Hotărârea nr. 459/2011

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: Modernizare str. Tileagdului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție:

Modernizare str. Tileagdului

Analizând Raportul de specialitate nr. 153768/23.06.2011, întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: Modernizare str. Tileagdului, elaborat de SC Aquacons SRL (Oradea, strada Berzei nr. 4),

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. b) și d) și al art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: Modernizare str. Tileagdului.

Ordonator principal de credite.......................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar...................................................municipiul Oradea

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

 • 1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA = 911.084,78 lei = 213.970,12 EUR (în prețuri - la cursul valutar 4,258 lei/EUR, în data de

07.01 .201 1), din care:

 • - construcții-montaj (C+M): 798.088,14lei =185.576,86EUR

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

-anulI:911.084,78lei/798.088,14lei

 • 3. duratade realizare (luni):3 luni

 • 4. capacități:

Lungime totala drumuri: 438 m

Lățime parte carosabilă: 6,00-7,00 m

Lățime trotuare:           1,10 -2,00m

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local sau din alte surse legal constituite conform listelor de investiții ale Primăriei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul municipiului Oradea

 • - Direcția Tehnică: Compartiment Investiții și Avizare Lucrări și Biroul Drumuri Publice

 • - Direcția Economică

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 459


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.

Anexa la Hotărârea Consiliului Local 459/2011

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

FOAIE DE CAPAT


Lucrare:

Modernizare strada Tileagdului in Municipiul Oradea

Beneficiar:

MUNICIPIUL ORADEA

Proiectant general:

S.C. AQUACONS S.R.L. S.R.L. Oradea

Contract subsecvent :

1/2010

Faza:

STUDIU DE FEZABILITATE

DIRECTOR:

SEF PROIECT:


ing. Petru Unita ing. Petru Unita


S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent : 1/2010

Lucrarea : Modernizare strada Tileagdului in Municipiul Oradea Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F

BORDEROU

A/ PIESE SCRISE

Foaie de capăt

Borderou

Certificat de urbanism Studiu de fezabilitate Evaluarea lucrărilor Anexe evaluare

B/ PIESE DESENATE

PIZ

Plan de incadrare in zona

sc.

1:

10.000

P1

Plan de situatie

sc.

1:

500

PLong

Profil longitudinal

sc.

1:

1000/ 1:100

Ptt1

Profil transversal TIP1

sc.

1:

50

Ptt2

Profil transversal TIP2

sc.

1:

50

STUDIU DE FEZABILITATE

Date generale:

1. Denumirea obiectivului de investiții; „Modernizare strada Tileagdului in Municipiul Oradea"

 • 2. Amplasamentul : județul Bihor, Municipiul Oradea, str.Tileagdului

 • 3. Titularul investiției;: Primaria Municipiului Oradea

 • 4. Beneficiarul investiției: Municipiul Oradea

 • 5. Elaboratorul studiului: S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Informații generale privind proiectul

 • 1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

Obiectivul este situat în Municipiul Oradea, in cartierul Tokai a acestuia, conform planului general de ansamblu și planului de amplasare.

Necesitatea investitiei

Tema este modernizarea strazii Tileagdului pe tronsonul cuprins intre intersectia cu Calea Clujului si str. Alesdului, care, prin amplasare și prin legăturile pe care le formează în cadrul tramei de trafic din cartierul Tokai, joacă un rol esențial în fluidizarea circulației, evitarea concentrărilor excesive de trafic, scurtarea distanțelor de parcurs între zonele funcționale ale cartierului, sporirea siguranței circulației și eliminarea blocajelor. Prin modernizarea sa, strada Tileagdului va asigura accesul riveranilor de pe strazile Alesdului si Sankt Petersburg, in Calea Clujului.

Trebuie de asemenea menționat că sustenabilitatea proiectului este asigurată de faptul că, străzile fiind publice, întreținerea lor se va face în mod profesional de către servicul specializat al Primăriei Oradea și aducand o contribuție mai mult decât proporțională cu valoarea investiției la fluidizarea traficului, la scurtarea timpului de transport, la reducerea poluării aerului și la îmbunătățirea siguranței circulației în municipiul Oradea.

