Hotărârea nr. 474/2011

pentru aprobarea proiectului „IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT ÎN VEDEREA GESTIONĂRII ACTIVITĂŢII MEDICALE ŞI ADMINISTRATIVE”, a indicatorilor tehnico-economici şi a depunerii acestuia spre finanţare prin POS CCE

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea proiectului „IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT ÎN VEDEREA GESTIONĂRII ACTIVITĂȚII MEDICALE ȘI ADMINISTRATIVE”, a indicatorilor tehnico-economici și a depunerii acestuia spre finanțare prin POS CCE

Ținând cont de Raportul de specialitate nr.155571 din data de 27.06.2011 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune unele măsuri privind aprobarea proiectului „Implementarea unui sistem informatic integrat în vederea gestionării activității medicale și administrative”, a indicatorilor tehnico-economici și a depunerii acestuia spre finanțare POS CCE.

Având în vedere oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul programelor structurale,

Văzând dispozițiile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,

Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin.(2) lit.b), lit.d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 și ale art.45 alin.(2) lit. a), lit.d) din Legea nr.215/2001privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Implementarea unui sistem informatic integrat în vederea gestionării activității medicale și administrative” cu următorii indicatori tehnico-economici:

Denumire activitate

A1. Achiziționarea de servicii de consultanță privind realizarea proiectului tehnic și a studiului de fezabilitate

A2. Activități de management de proiect

A2.1. Organizarea procedurilor de achiziție publică pentru achiziția de servicii de consultanță privind managementul proiectului

A2.2. Derularea serviciilor de consultanță privind managementul de proiect

A3. Activități de informare și publicitate pentru proiect

A3.1. Organizarea procedurilor de achiziție publică pentru activitățile de informare și publicitate privind proiectul

A3.2. Derularea activităților de informare și publicitate pentru proiect

A4. Implementarea sistemului informatic integrat

A4.1. Organizarea procedurilor de achiziție pentru achiziționarea echipamentelor, a aplicațiilor informatice și a licențelor aferente

A4.2. Achiziționarea echipamentelor hardware

A4.3. Achiziționarea aplicațiilor informatice și a licențelor

A4.4. Analiza cerințelor de sistem

A4.5. Proiectarea sistemului

A4.6. Implementarea sistemului

A4.7. Testarea sistemului

A4.8. Instruirea utilizatorilor

A5. Realizarea auditului proiectului

A5.1 Organizarea procedurilor de achiziție ptr. achizitionarea serviciilor de audit, inclusiv auditul de securitate

A5.2 Desfășurarea activității de audit al proiectului, inclusiv auditul de securitate

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

COST TOTAL (LEI)

COST ELIGIBIL (LEI)

I

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI

2.024.400,09

1.632.580,72

II

CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI

424470,98

32.651,61

II.1

Contribuția în numerar

424470,98

32.651,61

II.2

Împrumut

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

1.599.929,11

1.599.929,11

  • •   Durata de realizare: 2 ani

  • •   Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Art.2. Se aprobă depunerea proiectului „Implementarea unui sistem informatic integrat în vederea gestionării activității medicale și administrative” în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013 Axa III „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, Domeniul Major de Intervenție 2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice ”, Operațiunea 4 „Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

Art.3. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile impuse de Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013 și legislația în vigoare, în valoare totală (inclusiv TVA) de 2.024.400,09 lei

Art.4. Se aprobă contribuția proprie din costurile eligibile ale proiectului, în valoare de 32.651,61 lei, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă de 1.632.580,72 lei

Art.5. Se aprobă finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, reprezentând TVA, în valoare de 391.819,37 lei

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția Economică.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - județului Bihor,

  • - Primarul municipiului Oradea,

  • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională,

  • - Direcția Economică,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu" Oradea,

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 474


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila