Hotărârea nr. 471/2011

pentru aprobarea documentaţiei D.A.L.I şi a fondurilor necesare implementării proiectului „Centru Non-Profit de susţinere a afacerilor (NPBS Centre) în judeţele Hajdu-Bihar şi Bihor: Dezvoltarea Facilităţilor de Operare şi Cooperare”, cod HURO/0802/108_AF

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea documentației D.A.L.I și a fondurilor necesare implementării proiectului „Centru Non-Profit de susținere a afacerilor (NPBS Centre) în județele Hajdu-Bihar și Bihor: Dezvoltarea Facilităților de Operare și Cooperare”, cod HURO/o8o2/108_AF

Analizând Raportul de specialitate nr. 155521 / 27.06.2011 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea documentației D.A.L.I și a fondurilor necesare implementării proiectului „Centru Non-Profit de susținere a afacerilor (NPBS Centre) în județele Hajdu-Bihar și Bihor: Dezvoltarea Facilităților de Operare și Cooperare”

Ținând cont de prevederile H.G nr. 28 / 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Luând în considerare dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.a și d, art. 45 alin.(2) lit.a din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIULLOCALAL MUNICIPIULUIORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă documentația D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Centru Non-Profit de susținere a afacerilor (NPBS Centre) în județele Hajdu-Bihar și Bihor: Dezvoltarea Facilităților de Operare și Cooperare ", cu următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a proiectului este de 17.199.431,06 lei (3.999.867,69 EUR) inclusiv TVA

Durata de realizare: 24 LUNI

Finanțarea investiției: Finanțarea investiției se va face din fonduri europene.

Valoarea Totală a proiectului, aferentă Municipiului Oradea: 3.923.007,94 lei inclusiv TVA (912.327,43 EUR) la un curs estimat 1EUR=4,30LEI.

- din care C+M = 3.225.000lei (750.000 EUR)

Cheltuieli eligibile aferente Municipiului Oradea: 3.923.007,94 lei, inclusiv TVA (91 2.327,43 EUR)

 • - finanțarea din FEDR: 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 3.334.556,77 lei (775.478,32 EUR);

 • - fonduri de la bugetul de stat: 11% din totalul costurilor eligibile în valoare de 431.530,84 lei (100.356,01 EUR);

- fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 4% din costurile eligibile în valoare de 156.920,33 lei (36.493,10 EUR).

Art. 2 Se aprobă fondurile necesare implementării proiectului, a cheltuielilor reprezentând contribuția proprie a Municipiului Oradea în valoare de 156.920,33 lei (36.493,10 EUR) TVA inclus, precum și a posibilelor cheltuieli neeligibile necesare implementării proiectului „Centru Non-Profit de susținere a afacerilor (NPBS Centre) în județele Hajdu-Bihar și Bihor: Dezvoltarea Facilităților de Operare și Cooperare”, cod HURO/0802/108_AF.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția Economică, din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • -  Primarul municipiului Oradea

 • -  Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • -  Direcția Economică

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 28 iunie 2011

  Nr. 471


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 471/2011

S.C.PRO-ARH S.R.L. 410058 ORADEA str. B.St.Delavrancea nr.17

PR. NR. 488/2009

BENEFICIAR : MUNICIPIUL ORADEA

ORADEA , PIATA UNIRII NR 1

LUCRAREA : CENTRE DE SUPORT A AFECERILOR NON-PROFIT IN JUDETELE HAJDU-BIHAR SI

BIHOR: DEZVOLTAREA FACILITATILOR DE OPERARE SI COOPERARE

ORADEA, STR. INDEPENDENTEI NR 41, CETATEA ORADEA, CORP C

FAZA : D.A.L.I.