Ca în toate orașele istorice din Europa și din lume, infrastructura rutieră din municipiul Oradea nu a putut ține pasul cu intensificarea traficului, numărul de mașini crescand dramatic. Efectele creșterii traficului au devenit vizibile, prin degradările accentuate și progresive în complexul rutier, ceea ce cauzează:

 • ■       disconfortul utilizatorilor;

 • ■      reducerea vitezei de circulație;

 • ■      creșterea cheltuielilor cu carburanți și piese de schimb;

 • ■      creșterea cheltuielilor de întreținere a drumului;

 • ■       creșterea poluării.

Lipsa unor amenajări corespunzatoare si adaptate din intersecții a avut ca efect reducerea vitezei de tranzit pe direcțiile principale de circulație. Toate acestea au rezultat în condiții de siguranță a traficului mai scăzute, cu o creștere corespunzătoare a numărului de incidente în trafic.

Creșterea traficului cât și sporirea siguranței în circulația rutieră impun eliminarea punctelor periculoase situate pe aceste străzi din intravilanul municipiului Oradea,resperctiv din cartierul Tokai, prin lucrări de consolidare a sistemului rutier, lucrări pentru asigurarea colectării și evacuării apelor de suprafață, amenajarea trotuarelor etc.

În prezent, traficul rutier și pietonal se desfășoară greoi, carosabilul este foarte degradat cu multe gropi, datorită degradării avansate a sistemului rutier, a pătrunderii apei în straturile de fundație, trotuarele nu au continuitate și nu sunt corelate cu celelalte elemente stradale, dispozitivele pentru colectarea și evacuarea apelor funcționează deficitar sau lipsesc în totalitate.

Oportunitatea investiției derivă din nevoia eliminării acestor incoveniente, prin realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor (carosabil delimitat cu borduri, îmbrăcăminte bituminoasă sau din beton de ciment, canalizare pluvială, trotuare, spații verzi, amenajare accese, etc.), amenajări care vor conduce la:

 • ■      sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului;

 • ■      eliminarea ștrangulărilor din fluxul de trafic;

 • ■      scurtarea duratei medii de călătorie reducerea costurilor de călătorie cauzate de uzură și consum de combustibil prin eliminarea staționării nenecesare în trafic și a utilizării excesive a motoarelor la ralanti;

 • ■      realizarea unui confort pentru participanții la trafic - autovehicule și pietoni;

 • ■      mărirea siguranței circulației;

 • ■     reducerea numărului de accidente;

 • ■     îmbunătățirea mediului din municipiu prin reducerea noxelor și a poluării sonore;

 • ■      creșterea nivelului de trai și a confortului riveranilor.

Necesitatea investiției rezultă din caracteristicile tehnice de exploatare a străzilor, care nu mai corespund normelor în vigoare, datorită balastării existente degradate, circulația autovehiculelor desfășurându-se foarte greu, atât în anotimpurile mai umede (toamna, iarna, începutul primăverii) datorită apei pluviale care nu are asigurată scurgerea de pe suprafața străzilor, cât și vara, când se produc nori de praf care creează, în plus, disconfort locuitorilor acestor străzi.

Scopul obiectivului de investiții este descongestionarea și fluidizarea traficului rutier local între str Clujului, si cartierul Tokai din municipiul Oradea prin eliminarea blocajelor de circulație datorate creșterii traficului cât și necesitatea sporirii siguranței în circulația rutieră..

Raportat la intensitatea traficului și la funcțiile pe care le îndeplinește, strada Tileagdului se încadrează în categoria III - colectoare - preia fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale, avand 2 benzi de circulatie.

Stare actuală:

Necesitatea reabilitării acestei străzi este impusă de condițiile existente din teren.

Strada Tileagdului se află în municipiul Oradea, cartier Tokai avind lungimea de 438m.

Din punct de vedere al alcatuirii structurii rutiere actuale se disting doua tronsoane bine delimitate: primul tronson, intre km 0+000 si km 0+110, in lungime de 110m este modernizat, cu imbracaminte din beton de ciment. La momentul executiei acestei imbracaminti nu s-au respectat standardele si normativele care reglementeaza proiectarea si executia acestor imbracaminti, in sensul ca nu s-au respectat pantele transversale obligatorii, profilul in lung are denivelari inadmisibile, iar imbracamintea nu dispune de rosturi transversale conforme, la distantele impuse. Starea de degradare este mediocra, existand fisuri si crapaturi, suprafete exfoliate, gropi, reparatii improprii, etc.

Pe al doilea tronson, situat intre km 0+110 si 0+438, in lunime de 328m sistemul rutier pe carosabil este alcătuit dintr-o pietruire, care se prezintă intr-o stare de degradare avansată, cu denivelări

accentuate, scurgerea apelor se realizează deficitar, cu toate ca exista elementele pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale.Creșterea traficului, cât și sporirea siguranței în circulația rutieră in zona, impune modernizarea arterei in vederea asigurarii unui acces in strada Calea Clujului a riveranilor de pe strazile Alesdului si Sankt Petersburg si eliminarea inconvenientelor amintite, prin realizarea elementelor constructive caracteristice obligatorii pentru profilul standardizat de strada respectiv : carosabil delimitat cu borduri, îmbrăcăminte bituminoasă, colectarea apelor meteorice prin canalizarea pluvială, trotuare, spații verzi, amenajare accese la imobilele riveranilor, etc.

 • 2. Descrierea investiției:

Prezentul proiect trateaza lucrarile necesare asigurarii condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere si pietonale,în condiții de siguranță și confort , asigurarea colectarii si evacuarii apelor meteorice.

 • a) Scenariu tehnico economic

În elaborarea, analiza și selecția alternativelor optime, proiectantul a ținut cont de următoarele:

 • ■      Proiectarea obiectivelor s-a făcut în conformitate cu Tema de proiectare și Caietul de sarcini prevăzute în documentația de licitație, prevederile Legii nr. 82/1997 pentru aprobarea O.G. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor și Normele tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, întreținerea, repararea, administrarea și exploatarea drumurilor publice. Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcții și instalații, H.G. 766/1997 modificată de H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții și a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanță a construcției, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane și în conformitate cu următoarele Directive ale Uniunii Europene;

 • ■     Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC, modificată prin Directiva Consiliului nr. 97/11/EEC privind evaluarea efectelor anumitelor proiecte publice și private asupra mediului, transpuse în legislația românească prin Legea Mediului nr. 137/1995, republicată, modificată și completată prin O.U.G. nr. 91/2002.;

 • ■     Directiva cadru privind deșeurile nr. 75/442/EEC amendată de Directiva nr. 91/156/EEC transpusă prin O.U.G. nr. 78/2000 aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 privind regimul deșeurilor;

 • ■     La elaborarea studiului de fezabilitate s-au avut de asemenea în vedere standardele românesti în vigoare cu privire la proiectarea elementelor geometrice în plan și pe verticală, capacitatea auto și pietonală, determinarea capacității portante și dimensionarea sistemului rutier, rezistența la îngheț-dezgheț.

S-au luat in considerare doua variante de alcatuire a sistemului rutier pe baza unei analize multicriteriale, considerandu-se 21 de criterii de evalure, dupa cum urmeaza in tablelul de mai jos:

Nr. Crt.

Criterii de analiza si selectie alternative

Structura rutiera rigida (Imbracaminte din beton de ciment)

Structura rutiera elastica (Imbracaminti asfaltice)

1

Durata de exploatare mare/mica (5/1)

4

2

2

Raport Pret Investitie initiala / Trafic satisfacut bun/slab (5/1)

3

5

3

Raport Utilizare / Aliniament sau Curba da/nu (5/1)

3

5

4

Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1)

4

2

5

Raport Rezistenta la uzura / Trafic mare/mic

5

2

6

Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1)

5

1

7

Poluarea in executie nu/da (5/1)

4

2

8

Poluarea in exploatare nu/da (5/1)

5

5

9

Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna (5/1)

5

2

10

Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu

3

3

11

Necesita adaptarea trafic la executie nu/da (5/1)

2

3

12

Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1)

1

5

13

Necesita executia si intretinerea atenta rosturilor transversale nu/da (5/1)

1

5

14

Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1)

1

5

15

Executia poate fi etapizata da/nu (5/1)

1

5

16

Riscuri de executie (5/1)

2

5

17

Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1)

1

5

18

Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic (5/1)

1

5

19

Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5/1)

1

5

20

Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu (5/1)

2

5

21

Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari (5/1)

3

2

TOTAL

57

79

Punctaj realizat :

 • -   Structuri rutiere rigide - 57 pct.

