Hotărârea nr. 482/2011

privind aprobarea proiectului Actului Adiţional nr.2 la Contractul de concesiune teren în Parcul Industrial Eurobusiness încheiat la data de 16 septembrie 2010, între Municipiul Oradea, S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.R.L. şi S.C. Plexus Services R.O. S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proiectului Actului Adițional nr.2 la Contractul de concesiune teren în Parcul Industrial

Eurobusiness încheiat la data de 16 septembrie 2010, între Municipiul Oradea, S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.R.L. și

S.C. Plexus Services R.O. S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate nr.174157 din data de 19.07.2011 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea proiectului de Act Adițional nr.2 la Contractul de concesiune nr.19/16.09.2010 încheiat între Municipiul Oradea, S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.R.L. și compania S.C. Plexus Services RO S.R.L.,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.323/2010 privind aprobarea proiectului de Contract de concesiune teren în Parcul Industrial Eurobusiness care se va încheia între Municipiul Oradea, S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.R.L. și S.C. PLEXUS SERVICES R.O. S.R.L.,

Ținând seama de Contractul de Concesiune nr.19/16 septembrie 2010, modificat prin Actul adițional nr.1/25.10.2010,

Ținând seama de faptul că S.C. PLEXUS SERVICES R.O. S.R.L a concesionat două loturi de teren în Parcul Industrial în suprafață de 60.000 mp, respectiv 27.013 mp. iar conform prevederilor contractului încheiat societatea și-a luat angajamentul că va începe lucrările în termen de un an de la data semnării contractului, respectiv 25.10.2011.

Văzând adresa nr.83/19.07.2011, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr.174218/19.07.2011 prin care S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.R.L. solicită încheierea unui Act Adițional la Contractul de concesiune teren încheiat cu S.C. Plexus Services R.O. S.R.L. având ca obiect decalarea termenului de începere a lucrărilor până în luna mai 2012. Solicitarea intervine ca urmare a faptului că societatea Plexus Services R.O. S.R.L a aplicat pentru abținerea ajutorului de stat în baza HG 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile pentru proiectul ce urmează a fi implementat în cadrul Parcului Industrial Eurobusiness. Procedura de evaluare în vederea acordării ajutorului de stat este de lungă durată proiectul neputând fi demarat până la obținerea efectivă a acestui ajutor.

În conformitate cu proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin 2, lit a, c alin. 3, lit c, alin 5 lit b, art. 45 alin 3, din Legea 215/2001 administrației publice locale,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă proiectul de Act Adițional nr. 2 la Contractul de concesiune nr.19/16.09.2010 încheiat între Municipiul Oradea, S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.R.L. și S.C. Plexus Service RO S.R.L., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.R.L.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului - județului Bihor,

  • - Direcția Economică,

  • - Direcția Juridică,

  • - S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.R.L.,

- S.C. Plexus Services R.O. S.R.L., prin grija S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius


Oradea, 20 iulie 2011

Nr. 482


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

ANEXA

LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 482/2011

ACT ADITIONAL nr. 2 din data de [...]

la Contractul de concesiune nr.19 incheiat la data de 16 septembrie 2010

Art. I. PARTILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, Piata Unirii nr.1, cod 410100, cod fiscal 4230487, reprezentat de dl. Ilie Bolojan, Primar, in calitate de autoritate concedenta, denumita in continuare „Municipiul

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, avand sediul in municipiul Oradea, Piata Unirii nr.1-3, camera 134, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J05/2814/12.11.2008, CUI 24734055, cont nr.RO84BTRL00501202P80178XX deschis la Banca Transilvania, reprezentata de dna. Ungur Delia, avand functia de Director, in calitate de Societate Administrator a Parcului Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA, denumita in continuare „Administratorul”, pe de o parte, si

S.C. PLEXUS SERVICES R.O. S.R.L. infiintata in conformitate cu legile din Romania cu sediul in Sat Santion, Comuna Bors, jud. Bihor, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J05/261/2009, cod unic de inregistrare 25153581 reprezentata de dl. Denis Kerr, cetatean britanic, nascut in Glasgow, UK la data de 16 Decembrie 1964, domiciliat in 80 Flures Drive, Abbeyfield, Erskine. PA8 7DF, titularul pasaportului nr. 800285426, eliberat de autoritatile britanice la data de 25.01.2007, avand functia de Administrator, in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte („Concesionarul”)

AVAND IN VEDERE CA:

  • ■  La data de 16 septembrie 2010, Municipiul, Administratorul si Concesionarul au semnat contractul de concesiune cu privire la Terenul intabulat in Cartile funciare nr.160701 si 166460 ale Municipiului Oradea, asa cum a fost acesta modificat prin Actul Aditional nr. 1/25.10.2010;

  • ■  In confomitate cu art. 7.1.6 din Contractul de Concesiune, Concesionarul si-a asumat obligatia de a incepe lucrarile de construire in vederea dezvoltarii Proiectului in termen de 1 an de la data semnarii de catre Parti a actului aditional la Contractul de Concesiune in conformitate cu Art. 9.4 al doilea paragraf din Contractul de Concesiune.

  • ■  Actul aditional mentionat la art. 9.4 al doilea paragraf din contractul de Concesiune a fost semnat de catre Parti la data de 25.10.2010; in consecinta, termenul de 1 an prevazut la art. 7.1.6 din Contractul de Concesiune expira la data de 25.10.2010;

  • ■  In vederea finantatii Proiectului, Concesionarul a decis, asa cum rezulta din adresa nr.163370/12.07.2011 sa depuna la Ministerul Economiei si Finantelor o solicitare in vederea obtinerii unui ajutor de stat, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile. Tot din adresa mai sus mentionata reiese faptul ca se intentioneaza redimensionarea Proiectului initial de la 15.000 mp - 20.000 mp la 26.000 mp; majorarea investitiei de la 6 mil. Euro (valoarea constructiei) la 29 mil. Euro (valoarea constructiei si a echipamentelor), respectiv cresterea numarului de angajati de la 200 la 750;

  • ■  Concesionarul intentioneaza sa depuna cererea pentru obtinerea ajutorului de stat mentionat anterior la sfarsitul lunii iulie 2011 si, avand in vedere complexitatea documentatiei depuse si a procesului de aprobare a solicitarii, Concesionarul apreciaza ca fiind necesara o extindere a termenului prevazut la art. 7.1.6 din Contractul de Concesiune pina la sfirsitul lunii mai 2012;

încheierea prezentului Act Adițional a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local Oradea nr.

[...]/[...]

PARTILE AU CONVENIT INCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADITIONAL:

Art. 1. Primul paragraf al Articolului 7.1.6 din Contractul de Concesiune se modifica si va avea urmatorul continut:

sa inceapa lucrarile de construire in vederea dezvoltarii Proiectului pana la data de 31 mai 2012.”

Art. 2. Restul prevederilor Contractului de concesiune, inclusiv orice obligatii ale Concesionarului in legatura cu Proiectul, raman nemodificate.

Prezentul Act Aditional s-a incheiat azi, [...] la sediul SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL in 4 (patru) exemplare originale in limba romana si in 4 (patru) exemplare originale in limba engleza. In cazul unor neconcordante intre textul in limba romana si textul in limba engleza, versiunea in limba romana va prevala.

MUNICIPIUL ORADEA

PRIMAR

ILIE BOLOJAN


CONCESIONAR

S.C. PLEXUS SERVI CES R.O. S.R.L.

ADMINISTRATOR

DENIS KERR

SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL

ADMINISTRATOR

DELIAUNGUR

Vizat juridic