Hotărârea nr. 493/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de alipire a terenurilor identificate cu nr. cadastral 170368 şi 170371 înscrise în CF 170368 şi 170371 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de alipire a terenurilor identificate cu nr. cadastral 170368 și 170371 înscrise în CF 170368 și 170371 Oradea, situat în

Parcul Industrial Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.52856 din data de 15.07.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de alipire a terenurilor identificate cu nr.cadastral 170368 și 170371 înscrise în CF 170368 și 170371 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea administrat de „S.C. Eurobusiness Parc S.R.L.”,

Conform C.F. 170368 și 170371 Oradea suprafața de 8.125 mp teren identificat cu nr.cadastrale 170368 și 170371, este

proprietatea Municipiului Oradea,

Văzând Raportul procedurii întocmite de S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.R.L., privind licitația publică organizată în vederea concesionarii unor parcele în Parcul Industrial Eurobusiness Parc Oradea, comisia de evaluare a hotărât încheierea contractului de concesionare cu S.C. RUFIN S.R.L. pentru o suprafață de 8.125 mp identificată cu nr. cadastrale 170368 și 170371,

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.670/31.08.2009 s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal - Amenajare și asigurare cu utilități și funcțiuni Parc Industrial Eurobusiness - sos. Borșului, nr.cad. 167878 - Oradea,

În temeiul Legii nr. 7/1996 actualizată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 actualizată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de alipire a terenului identificat cu nr. cadastrale 170368 și 170371 Oradea astfel:

Nr.

cadastral nou format

Suprafața înscrisă în

CF

- mp -

Nr. cadastrale din care se constituie LOT 1

Suprafețele din care se constituie noul nr. cadastral

- mp -

Observații

1 AT *1

fi

170368

4062

Teren pentru construcții

LO T 1

8.125

170371

4063

Teren pentru construcții

TOTAL

8125

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară, a nr. cadastral constituit conform Art.1 din prezenta hotărâre, reprezentând teren proprietate privată a Municipiului Oradea cu destinația de „Teren pentru construcții”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

 • - Primarul Municipiului Oradea,

- S.C. Eurobusiness Parc S.R.L.,

 • - Administrația Imobiliară Oradea,

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

 • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

 • - S.C.Rufin.S.R.L., prin grija S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.R.L.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 20 iulie 2011

  Nr. 493


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.