 • -   Structuri rutiere elastice - 79 pct.

Fata de puctajul maxim - minim, care este 125 si respectiv 25, structurile rutiere elastice se califica avand 79 puncte, fata de structurile rutiere rigide ce au obtinut 57 puncte.

Analiza multicriteriala a variantelor de alcatuire a comparat avantajele si dezavantajele imbracamintilor elastice si din beton de ciment. Avantajele si dezavantajele alcatuirii structurilor rigie si elastice se pot explicita dupa cum urmeaza:

Avantajele imbracamintii de beton de ciment

- Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru satisfacerea traficului greu si foarte greu.

- Se recomanda a se folosii la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze mari ce nu necesita supralargiri.

- Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

- Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate.

- Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafata carosabila).

- Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice.

- Betonul nu este poluant atat in executie cat si-n exploatare.

- Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.

Dezavantajele imbracamintii de beton de ciment

- Necesita utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc sa fie mentinute in stare buna de functionare.

 • -   Traficul trebuie adaptat la execuție - circulație numai pe o banda.

 • -  Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 21 de zile, fata de cateva ore la asfalt.

 • -  Se folosesc numai pana la declivitati de pana la 7%.

 • -  Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot).

 • -  Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea ulterioara a drumului este laborioasa - costisitoare.

Avantajele imbracamintii bituminoase

 • -   Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata

 • -  Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.

 • -  Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment.

 • -  Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile asfaltice (prin lipsa rosturilor).

 • -   Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi intre calea cu curenta si calea in curba.

 • -  Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se circulatia si pentru decliviati cu valori de 7-9%.

Dezavantajele imbracamintii bituminoase

 • -  Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de beton de ciment (20-30 ani).

 • -  La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului.

 • -  Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil.

 • -  Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului de ciment.

 • -  Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

Solutia aleasa este imbracamintea bituminoasa, care este mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand costurile initiale de executie mai reduse. De asemenea, in cazul unor cresteri de trafic, sau modificare a tipului de trafic, imbracamintea elastica permite sporiri de capacitate portanta cu costuri relativ reduse, in comparatie cu imbracamintea din beton de ciment. Un alt avantaj major, care trebuie luat in considerare, data fiind situarea strazii intr-o zona rezidentiala, este silentiozitatea acestui tip de imbracaminte, la viteze moderate de circulatie.

b) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale:

 • - respectarea temei de proiectare la cererea stricta a beneficiarului

 • - respectarea normelor tehnice in vigoare.

Se propune sa se demoleze structura existenta, sa se execute o sapatura in caseta generala, la adancimea egala cu grosimea structurii proiectate, si sa se realizeze noua structura proiectata.

Structura rutieră se va dimensiona corespunzatoare unui trafic mediu, luând în considerare datele geotehnice ale terenului de fundare și prevederile normativului pentru dimensionarea structurilor bituminoase de ramforsare a structurilor rutiere suple și semirigide.

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort și pentru eliminarea punctelor periculoase se impun următoarele măsuri:

Modernizarea sistemului rutier, realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor:

o carosabil cu îmbrăcăminte bituminoasă;

o structura rutieră se va proiecta pentru un trafic mediu;

o se vor aduce îmbunătățiri ale configurației geometrice în plan, profil longitudinal și profil transversal a străzii;

o partea carosabilă se va încadra cu borduri;

o se va asigura accesul riveranilor prin corelarea cotelor proiectate la carosabil cu cotele existente către proprietăți;

o se vor proiecta trotuare noi unde acestea lipsesc

o se vor realiza spații verzi unde lățimea proiectată a străzii permite;

o se vor monta borduri înclinate la trecerile de pietoni și în intersecții, precum si la accesele auto la proprietati

o se va realiza semnalizarea rutieră pe verticală și pe orizontală, conform standardelor în vigoare.

o Se va rezolva colectarea si evacuarea apelor pluviale prin reteaua publica de canalizare meteorica existenta

Modernizare sistem rutier

In plan de situatie:

In functie de configuratia existenta, sistematizarea zonei s-a facut prin proiectarea elementelor geometrice, astfel incat acestea sa indeplinesca conditiile impuse de circulatia rutiera moderna si sa corespunda categoriei III de strazi, strada cu doua benzi de circulatie si latimea partii carosabile de 7,00m pe primul tronson si de 6,00m pe al doilea tronson.

Proiectarea s-a facut cu respectarea prevederilor STAS 10144-3/91 Strazi. Elemente geometrice, STAS 10144-1/90 Strazi. Profiluri transversale si Ordinul MT nr.49/98 - Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane.

S-a pastrat cu rigurozitate traseul existent al strazii, existand variatii foarte reduse intre axul proiectat si axul actual al strazii.

Elementele geometrice ale traseului se vor adopta pentru viteza de baza cu valoarea de 50km/h. Traseul in plan se compune dintr-o succesiune de aliniamente racordate cu arce de cerc, avand razele cuprinse intre 13m si 150m. In total, exista trei curbe, trei franturi si sapte aliniamente. In curbele avand raze de racordare mici se va cobora viteza de proiectare la 25km/h si viteza de circulatie la 20km/h.

In profil longitudinal:

La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al terenului, urmarindu-se pastrarea liniei rosii cat mai apropiate de profilul terenului natural. S-a tinut in special seama de racordurile la capetele traseelor, care reprezinta puncte de cota obligata, asigurarea racordurilor la accesele riveranilor si realizarea unui volum cat mai mic de lucrari.

Tinand seama de aceste considerente, s-a proiectat linia rosie a carosabilului, rezultand declivitati cuprinse intre 0,28 % si 3,06 %. Elementele de profil longitudinal s-au racordat in plan vertical in patru situatii cu arce de cerc de raza 500m, fapt prin care se respecta normele impuse de legislatia privind incadrarea in clasa tehnica si privind viteza de proiectare, pentru asigurarea desfasurarii circulatiei in conditii de deplina siguranta si confort.

In profil transversal:

Sectiunea caracteristica adoptata este de strada de categoria a III-a, cu doua benzi de circulatie, cu latimea partii carosabile de 6,00-7,00m si doua trotuare de 1,10-2,00 m latime.

Pantele profilului transversal s-au proiectat in conformitate cu STAS 863-87 si STAS 10144

 • - 3/91 , pantele transversale la imbracaminti sa fie de 2,5% pentru carosabil, iar pentru trotuare de 1,02

 • - 2,0%. A fost necesara modificarea elementelor geometrice existente in profil transversal ale strazii, pentru a se obtine un profil caracteristic categoriei de incadrare a strazii, astfel incat aceasta sa corespunda conditiilor impuse de normativelor in vigoare.

Partea carosabila se va incadra cu borduri inalte de trotuar cu sectiunea de 20x25cm, denivelate cu 15-18cm fata de suprafata carosabila.

Prin pantele transversale si longitudinale proiectate ale suprafetei carosabile, apa de pe carosabil se va scurge in canalizarea meteorica existenta, urmand a fi colectata prin gurile de scurgere existente si proiectate.

Complexul rutier proiectat va avea urmatoarele caracteristici:

Pe primul tronson, intre km 0+000 si km 0+110: complex rutier pentru trafic mediu : Strat de uzura BA16

Stratde refacere planeitate AB2 gros.variabila 0-18 cm Strat existent din beton de ciment

Strat de fundatie din balast

Pe al doilea tronson, situat intre km 0+1 10 si 0+438: complex rutier pentru trafic mediu :

Strat de uzura BA16

Strat de legatura BAD25

Strat baza din balast stabilizat cu ciment

Strat de fundatie din balast

Realizarea structurii rutiere proiectate se va materializa printr-o sapatura in caseta generala, prin care se indeparteaza 40 - 45cm din zestrea de pietruire actuala, care se va inlocui cu straturile rutiere proiectate ce alcatuiesc imbracamintea modernizata.

Trotuare

La sistematizarea, proiectarea și realizarea trotuarelor se vor prevedea lucrările necesare pentru siguranța circulației și pentru dirijarea fluxurilor de pietoni, respectând STAS 10144/2-79.

Astfel, la proiectarea trotuarelor se vor prevedea zone de continuitate între acestea și celelalte zone pietonale.

 • ■  Trotuarele la marginea dispre carosabil se vor incadra cu borduri prefabricate 20x25 cm.

