Hotărârea nr. 468/2011

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 154 din 23 februarie 2011, privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată şi completată prin OUG nr. 84/2010 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 91 din 10. 02.2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 154 din 23 februarie 2011, privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată și completată prin OUG nr. 84/2010 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 91 din 10. 02.2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2011

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 216253 din 24.06.2011 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 154 din 23 februarie 2011, privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată și completată prin OUG nr. 84/2010 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 91 din 10. 02.2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2011,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului local,

În baza art. 36, alin.2, lit. bsi d,alin 4lit. a,alin 6 litapct. 2,art45 alin 2litadin Legea 215/2001, privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.I Se modifică și completează Art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 154 din 23 februarie 2011, având următorul conținut:

“ Art.2 a) Se aprobă începând cu data de 01.07.2011, un număr de maxim 313 posturi de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav, corespunzătoare asistenților personali care au calitatea de părinte al persoanei asistate și pentru cazurile unde Comisia hotărăște menținerea sau angajarea asistentului personal;

b) cazurile asistenților personali care nu au fost discutate in comisie, vor fi soluționate până cel târziu la

30 septembrie 2011.”

Art.II Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.III Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -  Primăria Municipiului Oradea

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

  • -   Se publică în Monitorul oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 468


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.