Hotărârea nr. 475/2011

privind aprobarea unor măsuri pentru derularea proiectului cu denumirea „Identificarea tehnologiilor inovatoare pentru utilizarea apei geotermale în euroregiunea Bihor - Hajdu Bihar”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri pentru derularea proiectului cu denumirea „Identificarea tehnologiilor inovatoare pentru utilizarea apei geotermale în euroregiunea Bihor - Hajdu Bihar”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.156106 din data de 27.06.2011 prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune Consiliului Local al Municipiului Oradea unele măsuri pentru aprobarea aprobarea unor măsuri pentru derularea proiectului cu denumirea Identificarea tehnologiilor inovatoare pentru utilizarea apei geotermale în euroregiunea Bihor - Hajdu Bihar,

Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), lit.e), lit. f), alin.(7) lit.a) și ale art.45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă un număr de 6 posturi de experți de proiect care au fost prevăzuți prin bugetul proiectului cu denumirea: Identificarea tehnologiilor inovatoare pentru utilizarea apei geotermale in euroregiunea Bihor - Hajdu Bihar și pentru care a fost încheiat contractul de finanțare nerambursabilă nr. HURO/0901/208/2.2.2 din 24.05,2011 cu Autoritatea de Management a Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria.

Art.2. Se aprobă organizarea unei proceduri de selecție publică a experților de proiect pe baza unei documentații care va fi elaborată prin grija Direcției de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea și va fi aprobată de către ordonatorul principal de credite a municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă valoarea estimată a onorariului care va fi achitat celor 6(șase) experți de proiect, respectiv a sumei de 47.229 lei, pentru o durată a proiectului de 10 luni, valoare care a fost aprobată prin bugetul proiectului conform contractului de finanțare nr. HURO/0901/208/2.2.2 din data 24.05.2011.

Art4. Se aprobă angajarea pe bază de contract individual de muncă a experților de proiect declarați câștigători prin procedura de selecție publică, pe durata de implementare a proiectului și cu un onorariu care va fi stabilit prin procedura de selecție publică organizată.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.9. Prezenta hotârâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - județul Bihor,

  • -   Primarul municipiului Oradea,

  • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională,

  • -   Direcția Economică,

  • -  Biroul Resurse Umane,

- Se publică pe pagina web www.oradea.ro;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 475


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila