Hotărârea nr. 480/2011

privind nepreluarea de către Municipiul Oradea a programului guvernamental lapte-corn şi fructe în şcoli, urmare a hotărârii Consiliului Judeţean Bihor de descentralizare a acestui program către comune, oraşe şi municipii

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind nepreluarea de către Municipiul Oradea a programului guvernamental lapte-corn și fructe în școli, urmare a hotărârii Consiliului Județean Bihor de descentralizare a acestui program către comune, orașe și municipii

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 171.546 din 15.07.2011, prin care Direcția Economică solicită nepreluarea de către Municipiul Oradea a programului guvernamental lapte-corn și fructe în școli, urmare a hotărârii Consiliului Județean Bihor de descentralizare a acestui program către comune, orașe și municipii,

Văzând dispozițiile:

  • -   Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.24/2010 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore;

  • -   Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat;

  • -   Hotărârea de Guvern nr.714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate și de panificație acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore și pentru aprobarea conținutului/specificațiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate și de panificație pentru elevi și preșcolari;

  • -   Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.85/2010 privind aprobarea Specificațiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor în școli,

  • -  Hotărârea Consiliului Județean nr.145/30.06.2011 privind descentralizarea programului guvernamental lapte corn și fructe în școli la primăriile comunelor, orașelor, municipiilor din județul Bihor;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) alin. (6) lit. a) pct.1 și ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Nepreluarea de către Municipiul Oradea a programului guvernamental lapte-corn și fructe în școli, urmare a hotărârii Consiliului Județean Bihor de descentralizare a acestui program către comune, orașe și municipii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

o Instituția Prefectului Județului Bihor

o Primarul Municipiului Oradea

o Direcția Economică

o Consiliul Județean Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 20 iulie 2011

CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 480

SECRETAR

Ionel Vila