 • ■  Trotuarele noi se vor executa cu o structura usoara, alcatuita dintr-o imbracaminte din beton asfaltic tip BA8 de 4cm grosime, un strat de baza din beton de ciment C12/15 de 10cm grosime si un strat de fundatie de 15 cm din balast

 • ■  Trotuarele existente sunt realizate din beton si se vor aduce la cota prin completare cu beton C12/15 in grosime variabila de 0-10 cm si strat de uzura BA16 in grosime de 4 cm. grosime Pentru persoanele cu dezabilități locomotorii se vor realiza rampe de acces (borduri înclinate), in

dreptul trecerilor de pietoni.

Accese

Accesele la imobilele existente se vor realiza prin intermediul unor suprafete de legatura ce vor traversa peste zona verde intre partea carosabila noua si platforma carosabila din curtea imobilelor. Prin borduri prefabricate înclinate se va face racordarea carosabil - trotuar. La executia acceselor se va utiliza aceasi structura rutiera adoptata la trotuare.

Semnalizarea verticala si orizontala

Se vor monta indicatoarele rutiere in baza unui plan de semnalizare rutiera avizat de Politia rutiera. Se vor realiza marcajele rutiere longitudinale (axial, lateral, de presemnalizare si orientare) si transversale (treceri pentru pietoni - la fiecare intersectie), conform STAS 1848/1 - 7 - 86.

Utilitati

Canalizare meteorica

Colectarea apelor meteorice va fi asigurată prin pante longitudinale și transversale ale platformei drumului spre gurile de scurgere care vor le vor conduce prin racorduri spre colectorul stradal existent, realizat din conducte PVC Dn.315 mm. Racordurile gurilor de scurgere la colectoarele meteorice se vor realize din conducte PVC 160mm., prin intermediul caminelor de vizitare nou proiectate.

Documente de referinta

 • > Ordonanța de urgenta privind circulația pe drumurile publice nr. 195/2002

 • > Regulamentul de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (publicat in Monitorul Oficial nr. 58/31.01.2003);

 • > Legea 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • > Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrarii in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinulul comun MI-MTnr. 1112/411 (publicat in Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000);

 • >  Standardele de Stat nr. 1848/1,2,3 si 7/1986 din colectia" Siguranta Circulatiei", Normele specifice de Protectia Muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor elaborate de MMSS nr.79/2001;

 • > Ordinul 44 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

 • > Ordinul 45 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

 • > Ordinul 46 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind clasei tehnologice a drumurilor publice

 • > Ordinul 47 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale

 • > Ordinul 49 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane

 • 3.Date tehnice ale investiției:

a) Zona și amplasamentul

Obiectivul este situat în municipiul Oradea, cartier Tokai.

 • b) Statutul juridic al terenului

Obiectivul prezentului studiu de fezabilitate este situat în intravilanul municipiului Oradea, aparținind in totalitate domeniului public, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Lucrările propuse de modernizare si reabilitare se vor desfășura in cea mai mare parte a traseului în limitele tramei actuale a strazii.

Pentru fabricarea mixturilor sau a altor materiale se vor folosi organizările de șantier ale constructorilor, si nu este necesara ocuparea unor suprafete suplimentare din domeniul public.

 • c) Situatia ocuparilor definitive de teren

Suprafata de teren ocupata definitiv de obiectiv este de 6.195 mp, reprezentind teren intravilan, ocupat de lucrarile rutiere proiectate : suprafata carosabila, trotuare, accese la proprietati, zone verzi - respectiv intreaga suprafata aflata in domeniul public, intre fronturile construite.

d) Studii de teren

Studii topografice

Pentru zona studiata, fost intocmit un studiu topografic prin metoda radierii din punctele retelei de ridicare determinate in sistemul de proiectie Stereo 70 prin drumuire si materializate cu cuie topografice metalice, in toate statiile drumuirii, in baza carora se poate reface in orice moment trasarea necesara la executie.

