Hotărârea nr. 463/2011

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Administraţia Imobiliară Oradea şi Biserica Romano-Catolică „SF.IOSIF” din Oradea, pe o perioada de 10 ani pentru imobilul situat în Oradea, Str. Traian Lalescu nr.21A, înscris în CF nr.157275, nr. cadastral 157275

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Administrația Imobiliară Oradea și Biserica Romano-Catolică „SF.IOSIF” din Oradea, pe o perioada de 10 ani pentru imobilul situat în Oradea, Str. Traian Lalescu nr.21A, înscris în CF nr.157275, nr. cadastral 157275

Analizând Raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, înregistrat sub nr. 51293 din 22.06.2011, întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea încheierii unui contract de comodat cu Biserica Romano-Catolică „SF.IOSIF” din Oradea pentru imobilul situat în Oradea, Str. Traian Lalescu nr.21A, înscris în CF nr.157275, nr. Cadastral 157275, în vederea desfășurării în bune condiții a activității Grădiniței „Szent Laszlo”,

Având în vedere adresa Episcopiei Romano-Catolice înregistrată sub nr.51481/2011, prin care în calitate de proprietar al imobilului menționat, aduce la cunostință faptul că dorește mutarea grupelor de copii, aparținând Grădiniței de copii „Szent Laszlo”, din imobilul situat în Oradea, str. Barsei nr. 20, în imobilul situat în Oradea, Str. Traian Lalescu nr.21A.

Ținând seama de adresa Bisericii Romano-Catolice „SF.IOSIF” înregistrată sub nr. 51482/2011, prin care în calitate de proprietar al imobilului situat in Oradea, Str.Traian Lalescu nr.21A, ne aduce la cunostință faptul că este de acord ca imobilul sa fie dat în folosință gratuită în vederea desfășurării în continuare în bune condiții a Grădiniței „Szent Laszlo”.

Având în vedere Hotărarea Consiliului Local nr.504/22.05.2008 privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru grupele de preșcolari nou înființate din incinta imobilelor situate în Oradea, str. Bârsei, nr. 20 și Gh. Doja nr. 4, precum și suportarea cheltuielilor cu energia termică, energie electrică, apă-canal, salubrizare aferente acestora, prin care s-a aprobat închirierea proprietăților imobiliare din Oradea, Gh. Doja nr. 4 și respectiv încheierea unui contract de comodat pentru imobilul situat în Oradea, str.Bârsei, nr.20, unde își desfășoară activitatea grupe de preșcolari din cadrul Liceului Teologic Romano Catolic „Szent Laszlo”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. lit.b), d),e), alin.(4) lit.a), alin.6 lit.a) pct.1, alin.(7) lit.a) și art. 45 alin.(2) lit.f) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă încheierea unui contract de comodat între Administrația Imobiliară Oradea și Biserica Romano-Catolică „SF.IOSIF” din Oradea, pe o perioadă de 10 ani, pentru imobilul situat în Oradea, Str. Traian Lalescu nr.21A, înscris în CF nr.157275, nr.cadastral 157275 în vederea desfășurării în bune condiții a activității Grădiniței „Szent Laszlo”.

Art.II. Pentru imobilul situat în Oradea, Str. Traian Lalescu nr.21A, înscris în CF nr.157275, nr.cadastral 157275, se va încheia un contract de comodat între Administrația Imobiliară Oradea și Biserica Romano-Catolică „SF.IOSIF” din Oradea, începând cu data de 01.07.2011 care va cuprinde în principal următoarele clauze:

 • - părțile contractului,

 • - obiectul contractului,

- durata contractului,

 • - drepturi și obligații ale părților,

 • - alte clauze de natură să conducă la o bună exploatare a imobilului.

Art.III. Se abrogă prevederile Art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.504/22.05.2008.

Art.IV. Se modifică prevederile Art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.504/22.05.2008, după cum urmează:

,,Art.3. Se aprobă finanțarea cheltuielilor cu energia termică, energia electrică, apă-canal, salubrizare, pentru activitatea grupelor de preșcolari din cadrul Grădiniței de copii „Szent Laszlo” care își desfășoară activitatea în imobilul situat în Oradea, str. Gheorghe Doja nr.4”.

Art.V. Se aprobă finanțarea cheltuielilor cu energia termică, energia electrică, apă-canal, salubrizare pentru activitatea grupelor de preșcolari din cadrul Grădiniței de copii „Szent Laszlo” care își desfășoară activitatea în imobilul situat în Oradea, str. Traian Lalescu nr.21A..

Art.VI. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.VII. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - județul Bihor,

 • - Primarul Municipiului Oradea,

 • - Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile, Compartimentul documente de proprietate,

 • - Inspectoratul Școlar al Județului Bihor,

 • - Episcopia Romano Catolică Oradea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • - Biserica Romano-Catolică „SF.IOSIF” din Oradea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • - Grădinița „Szent Laszlo”, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

 • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

Nr.463


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila