Hotărârea nr. 47/2011

Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de Selegean Călin, Selegean Mariana, Doroghi Sandu Iosif, Doroghi Valentina, Miron Cristian Andrei, Sînza Florin Dorin şi Sînza Florica Casiana reprezentând suprafaţa de 1873 mp teren identificat cu nr. cadastral 690/3 înscris in C.F.NDF 281 Oradea, situat în Oradea str. Nufărului cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind acceptarea ofertei de donație depusă de Selegean Călin, Selegean Mariana, Doroghi Sandu losif, Doroghi Valentina, Miron Cristian Andrei, Sînza Florin Dorin și Sînza Florica Casiana reprezentând suprafața de 1873 mp teren identificat cu nr. cadastral 690/3 înscris in C.F.NDF 281 Oradea, situat în Oradea str. Nufărului cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 41196 din data de 24.01.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 1873 mp teren identificat cu nr. cadastral 690/3 înscris in C.F.NDF 281 Oradea, situat în Oradea str. Nufărului cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.808/26.08.2010 domnul Selegean Călin și soția Selegean Mariana, donează Municipiului Oradea cota de 250/1873 mp teren identificat cu nr. cadastral 690/3 înscris în C.F.NDF 281 Oradea, domnul Doroghi Sandu Iosif și soția Doroghi Valentina donează Municipiului Oradea cota de 250/1873 mp teren identificat cu nr. cadastral 690/3 înscris în C.F.NDF 281 Oradea, Miron Cristian Andrei donează Municipiului Oradea cota de 250/1873 mp teren identificat cu nr. cadastral 690/3 înscris în C.F.NDF 281 Oradea și Sînza Florin Dorin și soția Sînza Florica Casiana donează Municipiului Oradea cota de 1123/1873 mp teren identificat cu nr. cadastral 690/3 înscris în C.F.NDF 281 Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de Selegean Călin, Selegean Mariana, Doroghi Sandu Iosif, Doroghi Valentina, Miron Cristian Andrei, Sînza Florin Dorin și Sînza Florica Casiana reprezentând:

 • - cota de 250/1873 mp teren din nr. cadastral 690/3 înscris în C.F.NDF 281 Oradea deținută de domnul Selegean Călin și soția Selegean

Mariana;

 • - cota de 250/1873 mp teren din nr. cadastral 690/3 înscris în C.F.NDF 281 Oradea deținută de domnul Doroghi Sandu Iosif și soția Doroghi

Valentina

 • - cota de 250/1873 mp teren din nr. cadastral 690/3 înscris în C.F.NDF 281 Oradea deținută de domnul Miron Cristian Andrei

 • - cota de 1123/1873 mp teren din nr. cadastral 690/3 înscris în C.F.NDF 281 Oradea deținută de domnul Sînza Florin Dorin și soția Sînza Florica, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   A.I.O. - Serviciul Terenuri

 • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

 • •   D-nii Selegean Călin și soția Selegean Mariana, Doroghi Sandu Iosif și soția Doroghi Valentina, Miron Cristian Andrei, Sînza Florin Dorin și soția Sînza Florica Casiana prin grija Serviciului Terenuri

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Huszar Istvan Eric


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 27 ianuarie 2011

Nr. 47

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.