Hotărârea nr. 479/2011

privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiţii finanţate din surse proprii pe anul 2011 la S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții finanțate din surse proprii

pe anul 2011 la S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Analizând raportul de specialitate nr.166753/12.07.2011, întocmit de către Serviciul

Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții pe anul 2011 la S.C. Compania de Apă Oradea S.A.,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 96/10.02.2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a bugetului de trezorerie, a listei obiectivelor de investiții la S.C. Compania de Apă S.A. Oradea pe anul 2011,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1, art. 45 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit.b), d), alin. (4) lit.a), alin. (6), lit. a), pct. 14 și art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea Listei cu obiectivele de investiții finanțate din surse proprii pe anul 2011 la S.C. Compania de Apă Oradea S.A. conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Tehnică și S.C. Compania de apă Oradea S.A..

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea

 • -  Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -  Direcția Economică

 • -  Direcția Tehnică

 • -  SC Compania de Apă SA Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 20 iulie 2011

  Nr. 479


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Nr crtSPECIFICATIETOTALBug local + fd rulmBuget de statCredite bancareSurse proprii ale inst pubSurse nerambursabile
VIOTL"1,500.00""1,500.00"0.000.000.000.00
1Achizitii autobuze Mercedes - leasing 20 buc450.00450.00
2Sistem e ticketing500.00500.00
3Achizitie midibuze 10 buc.550.00550.00
VIICOMPANIA DE APA"83,620.00""5,000.00""78,620.00"0.000.000.00
1 Extinderea alimentării cu apă şi canal pe străzi în municipiul Oradea "61,640.00""61,640.00"
2 ISPA+DAAB"16,711.00"11.00"16,700.00"
3 Reabilitarea reţelei de apă pe str. Decebal134.00134.00
4" Reabilitarea reţelei de apă, canalizare pluvială şi menajeră str. Horea"200.00200.00
5 Reabilitarea reţelei de apă pe str. Gheorghe Pop de Băseşti300.00300.00
6 Reabilitare canal pluvial str. Drum Uzinal 52.0052.00
7 Reabilitare reţea apă str. Janus Panonius "1,300.00""1,300.00"
8 Extindere canalizare pluvială pe str. Rectorului100.00100.00
9 Reabilitarea reţelei de apă şi canalizare pluvială pe str. Ion Raţiu14.0014.00
10 Staţie de Pompare - pentru extindere reţea ploi - zona Guttemberg95.0095.00
11 Reabilitare reţea apă canal menajer şi canal pluvial P-ţa Ferdinand"1,000.00""1,000.00" - - - -
12 Reabilitare reţea apă canal menajer şi canal pluvial P-ţa Unirii120.00120.00
13 Reabilitare reţea apă pe podul P-ţa Unirii230.00230.00
14 Reabilitare reţea apă pe str.V.Alecsandri 22.0022.00
15 Reabilitarea reţelei de apă pe str. Stânişoarei901.00901.00
16 Reabilitarea reţelei de apă şi extindere CP pe str. Tudor Arghezi445.00445.00
17 Reabilitarea reţelei de apă pe str. Delfinului76.0076.00
18 Proiect - Extinderea alimentării cu apă şi canal pe străzii în municipiul Oradea 280.00280.00
VIIIELECTROCENTRALE"7,000.00""7,000.00"0.000.000.000.00
1Modernizare retea termica secundara pe str. Horea in zona PT 825 - executie"1,400.00""1,400.00"
2Reabilitarea retelelor primare de termoficare din Piata Unirii - executie"1,500.00""1,500.00"
3Reabilitarea retelelor primare de termoficare din Piata Regele Ferdinand executie950.00950.00
4Reabilitarea reţelelor secundare de termoficare din Piata Unirii - executie750.00750.00
5Reabilitarea reţelelor secundare de termoficare din Piata Regele Ferdinand executie200.00200.00
6Extindere retea primara de termoficare pe str. Ecaterina Teodoroiu pana-n intersectia cu str. Feleacului (PT+executie)700.00700.00
7Realizare retea primara de alimentare cu energie termica a Parcului Industrial Eurobusiness(SF+PT+executie)800.00800.00
8Reabilitare retele secundare de termoficare pe str. Gh. Pop de Basesti (DALI+PT+executie)400.00400.00
9Extinderea retelei secundare de termoficare pe str. Budai Nagy Antal (SF+PT+executie)300.00300.00
IXRA PAS800.00800.000.000.000.000.00
1"Parcelare, desecare si amenajare teren 10 ha pt.extinderea Cimitirului municipal "316.00316.00
2Retea canalizare Piata Obor100.00100.00
3Reparatii gard Piata Obor100.00100.00
4Reparatii gard Cimitir100.00100.00
5Modernizare P-ta Obor spatii comerciale20.0020.00
6Modernizare P-ta Decebal -invelitoare20.0020.00
7Modernizare Piata Rogerius invelitoare20.0020.00
8Modernizare P-ta Cetate-acoperire platforma+hala legume 20.0020.00
9Reparatii acoperis Capela Rhedey20.0020.00
10Dotari8484.00
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA la H.C.L. 479/2011
COMPANIA DE APA
Lista obiectivelor de investitii modificata la 31 iulie 2011
mii lei
Nr. crt.SPECIFICATIETOTAL actuale propuneri diferente
#REF!
Lucrari de investitii 2011 - TOTAL - surse proprii"15,136.00""15,578.05"442.05
1"Datorie externa pt. MUDP II, ISPA, BERD, BERD III- taxe, comisioane, dobanzi""9,735.00""9,735.00"-
2Program de coeziune#REF!188.00188.00-
3Amenaj.parc agrement pe spatiul cuprins intre B-dul Dacia si str. Eroul Necunoscut#REF!440.00733.17293.17
4 Reabilitarea reţelei de apă pe str. Maslinului#REF!62.0065.613.61
5 Reabilitarea reţelei de apă pe str.Sabinelor#REF!189.00214.9025.90
6 Extindere canalizare menajera pe str. Prepelitei#REF!25.0018.33-6.67
7 Extindere canalizare menajera pe str. Spicului#REF!13.0039.0426.04
8 Reabilitare reţea apă pe str. Viorelelor #REF!26.0026.00-
9Sistem de dezinfecţie a apei epurate biologic#REF!200.00200.00-
10 Reabilitarea reţelei de canal menaj. pe str. P.Curcanul Bl.X24#REF!50.0050.00-
11Reabilitare retea canal pluvial pe str. Sovata BL.M1-M5#REF!50.0050.00-
12Subtraversare Peta a colectorului de pe str. R.Enescu#REF!100.00100.00-
13Statia automata pt. Recepţia apei vidanjate in st.de Epurare#REF!100.00100.00-
14Erxtindere canal pluvial Orasul Copiilor23.0023.00-
15Dotari"3,581.00""3,581.00"-
16Proiect reabil.retele apa azbociment si branse aferente din otel si plumb30.0030.00-
17Reabilitare retea apa pe str. Secarei165.00165.00-
18Erxtindere retea apa pe str. Petre Tutea43.0043.00-
19Reabilitare retea apa pe str. Nasaudului#REF!41.0041.00-
20Realiz. bransament si racord pt.moderniz. strazi25.0025.00-
21Proiecte nou propuse50.00150.00100.00
--------------------------------------------------------------------------------