BORDEROU

PIESE SCRISE

 • - CERTIFICAT DE URBANISM

 • - ACTE DE PROPRIETATE

 • - AVIZE

 • - MEMORIU - DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

„ Centre de suport a afacerilor non-profit in judetele Hajdu-Bihar si Bihor: Dezvoltarea facilitatilor de operare si cooperare”Oradea, str. Independentei nr 41, Cetatea Oradea Corp C.

PIESE DESENATE

1/A - PLAN DE SITUATIE - PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA 2/A - PLAN DE SITUATIE - SCARA 1/1.000 C4/Re-RELEVEUPLANETAJ2 CORPC 1/100

C6/Re - RELEVEU FATADA SUD-ESTCORP C1/100 C7/Re - RELEVEU FATADA NORD-VESTCORPC 1/100 C8/Re - RELEVEU FATADA NORD-ESTCORPC 1/100 C9/Re - RELEVEU SECTIUNEA A-A.B-BCORPC 1/100 C10/Re - RELEVEU SECTIUNEA C-C CORP C1/100 C1 1/Re - RELEVEU SECTIUNEA D-D CORPC1/100 C12/Re - RELEVEU DESFASURARI FATADECORPC 1/100 C4/A -PROPUNEREPLANETAJ2CORPC 1/100

SEF PROIECT

Arh PAFKA ERNEST

S.C.PRO-ARH S.R.L. 410058 ORADEA str. B.St.Delavrancea nr.17

PR. NR. 488/2009 BENEFICIAR : MUNICIPIUL ORADEA

ORADEA , PIATA UNIRII NR 1

LUCRAREA : CENTRE DE SUPORT A AFECERILOR NON-PROFIT IN JUDETELE HAJDU-BIHAR SI BIHOR: DEZVOLTAREA FACILITATILOR DE OPERARE SI COOPERARE ORADEA, STR. INDEPENDENTEI NR 41, CETATEA ORADEA, CORP C

FAZA : D.A.L.I.

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

„ Centre de suport a afacerilor non-profit in judetele Hajdu-Bihar si Bihor: Dezvoltarea facilitatilor de operare si cooperare” Oradea, str. Independentei nr 41, Cetatea Oradea Corp C.

DATE GENERALE :

1.1 Denumirea obiectivului de investiții :

„ Centre de suport a afacerilor non-profit in judetele Hajdu-Bihar si Bihor: Dezvoltarea facilitatilor de operare si cooperare” Oradea, str. Independentei nr 41, Cetatea Oradea Corp C. - str. Independenței, nr. 41, Județul Bihor

 • 1.2. Elaborator:

  • Proiectant general

  • Subproiectanți:

  • 1.3. Ordonator principal de credite:

  • 1.4. Autoritatea contractantă:

  • 1.5. Amplasamentul:


  - S.C. PROIECT BIHOR S.A. Oradea, str. General Magheru, nr. 23

  S.C. PRO - ARH S.R.L. Oradea

  str. Barbu Ștefanescu Delavrancea, nr. 17

  S.C. RESTITUTOR S.R.L. Oradea, str. Episcop M. Pavel, nr. 8

  Municipiul Oradea,

  Str. Unirii nr. 1, Jud. Bihor

  Municipiul Oradea

  Str. Unirii nr. 1, Jud. Bihor

  P-ța Independenței nr. 41, Oradea, jud. Bihor


SITUATIA EXISTENTA :

 • 1. DESCRIEREA TEHNICA A SITUATIEI EXISTENTE

AMPLASAMENT :

Regimul de proprietate și caracterul de Monument Istoric.

Cetatea Oradea face parte din domeniul privat al municipiului Oradea, în conformitate cu Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 854/26.08.2004.

Terenul se află în proprietatea Municipiului Oradea, înscris în C. F. Nr. 5587 si C.F. Nr.7097.

