zoriţa

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: “Amenajare parcare str. Atelierelor - zona Căminelor de nefamiliști“ și declanșarea procedurii de expropriere a terenului în suprafață de 1.062 mp. situat în Oradea str. Atelierelor, identificat cu nr. topo 8552/36 înscris în CF 12833 Oradea aflat în proprietatea d-lui Moza Vasile și a d-nei Moza Zorița

Analizând Raportul de specialitate nr. 52863 din data de 15.07.2011 întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție: “Amenajare parcare str. Atelierelor - zona Căminelor de nefamiliști“ și declanșarea procedurii pentru exproprierea suprafeței de 1.062 mp. teren din imobilul situat în Oradea str. Atelierelor, identificat cu nr. topo 8552/36 înscris în CF 12833 Oradea aflat în proprietatea d-lui Moza Vasile și a d-nei Moza Zorița,

Luând în considerare prevederile Legii 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii 255/2010,

În conformitate cu prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată privind finanțele publice locale; documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe , contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), lit. c) alin. (4) lit. d) alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investiție: „AMENAJARE PARCARE STR. ATELIERELOR - ZONA CĂMINELOR DE NEFAMILIȘTI”, astfel:

- CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI: Ordonator principal de credite:                    Primarul Municipiului Oradea

Beneficiar:                                         Administrația Imobiliară Oradea

- INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea estimată a investiției:              366.000 lei, fără TVA

Durata de realizare a investiției:             1 lună

Art.2. Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din sursele bugetului local al Primăriei municipiului Oradea sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget.

Art.3. Se aprobă coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local : “Amenajare parcare str. Atelierelor zona Căminelor de nefamiliști - din municipiul Oradea, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 38478/23.06.2011.

Art.4. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a suprafeței de 1.062 mp.- teren situat în Oradea str. Atelierelor, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 38478/23.06.2011 .

Art.5. Se aprobă lista cuprinzând proprietarii afectați de coridorul de expropriere și valoarea despăgubirilor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.6. Se însușește Raportul de evaluare întocmit de IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L. pentru proprietatea imobiliară situată în Oradea str. Atelierelor identificat cu nr. topo 8552/36 înscris în CF12833 Oradea în suprafață de 1.062 mp.

Art.7. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 170.982,00 lei fără TVA, reprezentând valoarea totală a despăgubirilor ce se vor acorda proprietarilor din anexa la prezenta hotărâre, pentru suprafața totală de 1.062 mp teren supus exproprierii.

Art.8. Se aprobă înscrierea, după perfectarea operațiunilor legale, într-o nouă coală de Carte funciară a imobilului expropriat, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, ca teren public-parcare.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • -   Primarul Municipiului Oradea;

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune.

 • -   Administrația Imobiliară Oradea;

 • -   Serviciul Terenuri;

- Biroul Cadastru;

 • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

 • -   Moza Vasile și Moza Zorița prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 20 iulie 2011

  Nr. 500


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Consiliul Local al Municipiului Oradea

Administrația Imobiliara Oradea

Anexă la H.C.L. 500/2011

Tabelul cu proprietarii imobilului proprietate privată, supus exproprierii în condițiile Legii nr. 255/2010, în vederea realizării obiectivului de investiții “Amenajare parcări și alei în zona Aleea Călinului”

Nr. crt.

Proprietar

Nr. topo

Nr. C.F.

Suprafata din CF - mp -

Suprafata afectată - mp -

Suprafața

rămasă neexpropriată

- mp -

Valoarea despăgubirii - Lei -

1.

Moza Vasile

8552/36

12833 Oradea

1.850

1.062

788

170.982,00

2.

Moza Zorița

TOTAL

170.982,00

Cristian Marcel Beltechi


Porsztner Bela Csaba


Marioara Roșan


Danci Petru


Letea Carmen


Director General


Director General Adj.


Șef Birou Juridic


Consilier Serviciul Cadastru


Șef Serviciu Terenuri