Studii geotehnice

S-au efectuat investigații geotehnice necesare prin sondaje de mică adâncime amplasate în platforma drumului. Caracteristicile geofizice ale terenului de fundație conform studiului geotehnic sunt:   tronson Km.0+000-0+080

 • - stratificatia regasita in sondaje e alcatuita din 12 cm beton, pietris cu pamant 20%, 49cm din umpluturi neomogene, relativ consolidate, de pietris cu pamant maxim 40%;

 • - Pamantul din patul drumului este o argila prafoasa nisipoasa, plastic vartoasa, de tip P5.

tronson Km. 0+080 - 0+480

 • - stratificatia regasita in sondaje e alcatuita din 5-7 cm pietris, umpluturi neomogene pietris cu pamant 20 - 40%,cu grosimea de 48 - 75cm ;

 • - Pamantul din patul drumului este o argila prafoasa nisipoasa, plastic vartoasa, de tip P5.

- stratul acvifer a fost interceptat la -1,50 - 2,00m adancime

 • - adâncimea de îngheț-dezgheț după STAS 6054/77 este la 0,80 m;

 • - parametrii geofizici după normativul P100 - 2006 sunt urmatorii: perioada de colt Tc = 0,7, acceleratia gravitationala ag IMR=100ani = 0,12g; conform STAS 11100/1-93 caracteristicile geofizice corespund gradului 7 al intensitatii cutremurelor, dupa scara MSK

e) Caracteristicile principale ale constructiilor

 • •  Clasa tehnica III

  438 m

  6,00-7,00 m

  1,10 -2,00m

  4 cm

  6 cm

  15 cm

  20 cm


 • •  Lungimea totala drumuri

 • •  Latime parte carosabila

 • •  Latime trotuare

 • •  Complex rutier partea carosabila

Strat de uzura BA16 Strat de legatura BAD25

Strat baza din balast stabilizat cu ciment Strat fundatie din balast

f) Situatia existenta a utilitatilor

Din punct de vedere a utilitatilor zona studiata este echipata cu retea de apa potabila si canalizare menajera.

Exista colectoare stradale pentru evacuarea apelor meteorice.

 • g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

In urma analizei impactului asupra mediului s-au constatat urmatoarele:

 • -  starea precara a tronsonului de strada ce face obiectul prezentului studiu determina poluare fonica si un numar ridicat de microparticule de praf;

 • - poluare cu noxe provenite din arderea combustibilior peste valorile normale;

 • 4.Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

  Durata prognozata de realizare a investitiei este de 5 luni, din care C+

  M de 3 luni

  Operații / Luni

  1

  2

  3

  4

  5

  întocmire proiect tehnic, intocmirea proiectului pentru autorizatie de constructie, detalii de executie, obtinere autorizatia de construire

  Organizare licitatie pentru executia lucrarilor

  Executia lucrarilor

  TOTAL

 • 5. Costurile estimative ale investiției

1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 911.084,78 lei si 213.970,12 euro, inclusiv TVA, din care C+M 790.186,28 lei si 185.576,86 euro, inclusiv TVA.

DEVIZ GENERAL

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII INVESTITIEI

Modernizare strada Tileagdului in Municipiul Oradea

la cursul din 07 ianuarie 2011 - 4.258 RON/ 1 EURO

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA lei

Valoare (cu TVA)

lei

EURO

lei

EURO

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA I

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1.

Obtinerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

TOTAL CAPITOLUL 1

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOLUL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

3.2.

Taxe pentru obtinerea de avize , acorduri si autorizatii

3.3.

Proiectare si inginerie

12.744,94

2.993,18

3.058,79

15.803,73

3.711,54

3.4.

Organizarea procedurilor de achizitie

-

-

-

-

-

3.5.

Consultanta

-

-

-

-

-

3.6.

Asistenta tehnica

6.372,47

1.496,59

1.529,39

7.901,86

1.855,77

TOTAL CAPITOL 3

19.117,41

4.489,76

4.588,18

23.705,59

5.567,31

CAPITOLUL 4

Cheltuieli privind investitia de baza

4.1.

Constructii si instalatii

637.247,00

149.658,76

152.939,28

790.186,28

185.576,86

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotari

4.6.

