Hotărârea nr. 49/2011

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Filimon Traian şi soţia Filimon Angela , reprezentând suprafaţa de 83 mp teren identificat cu nr. cadastral 166459 înscris in C.F. 166459 Oradea situat în Oradea str. Strugurilor şi suprafaţa de 58 mp teren identificat cu nr. cadastral 166497 înscris în C.F. 166497 Oradea situat în Oradea strada Viilor, cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Filimon Traian și soția Filimon Angela , reprezentând suprafața de 83 mp teren identificat cu nr. cadastral 166459 înscris in C.F. 166459 Oradea situat în Oradea str. Strugurilor și suprafața de 58 mp teren identificat cu nr. cadastral 166497 înscris în C.F. 166497 Oradea situat în Oradea strada Viilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 41075 din data de 20.01.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 83 mp teren identificat cu nr. cadastral 166459 înscris în C.F. 166459 Oradea situat în Oradea str. Strugurilor și suprafața de 58 mp teren identificat cu nr. cadastral 166497 înscris în C.F. 166497 Oradea situat în Oradea strada Viilor, cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.1832/13.10.2010 domnul Filimon Traian și soția Filimon Angela donează Municipiului Oradea suprafața de 83 mp teren identificat cu nr. cadastral 166459 înscris în C.F. 166459 Oradea și suprafața de 58 mp teren identificat cu nr. cadastral 166497 înscris în C.F. 166497 Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Filimon Traian și soția Filimon Angela reprezentând suprafața de 83 mp teren identificat cu nr. cadastral 166459 înscris în C.F. 166459 Oradea și suprafața de 58 mp teren identificat cu nr. cadastral 166497 înscris în C.F. 166497 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • ■  Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • ■  Instituția Arhitectului Șef;

  • Directia Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de gestiune

  • Direcția Tehnică;

  • Administrația Imobiliară Oradea;

  • A.I.O. - Serviciul Terenuri;

  • A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

  • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara;

  • Domnul Filimon Traian și soția Filimon Angela prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 27 ianuarie 2011

Nr. 49


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila