Hotărârea nr. 487/2011

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Omuţ Avram şi soţia Omuţ Erzsebet, reprezentând suprafaţa de 16 mp teren identificat cu nr. cadastral 168528 înscris în C.F. 168528 Oradea situat în Oradea în zona str. Soarelui cu destinaţia de „drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Omuț Avram și soția Omuț Erzsebet, reprezentând suprafața de 16 mp teren identificat cu nr. cadastral 168528 înscris în C.F. 168528 Oradea situat în Oradea în zona str. Soarelui cu destinația de „drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.52816 din data de 15.07.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 16 mp teren identificat cu nr.cadastral 168528 înscris în C.F. 168528 Oradea situat în Oradea str. Soarelui cu destinația de „drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.166/14.02.2011 domnul Omuț Avram și soția Omuț Erzsebet donează Municipiului Oradea suprafața de 16 mp teren identificat cu nr.cadastral 168528 înscris în C.F.168528 Oradea,

Ținând cont de prevederile art.7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin. (5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Omuț Avram și soția Omuț Erzsebet reprezentând suprafața de 16 mp teren identificat cu nr.cadastral 168528 înscris în C.F.168528 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de „drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor,

 • - Instituția Arhitectului Șef,

 • - Evidență Patrimoniu-Delegări de gestiune,

 • - Direcția Tehnică,

 • - Administrația Imobiliară Oradea,

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

 • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

 • - Domnul Omuț Avram și soția Omuț Erzsebet prin grija Serviciului Terenuri.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 20 iulie 2011

  Nr. 487


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.