CETATEA ORADEA constituie un complex istorico-arhitectonic compus din :

 • □ CONTRAESCARPA CETĂȚII - zidul ce mărginește spre exterior șanțul de apărare al cetății;

 • □ ȘANȚUL DE APĂRARE - dispus în jurul zidului de fortificație, cu cele două căi de acces în cetate - cel principal dinspre vest ( dinspre Piața Independenței ) și cel dinspre est (dinspre calea Clujului) ;

 • □ ZIDUL DE FORTIFICAȚIE - masiv, de formă pentagonală, cu 5 bastioane :

□ BASTIONUL CIUNT

□ BASTIONUL AURIT

 • □ BASTIONUL ROȘU

 • □ BASTIONUL CRAIȘORUL

 • □ BASTIONUL BETHLEN

□ Construcțiile conexe zidului de fortificație - cele 6 corpuri de clădire :

- F, J, L, M, O, R;

 • □ Construcțiile din incinta cetății - 6 corpuri de clădire : - G, H, I, K, N, P;

 • □ CASTELUL CETĂȚII - dispus central, de formă pentagonală, cu 5 corpuri

(A, B, C, D - inclusiv biserica și corpul E)

CETATEA ORADEA este o cladire "MONUMENT ISTORIC" categoria A.

In Lista Monumentelor istorice 2004 Cetatea Oradea figureaza cu urmatoarele coduri:

 • □ BH-II-a-A-01052 ; Cetatea Oradea

 • □ BH-II-a-a-01052.01; Palatul princiar ( corpurile A, B, C, D, E)

Din totalul clădirilor aparținând Cetății Oradea, prezenta lucrare tratează doar ETAJUL 2 AL CORPULUI “ C”.

CLADIREA CETÂTII ORADEA :

Clasa de importanță II. - construcții de importanță deosebită Categoria de importanță C. - construcții de importanță normală

Zona seismica de calcul E dupa Normativul P100/92 Coeficientul de calcul seismic Ks = 0,12; perioada de colț Tc = 0,7 sec.

Incărcări la vânt: - presiunea de bază = 0,30 KN/mp- zona A ( STAS 10101/20/90) Incărcări la zăpadă:

- presiunea de bază = 0,90 KN/mp - zona A ( STAS 10101/21/92)

Obiectivul din cadrul prezentei lucrari se găseste amplasat în numerul cadastral:

Nr.

Corp de clădire

Nr. cadastral /

Suprafata numarului cadastral

Suprafață

Etapa II

- mp -

1

Corp B,C,D si E

6356/5.913

1367,00

Indicii constructivi pentru obiectivele prevazute in prezenta lucrare :

Suprafața construită a etajului 2             = 1367,00 mp

Suprafata utilă a etajului 2                  = 1.084,45 mp

Lucrări în curs de execuție și sursa de finanțare :

In present proprietarul cladirii Municipiul Oradea a elaborate un proiect cu scopul de a realiza reabilitarea și refuncționalizarea corpurilor B, C, D, E din Cetatea Oradea în vederea introducerii acestui monument istoric din clasa A în circuitul public și în cel turistic regional, național și internațional. Pentru parterul si etajul 1 al cladirii C precum si pentru restul cladiriilor Municipalitatea dorește să fructifice posibilitățile de finanțare oferite de Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, subdomeniul b - Poli de Dezvoltare Urbană

Starea tehnica a constructiei :

 • - in present incaperile sunt folosite de Arhivele Statului ca si depozite. Contractul de inchiriere al acestor spatii expira din 31 decembrie 2009, arhivele mutandu-se intr-o cladire noua.

