Hotărârea nr. 490/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 251 mp. şi concesionarea directă a suprafeţei de 251 mp teren, situat în Oradea, şos. Borsului nr. 7, în favoarea S.C. UNIVEST COM S.A., în vederea extinderii spaţiului comercial şi realizare acces

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 251 mp. și concesionarea directă a suprafeței de 251 mp teren, situat în Oradea, șos. Borsului nr. 7, în favoarea S.C. UNIVEST COM S.A., în vederea extinderii spațiului comercial și realizare acces

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.52858 din data de 15.07.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 251 mp. și concesionarea directă a suprafeței de 251 mp teren, situat în Oradea, șos. Borsului nr. 7, în favoarea S.C. UNIVEST COM S.A., în vederea extinderii spațiului comercial și realizare acces,

Conform C.F.150411 Oradea (nr. C.F.vechi 6988-NDF) S.C. UNIVEST COM S.A. S.R.L. este proprietara

terenului și construcției, identificat cu nr.cadastral 8703, situat în Oradea, șos. Borșului nr.7,

Având în vedere că prin Avizul C.M.U.A.T. nr. 699/06.07.2011 s-a avizat favorabil extinderea spațiului comercial situat la parterul construcției proprietatea S.C. UNIVEST COM S.A., și concesionarea terenului. Prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului, s-a identificat suprafața de 251 mp. pe care se dorește extinderea spațiului comercial și realizare acces la punct termic, bucătărie și bar,

Prin Avizul C.M.U.A.T. nr. 699/06.07.2011, se impune obligația beneficiarului, să întrețină pe cheltuială proprie, spațiul verde din vecinătate,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin.(3), art.123 alin.(1) din Legea nr. 215/2001

republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă radierea dreptului de administrare operativă directă, înscris în C.F.31337 Oradea sub B2, în favoarea T.C.I. Cluj - Grup Șantier Oradea.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 251 mp astfel:

Nr. topo din care se constituie noul nr. cadastral

C.F.-ul în care este înscris nr.

cadastral

Suprafața dezlipită din nr. topografic pentru constituirea nr. cadastral

Suprafața dezlipită din nr. topografic pentru constituirea nr.

cadastral

- mp -

- mp -

5167/8

20887 Oradea

23.792

56

5167/14

31337 Oradea

473

32

5171/1

20887 Oradea

1.100

163

TOTAL

251 mp.

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară, a nr.cadastral cu suprafața de 251 mp., identificat prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la Art.2 din prezenta hotărâre, reprezentând teren proprietate privată a Municipiului Oradea.

Art.4. Se aprobă redevența de 10,00 lei/mp./an pentru concesionarea terenului identificat conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la Art.2 din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă durata de 25 ani pentru concesionarea terenului identificat conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la Art.2 din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.08.2011.

Art.6. Redevența menționată la Art.4 rămâne fixă la nivelul anului în care acesta se aprobă, urmând a fi indexată de drept anual, începând din anul următor, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințază Administrația Imobiliară Oradea.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară,

- S.C. UNIVEST COM S.A., prin grija Serviciului Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius


Oradea, 20 iulie 2011

Nr. 490


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila