Hotărârea nr. 467/2011

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal contractual pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal contractual pentru Aparatul

de specialitate al Primarului municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 154459 din 24.06.2011 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal contractual pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea ;

Având în vedere :

  • -   Legea - cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, anexa nr.I - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ADMINISTRAȚIE" cap.II, lit.D. Alte funcții comune din sectorul bugetar, b) Funcții de execuție pe trepte profesionale,

  • -  prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată.

Ținând cont de:

1 Referatul nr. 154.350 din 24.06.2011 privind reorganizarea Direcției Economice;

2. Adresa Administrației Imobiliare Oradea nr. 50.685 din 15.06.2011, înregistrată la Primăria municipiului

Oradea sub nr. 143.957 din 16.06.2011 referitoare la preluarea personalului contractual responsabil cu paza;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal contractual pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane din Primăria municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Primarul municipiului Oradea

- Biroul Resurse Umane

- Administrația Imobiliară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 467


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

_________APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Șl SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Legendă:          u Personal contractual


Demnitari:3

Aparat propriu:

T

c

E

329

36

295

din care funcționari publici:

287 |    34   |   253


11 COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ


SCLEP:

T

C

E

32

2

30

din care funcții publice:

32

2

30


Direcția Juridică:

T

C

E

38

3

35

din care funcții publice:

38   |    3    |   35


Direcția Economică:

T

C

E

118

12

108

din care funcții

sublice:

93

12

81


Direcția Tehnică:

T

/c

E

37

6

31

din care funcții publice:

37

3

31


Comp.Manag.Spitale:

T

c

E

3

0

3

din care funcții publice:

3

0

3


Arhitect Șef:

T

C

E

33

4

29

din care funcții

publice:

33

3

29

din care funcții publice:


Dir.Manag.Proiecte:

T

C

E

18

3

15
Șef birou,


Rodica Funar

OM?


ANEXA

STAT DE FUNCȚII

5

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI ORADEA

Funcții cu contract individual de muncă - Legea nr. 284/2010

Nr.crt.

Funcția

Studii

Grad

T reapta

Nr.posturi

Funcții de conducere s

1

Șef serviciu

S

II

1

2

Șef birou

S

II

1

Total conducere:

2

Funcții de execuție

3

Consilier

s

IA

6

4

Consilier

s

I

3

5

Inspector de specialitate

s

II

6

6

Magaziner

I

1

7

îngrijitor

I

9

8

Portar

I

3

9

Arhivar

I

3

10

Curier

I

1

11

Șofer

I

3

12

Muncitor

I

3

13

Muncitor

II

2

Total execuție

40

Total funcții cu contract individual de muncă

J

42


Șef birou

Rodica Funar

Ol