Hotărârea nr. 470/2011

privind modificarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 156177 din data de 28.06.2011 prin care Compartimentul Secretariat al Consiliului Local propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2009 privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice și Hotărârea Consiliului Local nr. 687/2010 privind aprobarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice,

Având în vedere art..8 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, la nivelul tuturor consiliilor locale, se înființează comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, formată din primar, secretarul unității administrativ-teritoriale, reprezentanți ai poliției și ai jandarmeriei,

Potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, ,,organizatorii adunărilor publice vor depune declarația scrisă la primăriile municipale, orășenești sau comunale pe al căror teritoriu acestea urmează să se desfășoare, cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării acestora, în care trebuie să menționeze denumirea sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora începerii și durata acțiunii, traseele de afluire și defluire, numărul aproximativ al participanților, persoanele împuternicite să asigure și să răspundă de măsurile de organizare, serviciile pe care le solicită din partea consiliului local, a poliției locale și jandarmeriei,

Ținând seama de prevederile art. 10, 11 și 12 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată,

Luând în considerare încetarea la data de 25.02.2011 a raportului de serviciu cu Poliția Locală Oradea a d-lui Leucea Crăciun care a deținut funcția de director executiv al Poliției Comunitare Oradea ,

Având în vedere adresa nr. 3414/23.06.2011 a Politiei Locale Oradea prin care se solicită înlocuirea d-lui Leucea Crăciun - membru in Comisia de avizare a adunărilor publice, cu dl. Kover Ladislau Paul- director executiv adj. al Politiei Locale Oradea,

Ținând seama de adresa nr. 3413/23.06.2011 prin care Poliția Municipiului Oradea desemnează un nou reprezentant în Comisia de avizare a adunărilor publice - dl. Stănescu Mihai Insp. Principal de poliție, care il va înlocui pe actualul membru - dl Haniș Alin,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a pct.7, art. 45 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă desemnarea d-lui Kover Ladislau Paul - director executiv adjunct al Politiei Locale Oradea, ca membru al Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, în locul d-lui Leucea Crăciun.

Art.2 Se aprobă înlocuirea reprezentantului Poliției Municipiului Oradea în Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice - dl. comisar șef Haniș Alin, cu noul membru desemnat - dl. Stănescu Mihai - Insp. Principal de poliție in cadrul Poliției Municipiului Oradea.

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică corespunzător componența Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 687/2010.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția juridică, Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice și membrii desemnați potrivit art.1 si art.2 din prezenta hotărâre.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Direcția juridică,

  • - Membrii Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

  • - Politia Locală Oradea

  • - Poliția Municipiului Oradea

  • - Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 470

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.