Hotărârea nr. 472/2011

privind aprobarea temei de proiectare şi achiziţia documentaţiei tehnico-economice în vederea realizării proiectului de investiţii cu denumirea: Înfiinţarea unui Centru de Management al Traficului Rutier pentru optimizarea traficului auto în municipiul Oradea, care urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea temei de proiectare și achiziția documentației tehnico-economice în vederea realizării proiectului de investiții cu denumirea: Înființarea unui Centru de Management al Traficului Rutier pentru optimizarea traficului auto în municipiul Oradea, care urmează a fi finanțat în cadrul Programului Operațional de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 155854 din 27.06.2011 prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune aprobarea temei de proiectare și achiziția documentației tehnico-economice pentru inițierea proiectului de investiții cu denumirea: Înființarea unui Centru de Management al Traficului Rutier pentru optimizarea traficului auto în municipiul Oradea,

Ținând cont de prevederile H.G nr. 28/ 2008 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,

În conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. b) și e), alin.(4) lit. a) și d), alin.(7) lit. a) și ale art.45, alin.(2) lit. a), din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă realizarea obiectivului de investiții: Înființarea unui Centru de Management al Traficului Rutier pentru optimizarea traficului auto în municipiul Oradea și finanțarea acestuia din fonduri nerambursabile asigurate în cadrul Programului Operațional Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria.

Art. 2 Se aprobă tema de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții menționat la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă întocmirea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție care va sta la baza realizării obiectivului de investiții: ,,Înființarea unui Centru de Management al Traficului Rutier pentru optimizarea traficului auto în municipiul Oradea”, în conformitate cu prevederile HGR 28/2008 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Se aprobă valoarea estimativă de 50.000 de lei fără TVA și alocarea din bugetul local a acestei sume pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru proiectul Înființarea unui Centru de Management al Traficului Rutier pentru optimizarea traficului auto în municipiul Oradea

Art. 5 Se aprobă organizarea procedurii de achiziție publică, în conformitate cu prevederile OUG 34/2006, pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru înființarea unui Centru de Management al Traficului Rutier pentru optimizarea traficului auto în Oradea, pentru a asigura accesarea de fonduri europene în cadrul POC RO-HU.

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -  Primarul Municipiului Oradea

 • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011                                              CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 472 SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 472/2011

Primări., iniinlcipitriiii Oradea Direcția de Managerîtwt Proiecte cu Finanțare IntemațioiuilȘ

Ni. 1559G4din 27.06.201 J

Se aprobi,

PRIMAR

ILIE BOLQAAN

? 2

TEMA DE PROIECTARE          JXj

pentru realizarea proiectului eu denumirea înființarea unui Centru de Management al Traficului Rutier pentru optimizarea traficului auto în municipiul Oradea

ScSp::

Centrul de Management ai Traficului Rutier este destinat asigurării infrastructurii necesare precum și a dotărilor software care sunt necesare pentru a asigura decongestionarea traficului rutier în municipiul Oradea.

Centrul este necesar întrucât numărul de autoturisme proprietate personală a crescut foarte mult în perioada anilor 2000-2011. iar rețeaua de drumuri proprietatea municipiului Oradea este dimensionată pentru circulația auto specifică anilor 1970-1980.

Centru de Management a Traficului Rutier este structurat pe două componente și anume: infrastructura de trafic rutier și dispeceratul de trafic rutier care coordonează ți asigură managementul traficului auto in municipiul Oradea.

Tema de proiectare va cuprinde:

 • - realizarea unei analize SWOT a managementului traficului rutier în municipiul Oradea și stabilirea zonelor de intervenție care vor intra în sfera de activitate a Centrului de Management a Traficului Rutier:

 • - stabilirea necesarului de panouri și indicatoare de circulație care suni necesare pe arterele intens circulate ale municipiului Oradea. în conformitate cu reglementările legale în vigoare și pentru a asigura fluidizarea traficului rutier în municipiu! Oradea:

 • - stabilirea necesarului de semafoare, care să dețină tehnologiile de ultimă generație în dotarea lor, astfel încât prin amplasarea acestora să contribuie la fluidizarea traficului rutier pe principalele artere de circulație din municipiul Oradea:

 • - stabilirea necesarului de contoare de trafic auto și camere video care vor fi montate în principalele intersecții ale șoselelor astfel încât să contribuie la fluidizarea traficului rutier și în baza acestora să fie elaborate măsurile necesare pentru un management corespunzător al traficului rutier:

 • - stabilirea necesarului de {imitatoare de viteză care urmează a fi amplasate pe arterele principale de circulație ale municipiului Oradea pentru a asigura un management corespunzător al traficului rutier:

 • - achiziționarea unei autoutilitare moderne dotată cu toate echipamentele necesare pentru a asigura intervenția operativă la semafoarele de circulație și panourile de circulație care prezintă defecte in funcționare, nu funcționează sau au fost distruse ca urmare a unor accidente sau din alte cauze determinate de forța majoră, definită conform legii:

 • - stabilirea necesarului de dotări cu echipamente de calcul dar șj cu alte dotări specifice ingineriei de trafic auto pentru dotarea dispeceratului de trafic auto care va funcționa pe un amplasament stabilit de comun acord cu beneficiarul;

 • - stabilirea necesarului fie --.c-ruiri necesare. inclusiv licențele acestora, pentru a asigura un management modem ai traficului rutier cu ajutorul echipamentelor de calcul care vor intra in dotarea Centrului de Management a Traficului Rutier:

 • - stabilirea echipamentelor de intervenție și a utilajelor specifice care vor intra în dotarea autoutilitarei mobile de intervenție, care vor deservi Centrul de Management a Traficului Rutier;

 • - realizarea rețelei de internei necesare pentru a urmări în timp real (on-line) traficul rutier din municipiul Oradea, cu posibilitatea de a semnala blocajele de trafic produse din cauza unor accidente rutiere sau din alte cauze:

Documente care se vor elabora:

 • - studiu de fezabilitate elaborat în conformitate cu prevederile HGR nr.28/2008. cu modificările și completările ulterioare, care va avea ca și obiect realizarea Centrului de Management a Traficului Rutier în municipiul Oradea;

 • - realizarea documentației de avizare în Comisia de Circulație a municipiului Oradea și avizarea în această comisie a măsurilor propuse prin realizarea Centrului de Management a Traficului Rutier;

Termen de elaborare:

 • -   90 de zile de la data semnării contractului de achiziție publică

Director executiv.

Șef Serviciu.

Marius Moș


Dr. Marcel Boloș

întocmit.

Otgon Cristian

' /