Hotărârea nr. 476/2011

privind aprobarea temei de proiectare pentru realizarea unei Centru de Monitorizare a Pierderilor înregistrate în rețeaua de alimentare cu energie termică a municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea temei de proiectare pentru realizarea unei Centru de Monitorizare a Pierderilor înregistrate în rețeaua de alimentare cu energie termică a municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.155925 din data de 27.06.2011 prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea temei de proiectare pentru realizarea unui Centru de Monitorizare a Pierderilor înregistrate în rețeaua de alimentare cu energie termică a municipiului Oradea în cadrul proiectului cu denumirea: ”Centru de Monitorizare a Pierderilor din Rețeaua de Transport și Distribuție a Energiei Termice și de cercetare a acțiunii corozive a agentului termic asupra rețelelor de energie termică”

Văzând dispozițiile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,

Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin.(2) lit.b), lit.d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 și ale art.45 alin.(2) lit. a), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă întocmirea documentației tehnico-economice care va sta la baza realizării obiectivului de investiții: ”Centru de Monitorizare a Pierderilor din Rețeaua de Transport și Distribuție a Energiei Termice și de cercetare a acțiunii corozive a agentului termic asupra rețelelor de energie termică”, în conformitate cu prevederile HG 28/2008 cu modificările și completările ulterioare, în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă tema de proiectare pentru proiectul: ”Centru de Monitorizare a Pierderilor din Rețeaua de Transport și Distribuție a Energiei Termice și de cercetare a acțiunii corozive a agentului termic asupra rețelelor de energie termică”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă organizarea procedurii de achiziție publică, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, pentru elaborarea documentației tehnico-economice, în vederea accesării de fonduri nerambursabile.

Art.4. Se aprobă valoarea estimată a contractului de achiziție publică de 40.000 de lei (fără TVA).

Art.5. Se aprobă suportarea cheltuielilor determinate de realizarea obiectivului de investițiicu denumirea „Centru de Monitorizare a Pierderilor din Rețeaua de Transport și Distribuție a Energiei Termice și de cercetare a acțiunii corozive a agentului termic asupra rețelelor de energie termică”, în valoare estimată de 40.000 lei fără TVA, care include ridicarea topografică, planul de situație, SF și documentația pentru obținerea avizelor, conform HG 28/2008, și operarea modificărilor ce se impun în bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Oradea, prin grija Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • -   S.C. Electrocentrale S.A.

- Se publică în Monitorul Oficial și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 476

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.

ANEXA la HCL nr.476/2011

TEMA de PROIECTARE pentru realizarea unei Centru de Monitorizare a Pierderilor înregistrate în rețeaua de alimentare cu energie termică a municipiului Oradea

Scop:

În rețeaua de alimentare cu energie termică a municipiului Oradea se înregistrează pierderi evaluate anual la 39,7% din producția totală de energie termică. Aceste pierderi sunt suportate integral din rezultatul financiar al exercițiului astfel încât anual în contul de profit și pierdere al S.C. Electrocentrale S.A. sunt raporate pierderi care se ridică în prezent la suma de peste 30 milioane de euro.

Pentru a exercita un control asupra pierderilor care sunt generate de starea tehnică avansată de degradare a rețelelor de transport și distribuție a energiei termice, există pe termen lung posibilitatea înlocuirii rețelelor de alimentare cu energie termică în timp ce pe termen scurt se impune monitorizarea pierderilor și intervenția operativă pentru înlăturarea pierderilor detectate în rețeaua de alimentare cu energie termică a municipiului Oradea.

Pentru realiza obiectivul pe termen scurt de monitorizare a pierderilor în rețeaua de alimentare cu energie termică este necesară realizarea unei Centru de Monitorizare a Pierderilor care este organizat pe trei direcții și anume:

 • 1) realizarea unui dispecerat de monitorizare a pierderilor;

 • 2) implementarea unui sistem de monitorizare a pierderilor prin senzori și rețea de internet;

 • 3) achiziționarea de echipamente și utilaje și realizarea unei baze de intervenție operativă pentru înlăturarea efectelor determinate de identificarea pierderilor;

Tema de proiectare:

Prezenta temă de proiectare se referă la realizarea clădirii și dotarea cu echipamente și mobilier a Centrului de Monitorizare a Pierderilor. Pentru realizarea clădirii este propus amplasamentul de teren situat în Oradea, str. Jean Calvin, nr.5, proprietatea municipiului Oradea în cotă parte indiviză cu S.C. Ciac S.A. Oradea.

Tema de proiectare care are ca și conținut realizarea clădirii și dotarea cu echipamente respectiv mobilier a Centrului de Monitorizare a Pierderilor va cuprinde:

 • - studiul posibilităților de valorificare a corpului de clădire cu destinația de magazie, care se află situată pe amplasamentul de teren situat în Oradea, str. Jean Calvin, nr.5 precum și a corpului de clădire cu destinția de atelier de întreținere, situat pe același amplasament, inclusiv prin demolarea acestora și realizarea unor corpuri de clădire noi. Soluția de demolare va fi aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea;

 • - asigurarea racordului la rețelele de utilități publice, respectiv asigurarea racordului la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare, la rețeaua de alimentare cu energie termică, la rețeaua de alimentare cu energie termică precum și la rețeaua de internet, rețeaua de telefonie precum și la alte rețele de utilități publice dacă este cazul;

 • - realizarea de șarpantă, tâmplărie, instalație sanitară, rețea de alimentare cu energie electrică, pardoseli, finisări interioare și exterioare, instalații sanitare, instalații de curenți slabi (internet, telefonie etc.,) precum și alte elemente de construcție care sunt necesare pentru corpul de clădire destinat dispeceratului de monitorizare dar și clădirii destinate întreținerii contoarelor de măsurare a cantității de energie termică livrată;

 • - stabilirea funcțiunilor care intră în structura Dispeceratului de Monitorizare a Pierderilor precum și a funcțiunilor care intră în structura atelierului de întreținere a contoarelor și de întreținere a rețelelor de alimentare cu energie termică de comun acord cu beneficiarul, respectiv cu Primăria municipiului Oradea și cu S.C. Electrocentrale S.A.;

 • - stabilirea dotării cu echipamente specifice care intră în structura dispeceratului și a atelierului de întreținere și amplasarea echipamentelor specifice conform planului de situație care va fi elaborat în acest scop de comun acord cu beneficiarul;

 • - stabilirea dotării cu mobilier de birou a sediului dispeceratului de monitorizare dar și a atelierului de întreținere și amplasarea acestora conform planului de situația care va fi elaborat în acest scop, de comun acord cu beneficiarul;

 • - realizarea de locuri de parcare pentru utilajele care vor deservi centrul de monitorizare a pierderilor precum și pentru utilajele care vor deservi atelierul de întreținere;

 • - amenajarea curții interioare prin realizarea de spații verzi daca este posibil dar și prin dotarea cu mobilier urban, bănci, coșuri de gunoi sau pavarea curții interioare dacă din studiul arhitectural rezultă acest lucru;

Documente care se vor elabora:

 • - ridicarea topografică și planul de situație care va cuprinde clădirea dispeceratului și a atelierului de întreținere, inclusiv curtea interioară și amplasamentul actual al sediului de distribuție pentru S.C. Electrocentrale S.A., în șase exemplare;

 • - realizarea studiului de fezabilitate care va cuprinde realizarea clădirii pentru sediul dispeceratului de monitorizare a pierderilor precum și a clădirii atelierului de întreținere. Studiului de fezabilitate va fi elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.28/2008 cu modificările și completările ulterioare, în șase exemplare;

 • - realizarea documentației pentru obținerea de avize de la pompieri, de la furnizorul de alimentare cu apă și canalizare S.C. Compania de Apă S.A., de la funrizorul de energie termică S.C. Electrocentrale S.A., de la Direcția de Sănătate Publică, de la Agenția de Protecția Mediului Bihor, de la Comisia Municipală de Urbanism și Amenajare a Teritoriului precum și de alți furnizori de utilități publice care vor fi stabiliți prin certificatul de urbanism, în două exemplare;

Termen de elaborare a documentației:

 • -  60 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de achiziție publică;