Hotărârea nr. 486/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 1826 mp teren – strada I.L. Caragiale – proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 1826 mp teren - strada I.L. Caragiale - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52814 din data de 15.07.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri solicită Consiliului Local al Muncipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 1826 mp teren - strada I.L. Caragiale - proprietate publică a Municipiului Oradea,

În conformitate cu planul de amplasament, întocmit de dl. topograf Balint Iosif imobilul situat în Oradea str. I.L. Caragiale în suprafață de 1826 mp teren având categoria de folosință - drum, se constituite din nr. topo 3093 - teritoriul cadastral ORADEA, identificat cu Adeverința OCPI bihor nr.35618/2011, teren aflat în proprietatea municipiului Oradea,

Strada I.L. Caragiale împreună cu suprafața de teren aferentă este înscrisă în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea sub poziția nr. 352 din Anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 970/2002,

In vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin Hotărârea de Guvern nr.970/2002,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul Legii nr. 7/1996 actualizată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t a r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral nou format în suprafață de 1826 mp.

''''Suprafața nr.

cadastral nou constituit -mp-

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Adeverința OCPI

Bihor nr.

Suprafața

nr. topo

- mp-

Suprafața măsurată

ce se constituie in nr. cadastral -mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

1826

3093

35618/2011

1826

1826

drum - teren public str.

I.L. Caragiale

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară pentru imobilul identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, având suprafața de 1826 mp teren public cu destinația Strada I.L. Caragiale, aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul aferent străzii I.L. Caragiale.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art..5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului - județul Bihor,

  • - Direcția Tehnică,

  • - Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Biroul Cadastru,

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 20 iulie 2011

Nr.486

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.