Hotărârea nr. 465/2011

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Administraţia Imobiliară Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Administrația Imobiliară Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 51.019 din 17.06.2011 prin care instituția publică de interes local, Administrația Imobiliara Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea statului de funcții și a numărului de personal pentru Administrația Imobiliară Oradea, conform prevederilor legale,

Având în vedere:

 • prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, actualizată, republicată;

 • prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

 • prevederile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

 • prevederile Ordinului nr. 42/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.

285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Ținând cont de faptul că la această dată, Administrația Imobiliară Oradea are în organigramă un număr de 162 posturi, din care: 94 funcții publice - 11 sunt de conducere și 83 de execuție, iar restul posturilor au natură contractuală, respectiv 68, din care 3 sunt de conducere, iar 65 sunt de execuție,

Având în vedere necesitatea reorganizării instituției publice, de interes local, Administrația Imobiliară Oradea, structura acesteia va suferi următoarele modificări:

 • - Compartimentul Administrativ va fi redimensionat prin preluarea unui post de șofer din cadrul Serviciului Parcări, având în vedere atribuțiile acestuia, respectiv conducerea autovehiculului instituției, întreținerea parcului auto, precum și deplasări la Trezoreria municipiului Oradea, pentru transportul valoric, în condiții de siguranță;

 • - Serviciul Parcări va fi reorganizat prin preluarea unui post contractual de consilier din cadrul Biroului Administrare Cămine, post care, prin atribuțiile din fișa postului, necesită experiență și cunoștințe de informatică, în vederea întreținerii automatelor electronice pentru tichete, întreținerea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației în parcările publice;

 • - Biroul Întreținere va fi redimensionat prin preluarea a două posturi de portari, respectiv preluarea activității acestora, din cadrul Compartimentului Deservire de la Primăria municipiului Oradea, luând în considerare faptul că activitatea de pază și de îndrumare a cetățenilor în noul amplasament destinat relației cu publicul, va fi asigurată de Poliția

  Locală Oradea.


Redimensionarea Biroului Întreținere este necesară ținând cont de volumul activității de blocare, ridicare, transport și depozitare a autovehiculelor oprite sau staționate neregulamentar pe domeniul public, desfășurate în cadrul Serviciului Parcări de la Administrația Imobiliară Oradea, activitate care impune asigurarea pazei autovehiculelor depozitate în incinta clădirii situate pe str. Barcăului. În urma reorganizării Administrației Imobiliare Oradea, aceasta va avea în organigramă un număr de 164 posturi.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului local,

În baza prevederilor art.36 alin. (2) litera ”a”, alin. (3) litera ”b” și ale art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal pentru Administrația Imobiliară Oradea, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Resurse Umane - Salarizare din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -    Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

- Administrația Imobiliara Oradea - Compartiment Resurse Umane - Salarizare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius


Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 465


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Legendă. □ personal contractual--|VICEPRIMARI~2~i 2 IcOMPARTIMENT CETATE   H                                        _____________________

----------------------------------------H | SERVICIUL TEHNIC

I 1 COMP. CONSTRUCȚII       M


OL

< o or

< 0-

—I Z)

O

> OL UJ </)


OL Z) z

UJ

OL LU


ZD

O >

OL LU co


Mt l & U-CL /r»,


T

—C

E

164

14

150

din care funcții publice

941 îî |   83


Z) OL IH (/)

< Q

< Q


D O

> (Z UJ (/)


UJ OL <

Cu.

H

z

s Q

<

> OL UJ 00PRIMAR

ILIE BOLOJAN

DIRECTOR GENERAL

CRISTIA^BELTECHI


T

c

E

32

3

29

din care funcții publice

~^8~|  3  | 25


Anexa //

STAT DE FUNCȚII

J

și număr de personal al Administrației Imobiliare Oradea

Funcții publice - Legea 188/1999 (r2) modif. si actualizata; L 284/2010

Nr. crt.

Funcția publică

Nivel studii

Grad profesional

Număr posturi

Funcții publice de conducere

1

Director general, grad salarizare II

S

1

2

Director general adjunct, grad salarizare II

s

2

3

Șef serviciu, grad salarizare II

s

6

4

Șef birou, grad salarizare II

s

2

Total funcții publice de conducere

11

Funcții publice de execuție

5

Consilier

s

superior

26

6

Consilier

s

principal

13

7

Consilier

s

asistent

17

8

Consilier juridic

s

asistent

5

9

Referent de specialitate

SSD

superior

1

10

Referent de specialitate

SSD

principal

1

11

Referent

M

superior

18

12

Referent

M

principal

1

13

Referent

M

asistent

1

Total funcții publice de execuție

83

Total funcții publice

94

C. RESURSE UMANE - SALARIZARE

PALER MĂLINĂ

A * \

DIRECTOR GENERÂg^^lx BELTECHI CRISTIAN„ C/'l

V >      -'■> ?/

STAT DE FUNCȚII


Anexa bl


și număr de personal al Administrației Imobiliarea Oradea

Funcții cu contract individual de munca

Nr.crt.

Funcția

Nivel

Studii

Grad profesional

Nr.posturi

Conducere

Execuție

1

Șef birou, gr. salarizare II

S

3

3

2

Consilier

S

IA

2

2

3

Consilier

S

I

1

1

4

Inspector de specialitate

S

II

4

4

5

Inspector

SSD

IA

1

1

6

Referent

M

IA

1

1

8

Referent

M

II

2

2

9

Administrator I

M

2

2

10

Magaziner

M

1

1

11

îngrijitor

9

9

12

Portar

13

13

13

Muncitor calificat I

12

12

14

Muncitor calificat II

5

5

15

Muncitor calificat III

4

4

16

Muncitor calificat IV

5

5

17

Muncitor necalificat I

3

3

18

Șofer I

2

2

Total funcții cu contract individual de muncă

70

3

67

DIRECTQRiGENER/y-,

CRISTIAN BELTECH!


COMP.RESURSE UMANE - SALARIZARE

PALER MĂLINĂ