Hotărârea nr. 497/2011

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de către domnul Curtui Paul, doamna Ursz (fostă Curtui) Alina, doamna Pop Florentina Mariana şi de către doamna Ştef Paula Iuliana, reprezentând suprafaţa de 30 mp teren identificat cu nr. cadastral 158507 înscris în C.F.158507 Oradea situat în Oradea în zona str. Piatra Craiului cu destinaţia de „drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de către domnul Curtui Paul, doamna Ursz (fostă Curtui) Alina, doamna Pop Florentina Mariana și de către doamna Ștef Paula Iuliana, reprezentând suprafața de 30 mp teren identificat cu nr. cadastral 158507 înscris în C.F.158507 Oradea situat în Oradea în zona str. Piatra Craiului cu destinația de „drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.52850 din data de 15.07.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea acceptarea donației reprezentând suprafața de 30 mp teren identificat cu nr. cadastral 158507 înscris în C.F. 158507 Oradea situat în Oradea str. Piatra Craiului nr. 42/B cu destinația de „drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.1493/14.10.2009 domnul Curtui Paul, doamna Ursz ( fostă Curtui) Alina, doamna Pop Florentina Mariana, și doamna Ștef Paula Iuliana donează Municipiului Oradea suprafața de 30 mp teren identificat cu nr. cadastral 158507 înscris în C.F. 158507 Oradea,

Ținând cont de prevederile art.7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit. „a” art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de către domnul Curtui Paul, doamna Ursz ( fostă Curtui) Alina, doamna Pop Florentina Mariana, și de către domna Ștef Paula Iuliana reprezentând suprafața de 30 mp teren identificat cu nr. cadastral 158507 înscris în C.F. 158507 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de „drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului - județul Bihor,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune,

  • - Direcția Tehnică,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - Domnul Curtui Paul, doamna Ursz (fostă Curtui) Alina, doamna Pop Florentina Mariana, și doamna Ștef Paula Iuliana prin grija Serviciului Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 20 iulie 2011

Nr. 497


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila