Hotărârea nr. 498/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu suprafaţa de 299 mp teren şi darea acordului de principiu în vederea vânzarii prin negociere directă a cotei de 199/299 mp teren situat în Oradea str.Prof. Gh. Marinescu, nr.8 în favoarea numitului Pop Petre Bogdan

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 299 mp teren și darea acordului de principiu în vederea vânzarii prin negociere directă a cotei de 199/299 mp teren situat în Oradea str.Prof. Gh. Marinescu, nr.8 în favoarea numitului Pop Petre Bogdan

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.52849din data de 15.07.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 299 mp teren și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 199/299 mp teren situat în Oradea str.Prof.Gh.Marinescu nr.8, în favoarea numitului Pop Petre Bogdan,

Conform C.F. nr.167720 Oradea, d-na Pop Violeta Doina, este proprietara imobilului situat în Oradea, str.Prof. Gh.Marinescu, nr.8, reprezentând casă cu titlu de cumpărare și supafața de 299 mp. teren - loc de casă în Podgorie,

Având în vedere faptul că prin Actul de donație nr.746/21.06.2011, proprietara terenului - d-na Pop Violeta Dorina donează imobilul situat pe Str.Prof.G.Marinescu nr.8, fiului acesteia - d-l Pop Petre Bogdan, fapt nematerializat în evidentele de carte funciară,

În conformitate cu planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate, a rezultat faptul că imobilul situat în Oradea, str.Gh.Doja nr.188 se constituie din casă cu suprafață construită la sol de 87 mp și teren în suprafață de 299 mp,

Cota de 100/299 mp.teren, constituie proprietatea numitului Pop Petre Bogdan, dobândit în baza art.36 din Legea 18/1991 republicată, iar cota de 199/299 mp. teren constituie proprietatea Statului Roman. Pentru suprafața de 199 mp teren, d-l Pop Petre Bogdan achită taxă folosință teren,

Ținând cont de prevederile art.10(2) din legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.758/27.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.448/2007,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin.(3) și ale art.123 lin.3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I.Seaprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 299 mp.

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr.

Topo

Suprafața nr. topo - mp-

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr.cadastral -mp-

Observații

6277/19

15136 Oradea

299

299

Municipiul Oradea asupra cotei de 199 mp.teren și Pop Petre Bogdan asupra cotei de 100 mp teren

TOTAL

299

Art.II. Se aprobă deschiderea unei noi coli de carte funciară pentru înscrierea nr.cadastral constituit la Art.2 din prezenta hotărâre, ca teren cu construcții deținute în cota de 100/299 părți teren și 1/1 construcții proprietatea numitului Pop Petre Bogdan și cota de 199/299 mp. teren proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art.III. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 199/299 mp teren identificat la Art.2 din prezenta hotărâre, în favoarea numitului Pop Petre Bogdan, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.IV. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la Art.3 din prezenta hotărâre, va fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea.

Art.V. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.VI. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul Municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului - județul Bihor,

 • -   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune,

 • -   Administrația Imobiliară Oradea,

 • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

 • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar-Contabil,

 • -   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară,

 • -   D-l Pop Petre Bogdan și d-na Pop Violeta Dorina, prin grija Serviciului Terenuri.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 20 iulie 2011

  Nr. 498


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.