Hotărârea nr. 469/2011

privind aprobarea organigramei şi a numărului de posturi ale ADMINISTRAŢIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 1 IULIE 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei și a numărului de posturi ale ADMINISTRAȚIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA,

valabile începând cu data de 1 IULIE 2011

Analizând raportul de specialitate nr. 2216208 / 24.06.2011, întocmit de Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea organigramei și a numărului de posturi ale instituției, valabile începând cu data de 1 iulie 2011;

Ținând cont de următoarele prevederi legale:

 • > Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2011 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2011;

 • > Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2011 privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată și completată prin OUG nr. 84/2010 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 91/2011 pentru aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2011;

 • > Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;

 • > OUG nr. 84/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • > Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată;

 • > Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

 • > H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistentă socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

 • > Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

 • > Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri public

 • > Ordinul nr. 42/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Conform referatului nr. 216227 / 24.06.2011 întocmit de A.S.C.O.- Serviciul Persoane cu Dizabilități, Asistenți Personali și Indemnizații privind reorganizarea prin reducerea unui număr de 53 posturi contractuale ocupate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap si a referatului nr. 215855 / 20.06.2011 întocmit de A.S.C.O.- Serviciul Programe Sociale privind înființarea unui post de “ psiholog” în cadrul C.I.E.T.,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. a), lit. b), lit. d), alin.(3) lit. b), alin.(4), lit. a), alin.(6) lit.1) pct.2 și art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă organigrama și numărul de posturi ale Administrației Sociale Comunitare Oradea, valabile începând cu data de 1 iulie 2011, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aproba statul de funcții al Administrației Sociale Comunitare Oradea, valabil începând cu data de 1 iulie 2011, conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunica cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul municipiului Oradea

 • - Administrația Socială Comunitară Oradea

 • - A.N.F.P. BUCUREȘTI prin grija A.S.C.O

 • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 469

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

A.S.C.O.-TOTAL

C

E

D

T

19

481

77

577

din care personal contractual

11

107

77

195

din care funcții publice

8

61

0

69

din care as pers ai pers hand

I 313

I

313


CONSILIUL LOCAL


ORGANIGRAMA valabila începând cu data de 1 IULIE 2011Legenda:
CDPersonal contractualDIRECTOR GENERAL KONCSEK V/XDNAI ZITACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA ADMINISTRAȚIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA COMPARTIMENT RESURSE UMANE-SALARIZARE

ANEXA NR. 2


STAT DE FUNCȚII SI NUMĂR DE POSTURI

Administrația Sociala Comunitara Oradea VALABIL ÎNCEPÂND CU DATA DE 11ULIE 2011

FUNCȚII PUBLICE

Nr.Crt

Funcția

Număr Posturi

Total

Conducere

Execuție

Ocupate (Vacante

Ocupate | Vacante

FUNCȚII DE CONDUCERE:

1

Director general

1

1

-

-

-

2.

Director general adjunct

1

0

1

-

-

3

Sef serviciu

6

3

3

-

-

FUNCȚII DE EXECUȚIE:

1.

Consilier juridic                I Superior

1

1

-

2.

Consilier                       I Superior

10

10

-

3.

Referent                       III Superior

3

3

4.

Consilier                       I Principal

29

28

1

5.

Referent                       III Principal

1

1

-

6.

Consilier                       I Asistent

17

16

1

TOTAL

69

4

4

59

2

POSTURI CONTRACTUALE

SERVICIUL ADMINISTRATIV APROVIZIONARE

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad/ Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Sef Serviciu

II

1

1

-

-

-

-

-

2

Șofer

M

I

2

-

-

2

-

0

3

îngrijitoare

I

2

-

2

-

-

TOTAL

5

1

0

4

-

0

POSTURI CONTRACTUALE

COMPARTIMENT EVIDENTA PATRIMONIULUI,OBIECTE INVENTAR,PROTECȚIA MUNCII,PSI,ARHIVA

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad/ Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Inspector de specialitate

S

IA

1

0

1

-

-

-

-

2

Inspector de specialitate

S

1

1

-

1

0

-

-

TOTAL

2

0

2

0

-

-

0

POSTURI CONTRACTUALE

COMPARTIMENT REPARAȚII CURENTE

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad/ Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Muncitor calificat

M

1

2

0

0

2

-

-

2

Muncitor calificat

M

II

1

-

0

1

-

-

TOTAL

3

0

0

3

-

-

0

POSTURI CONTRACTUALE

COMPARTIMENT ACCES-OR

Nr.crt

Funcția

Șofer

Studii M

Grad Treapta

1

Nr.Posturi

2

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

2

Cond.

Exec.

Des.

1

2

Muncitor calificat

M

1

2

-

0

2

-

-

-

TOTAL

4

0

0

4

-

-

0

POSTURI CONTRACTUALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Inspector de specialitate

S

IA

1

-

1

-

-

-

2

Inspector de specialitate

S

II

1

0

1

0

0

3

Referent

M

IA

1

-

1

0

-

-

-

TOTAL

3

-

3

0

-

-

0

POSTURI CONTRACTUALE

CENTRUL SOCIAL DE URGENTA SI ADAPOST DE NOAPTE

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des. |

1.

Inspector de specialitate

S

II

1

-

1

-

-

-

-

2

îngrijitoare

G

1

3

-

0

3

-

-

-

TOTAL

4

-

1

3

-

-

-


POSTURI CONTRACTUALE

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI EDUCAȚIE TIMPURIE

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Medic

S

1

1

2

Asistent social practicant

S

1

1

3

Psiholog

s

1

1

TOTAL

3

0

2

0

0

1

0

CRESA NR. 1

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

PL

II

1

1

2

Educator

S

1

1

3

Insp spec.

S

II

1

1

4

Infirmiera

G/M

6

6

0

5

îngrijitoare

G

I

2

2

TOTAL

'1

1

2

8

0

0

0

CRESA NR.2

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

SSD

II

1

1

2

Educator

S

1

1

3

Infirmiera

G/M

7

7

4

Spalatoreasa

G

1

1

5

îngrijitoare

G

I

1

1

0

TOTAL

■•I I 1

1

9

0

0

0

CRESA NR.3

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Coordonator cresa

S

II

1

1

2.

Asistent Med.Pr.

PL

1

1

3

Inspector de specialitate

s

II

1

1

4

Infirmiera

G/M

6

6

0

5

îngrijitoare

G

I

2

2

TOTAL

11

1

2

8

0

0

0

CRESA NR.4

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

PL

II

1

1

2

Inspector de specialitate

S

I

1

1

3

Infirmiera

G/M

6

6

4

îngrijitoare

G

I

1

1

TOTAL

9

1

1

7

0

0

0

CRESA NR.5

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator Cresa

PL

II

1

1

2

Educator

S/PL/M

S

1

1

0

4

Infirmiera

G/M

5

5

TOTAL

7

1

1

5

0

0

0

CRESA NR.8

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

SSD

1

1

0

2

Asistent medical

PL/M

1

1

0

3

Infirmiera

G/M

3

3

0

TOTAL

5

1

1

3

0

0

0

CRESA NR.7

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

PL

1

1

2

Educator

S/PL/M

1

1

0

0

3

Inspector de specialitate

S

I

1

1

4

Infirmiera

G/M

6

6

5

îngrijitoare

G/M

1

1

TOTAL

10

1

2

7

0

0

0

CRESA NR.8

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

S/PL/M

1

1

0

2

Asistent medical

PL

1

1

3

Infirmiera

G/M

3

3

0

TOTAL

5

1

1

3

0

0

0

CRESA NR.9

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

PL

1

1

2

Educator

S/PL/M

1

1

0

3

Infirmiera

G/M

6

6

4

îngrijitoare

G/M

1

1

1

TOTAL

9

1

1

7

0

0

0

CRESA NR.10

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Coordonator cresa

S

II

1

1

2

Asistent medical

S/SSD/

PL

1

1

3

Educator

S

1

1

4

Infirmiera

G/M

5

5

0

5

îngrijitoare

G

1

1

1

0

TOTAL

9

0

1

6

1

1

0

POSTURI CONTRACTUALE COMPARTIMENT CABINETE MEDICALE ȘCOLARE

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Medic primar

S

primar

11

11

-

-

0

-

2

Medic specialist

S

specialist

5

5

0

3

Medic

S

1

1

0

4

Medic primar stomatolog

S

primar

2

2

5

Medic specialist stoma.

s

specialist

3

3

6

Medic stomatolog

s

3

3

7

Sora medicala

M

principal

1

1

8

Asist, medical comunitar

M/PL

1

1

9

Mediator sanitar

M

1

1

10

Asistent medical

SSD

principal

4

4

11

Asistent medical

SSD

2

2

12

Asistent medical

PL

principal

32

30

2

13

Asistent medical

PL

13

13

TOTAL

79

-

76

0

0

3

-

POSTURI CONTRACTUALE

ASISTENT! PERSONALI Al PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV 313 posturi.

CONDUCERE

EXECUȚIE

DESERVIRE

TOTAL

FP       8

PC       11

FP       61

PC      107

As.P.      313

PC      77

FP      69

PC      195

As.P.      313

19

481

77

577

DIRECTOR GENERAL


KONCSEK VADNAI ZITA


£QNSiyER

lOANA'MIHAELfe^LOREA