 • - Se constata o stare avansată de degradare a spațiilor, de la etajul II în special, datorită infiltrației apei pluviale înainte de anul 1998 când a fost înlocuită învelitoarea de țiglă a acoperișului;

 • - degradare avansată a tencuielii exterioare datorită lipsei unor elemente de scurgere a apei pluviale -jgheaburi, burlane-, marcată de dislocarea acesteia pe porțiuni mari;

 • - o stare avansată de degradare a cornișei pe ambele laturi exterioare datorită faptului că învelitoarea de țiglă a fost neglijată mult timp până la intervenția asupra ei;

 • - țigle sparte și tabachere deteriorate, ce favorizează infiltrarea apei pluviale în podul clădirii cu efecte în timp asupra etajului II prin creșterea umidității în pereți;

 • - căderi de tencuială de pe pereții clădirii datorită umidității ridicate create prin capilaritate ascensională și a rețetei mortarului neadecvată la specificul clădirii;

 • - instalații electrice și sanitare într-o stare avansată de degradare și cu improvizații pe rețea;

 • - tâmplăria -uși și ferestre -, cu nevoi de reparații și vopsitorii;

 • - instalatii sanitare : În prezent corpul de clădire C al cetății este racordat la rețeaua de apă rece a orașului. Aceste racorduri sunt vechi și sunt uzate moral, astfel că se propune înlocuirea lor cu branșamente noi. Instalațiile sanitare interioare sunt corodate, sunt sparte de aceea se propune înlocuirea lor în totalitate, având în vedere că se schimbă și destinația încăperilor, iar grupurile sanitare se vor dimensiona astfel încât să corespundă normelor sanitare în vigoare.

 • - instalatii de incalzire : În prezent spațiile sunt încălzite local cu sobe cu lemne sau cu radiatoare electrice în câteva din incaperi.

 • - instalațiilor electrice: cladirea este dotata cu instalatii electrice vechi,dimensionate pentru funcțiuni de moment, nu mai corespund din punct de vedere al duratei de viață si sunt total total neadecvate, atât unei funcțiuni moderne, cât și caracterului de monument istoric de valoare, refuncționalizării și punerii în valoare a acestuia. Se impune prin urmare dezafectarea în totalitate a instalațiilor existente și execuția unor instalații noi cu materiale de calitate superioare și dotări minime adecvate monumentului și funcțiunilor acestora.

Intervenții necesare pentru a asigura protecția și conservarea clădirii :

 • - înlocuirea jgeaburilor și burlanelor pentru a asigura evacuarea apei pluviale și protejarea de infiltrație a pereților;

 • - refacerea cornișei și a tabacherelor, refacerea totala a invelitorii de tigle , repararea elementelor de lemn ale sarpantei cladirii

 • - repararea si consolidarea peretilor structurali si a planseului de peste etajul 2

 • 2. DESCRIEREA TEHNICA A PROPUNERILOR

Intervenții necesare datorită reabilitării și refuncționalizării clădirii :

 • - amenajări interioare datorate refuncționalizării : compartimentări noi, desfaceri compartimentări parazitare și goluri inzidite

 • - lucrări de finisaje interioare și exterioare noi :

- desfacerea tencuielilor existente si refacerea tencuielilor si zugravelilor interioare si exterioare ,

- desfacerea si refacerea pardoselilor;

- desfacerea si realizarea de usi si ferestre noi din lemn

 • - instalații sanitare : Alimentarea cu apă caldă se va face de la Punctul termic care deservește clădirea respectivă. Consumul de apa va fi contorizat. Instalațiile sanitare interioare se vor executa din țeavă zincată sau țeavă de polipropilenă reticulară PP - R. Canalizarea apelor menajere din interiorul clădirilor se vor executa până la primul cămin de canalizare din exterior existând în apropiere.

Conductele de canalizare menajera din interior se vor executa din tub de polipropilena PP.

Canalizarea burlanelor de la clădiri precum și canalizarea pluviala de incinta a fost tratata în proiectul 231/207 Rețele de canalizare.

Grupurile sanitare se vor echipa cu:

 • - vase pentru closet din porțelan sanitar și nu rezervor

de spalare montat pe vas

 • - lavoare de 600 mm din porțelan sanitar cu baterie stativa

 • - cada de duș

 • - pisoare din porțelan sanitar.

- instalatii de incălzire : Instalații de încalzire interioare sunt instalațiile care conduc agentul de încalzire de la P.T. și pâna la corpurile de încalzire. Distribuția instalațiilor se va face la nivelul planșeului subsolurilor corpurilor de cladiri apoi pe coloane pâna la distribuitoare-colectoare. De la distribuitoare-colectoare legatura la corpurile de încalzire se va face prin șapa la nivelul pardoselii nivelului respectiv. Conductele de încalzire vor fi din țeava de cupru în bare sau în colaci. Radiatoarele vor fi din tabla de oțel cu fețe profilate, iar armaturile vor fi robinete cu obturator sferic. În subsol conductele se vor izola termic.

-Instalatii electrice si curenți slabi : Lucrarile de instalatii electrice cuprind:

 • 1. Instalație electrică pentru iluminat normal și prize monofazice de uz general

 • 2. Instalație de iluminat de siguranță pentru evacuare și marcare hidranți

 • 4. Instalație de curenți slabi.

  • 4.1. Instalație de telefonie

  • 4.2. Instalație de distribuție R.T.V. și internet

  • 4.3. Instalație de sonorizare

  • 4.4. Instalație de avertizare antifurt și antiincendiu

  • 4.5. Instalație de calculator

 • 5. Instalație pentru conferințe

Pentru instalațiile electrice mai sus menționate sunt prevăzute echipamente și dotări electrice strict necesare punerii în funcțiune.

Functiuni propuse :

Tinand seama de tema de proiectare si de compartimentarile posibile premise de caracterul de monument istoric al cladirii au rezultat urmatoarele functiuni si incaperi prezentate in tabelul anexat.

Accesul in cladire se face din curtea interioara a cetatii prin intermediul casei de scari. La etajul 2 se ajunge intr-un hol comun de unde prin intermediul coridoarelor se face legatura la diferitele functiuni : spatii administrative ( secretariat, director, arhiva, sala de consiliu), birouri, sali de intruniri, biblioteca, grupuri sanitare pentru personal si public.

Nr.

Funcțiuni

Pardoseala

Suprafața (mP)

CEII01

Hol - Casa scarii

pav. klinker

52.95

C EII 02

Coridor - Federatia patronilor

pav. Klinker

152.40

C EII 03

Chicineta

dusumea

62.75

C EII 04

Birouri

dusumea

122.20

C EII 05

Birouri

dusumea

124.40

C EII 06

Sala multifunctionala

dusumea

124.80

C EII 07

Sala intruniri

dusumea

68.20

C EII 08

Biblioteca

dusumea

56.55

C EII 09

Birou

dusumea

57.10

C EII 10

Depozit

dusumea

21.75

C EII 11

Birou informatii

dusumea

20.75

C EII 12

Grup sanitar public

gresie

6.75

CEII 13

G.s. barbati

gresie

8.50

C EII 14

G.s. femei

gresie

11.90

CEII 15

Hol - Federatia patronilor

pav. Klinker

43.65

C EII 16

Grup sanitar personal

gresie

29.85

C EII 17

Secretariat

dusumea

66.45

CEII 18

Director

dusumea

17.65

CEII 19

Sala consiliu

dusumea

47.40

Total

1096.00

Au etaj 2= 1096,00 mp

Ac etaj 2= 1367,00 mp

EVALUAREA LUCRARILOR DE AMENAJARE

CORP C, ETAJUL 2

MII EURO

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare Euro

Mii euro

1

2

1

- Construcții rezistenta

40,000

2

- Construcții arhitectură - desfaceri

9,000

3

- Constructii arhitectură - lucrari noi

315,000

4

- Inst. electrice,iluminat

160,000

5

- Instalații electrice,curenti slabi subsol

85,000

6

- Instalații sanitare interioare

31,000

7

- Instalații încălzire interioare

110,000

TOTAL I.

750.000

SEF PROIECT

Arh PAFKA ERNEST