Hotărârea nr. 499/2011

privind aprobarea achiziţionării suprafeţei de 104 mp rămasă după exproprierea suprafeţei de 542/646 mp teren identificat cu nr. cadastral 15019 înscris în CF 162552 Oradea, proprietatea d-nei Catana Adina Mihaela în cota de 1/5 părţi şi a S.C. Casa Regal S.R.L. în cota de 4/5 părţi

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea achiziționării suprafeței de 104 mp rămasă după exproprierea suprafeței de 542/646 mp teren identificat cu nr. cadastral 15019 înscris în CF 162552 Oradea, proprietatea d-nei Catana Adina Mihaela în cota de 1/5 părți și a S.C. Casa Regal S.R.L. în cota de 4/5 părți

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.52848 din data de 15.07.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea mandatarea Primarului Municipiului Oradea pentru derularea formalităților legale în vederea cumpărării suprafeței de 104 mp. teren, rămasă după exproprierea pentru cauză de utilitate publică a suprafeței de 542 mp identificat cu nr.cadastral 15019 înscris în CF 162552 Oradea, proprietate a d-nei Catana Adina Mihaela în cota de 1/5 părți și a S.C. Casa Regal S.R.L. în cotă de 4/5 părți, în vederea amenjării unor locuri de parcare,

Având în vedere că după exproprierea suprafeței de 542 mp pentru cauză de utilitate publică din totalul de 646 mp. se impune achiziționarea suprafeței rămase de 104 mp,

În conformitate cu Raportul de evaluare însușit de Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Hotărârea

Consiliului Local nr. 385 /26.05.2011,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b), c), alin.4 lit.a), alin.5 lit.a) și art.45 alin.(3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș te :

Art.1. Se mandatează Primarul Municipiului Oradea pentru derularea formalităților legale în vederea achiziționării suprafeței de 104 mp. teren identificat cu nr.cadastral 15019 înscris în C.F.162552 Oradea, proprietatea d-nei Catana Adina Mihaela în cotă de 1/5 părți și a S.C. Casa Regal S.R.L. în cotă de 4/5 părți, după îndeplinirea procedurii de expropriere pentru suprafața afectată de utilitate publică.

Art.2. Se aprobă prețul de achiziție de 37 Euro/mp pentru suprafața de 104 mp teren din nr. cadastral 15019 înscris în C.F. 162552 Oradea rămasă după exproprierea suprafeței de 542 mp, proprietatea d-nei Catana Adina Mihaela și a S.C. Casa Regal S.R.L., conform Raportului de evaluare întocmit de către S.C. IT Business Management S.R.L.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - județul Bihor,

  • - Primarul Municipiului Oradea,

  • - Direcția Juridică,

  • - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - S.C. Catana Adina Mihaela și S.C. Casa Regal S.R.L., prin grija Serviciului Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 20 iulie 2011

Nr.499


CONTRASEMNEAZĂ

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.


SECRETAR Ionel Vila