Hotărârea nr. 489/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 2.387 mp teren situat în Oradea reprezentând – strada Jean Calvin – proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2.387 mp teren situat în Oradea reprezentând - strada Jean Calvin - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52826 din data de 15.07.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 2387 mp teren - strada Jean Calvin - proprietate publică a Municipiului Oradea,

În conformitate cu planul de amplasament, imobilul str. Jean Calvin în suprafață de 2387 mp teren având categoria de folosință - drum, se constituite din nr. topo 3094 - teritoriul cadastral ORADEA, identificat cu Adeverința O.C.P.I. Bihor nr.35618/2011, teren aflat în proprietatea municipiului Oradea,

Având în vedere faptul că Strada Jean Calvin împreună cu suprafața de teren aferentă este înscrisă în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea sub poziția nr. 368 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002.

In vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002;

Ținând sema de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

În temeiul Legii nr. 7/1996 actualizată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr.cadastral nou format în suprafață de 2.387 mp.

'''Suprafața nr.

cadastral nou constituit -mp-

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Adeverința OCPI

Bihor nr.

Suprafata nr. topo - mp-

Suprafața măsurată

ce se constituie in nr. cadastral -mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

2387

3094

35618/2011

2467

2387

drum - teren public str.

Jean Calvin

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară pentru imobilul identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, având suprafața de 2.387 mp teren public cu destinația Strada Jean Calvin, aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul aferent străzii Jean Calvin.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - județul Bihor,

  • - Primarul Municipiului Oradea,

  • - Direcția Tehnică,

  • - Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Biroul Cadastru,

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius


Oradea, 20 iulie 2011

Nr.489


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.