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

637.247,00

149.658,76

152.939,28

790.186,28

185.576,86

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de santier

6.372,47

1.496,59

1.529,39

7.901,86

1.855,77

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

6.372,47

1.496,59

1.529,39

7.901,86

1.855,77

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

8.284,21

1.945,56

1.988,21

10.272,42

2.412,50

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevazute 10%

63.724,70

14.965,88

15.293,93

79.018,63

18.557,69

TOTAL CAPITOL 5

78.381,38

18.408,03

18.811,53

97.192,91

22.825,95

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregatirea personalului de exploatare

6.2.

Probe tehnologice si teste

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

-

-

-

-

TOTAL

734.745,79

172.556,55

176.338,99

911.084,78

213.970,12

Din care C+M

643.619,47

149.658,76

152.939,28

790.186,28

185.576,86

PARTEA A II-A

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului

PARTEA A III-A

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie

TOTAL

734.745,79

172.556,55

176.338,99

911.084,78

213.970,12

Din care C+M

643.619,47

149.658,76

152.939,28

790.186,28

185.576,86

 • 2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

  Operatii / Luni

  1

  2

  3

  4

  5

  Intocmire proiect tehnic, intocmirea proiectului pentru autorizatie de constructie, detalii de executie, obtinere

  15.803,73

  autorizatia de construire

  Organizare licitatie pentru executia lucrarilor

  Executia lucrarilor

  303.694,927

  303.694,927

  303.694,927

  TOTAL

  15.803,73

  303.694,927

  303.694,927

  303.694,927

 • 6. Sursele de finanțare a investiției

Avand in vedere faptul ca investitia in modernizarea propusa se incadreaza in categoria de proiecte de utilitate publica, negeneratoare de profit, finantarea lui se va face integral cu sprijinul comunitar si national.

 • 7. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție: 20

 • 2. număr de locuri de muncă create în faza de operare: nu e cazul.

 • 8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA = 911.084,78 lei = 213.970,12 EU

(în prețuri - la cursul valutar 4,258 lei/ EURO in data de 07.01.2011 ), din care:

 • - construcții-montaj (C+M): 790.186,28 lei =185.576,86EU

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

 • - anul I: 911.084,78 lei / 790.186,28 lei

 • 3. durata de realizare (luni): 3 luni

 • 4. capacități

 • •  Lungimea totala drumuri                                 438 m

 • •  Latime parte carosabila                                     6,00-7,00 m

 • •  Latime trotuare                                           1,10 -2,00m

 • 5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția. Nu este cazul.

 • 9.Avize și acorduri de principiu

 • 1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

 • 2. certificatul de urbanism;

 • 3. acordul de mediu;

 • 4. alte avize și acorduri de principiu specifice.


S. C. AQUACONS S. R. L. Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993 Cod unic de inregistrare : R 3458780 Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor


Contract subsecvent nr. 1/2010

Lucrarea : Modernizare strada Tileagdului in Municipiul Oradea Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F


EVALUAREA LUCRĂRILOR


Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

 • 1.1. - Obținerea terenului

 • 1.2. - Amenajarea terenului

 • 1.3. - Amenajarea pentru protectia mediului


Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 • 3.1- Studii de teren

 • 3.2- Taxe pentru obtinerea de avize .acorduri si autorizatii


3.3. - Proiectare si inginerie:

- proiectare


12.744,94 lei


 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achzitie

 • 3.5. - Consultanta


3.6. - Asistenta tehnica


asistenta proiectant - 1% din 4.1.


6.372,47 lei


RECAPITULATIE CAP.3

 • 3.1. - Studii de teren

 • 3.2. - Taxe pentru obtierea de avize, acorduri si autorizatii

 • 3.3. - Proiectare si inginerie

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achizitie

 • 3.5. - Consultanta


12.744,94lei


3.6. - Asistenta tehnica

Total cap.3 (fara TVA)


6.372,47 lei

19.117,41 lei


Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza


 • 4.1. - Construcții -

 • 4.1.1. Obiect nr.1 - Modernizare strada Tileagdului in Municipiul Oradea

  1. - Lucrari pregatitoare

  - Conf. calculatie anexa

  Total. 1

  121.916,00 lei

  121.916,00 lei

  2 - Sistem rutier

  - Conf. calculatie anexa

  Total.2

  362.232,00 lei

  362.232,00 lei

Cap. 2 - Chelt.pt.asigurarea utilitatilor

Cap. 3 - Chelt.pt.proiectare si asistenta tehnica

Cap. 4 - Chelt.pt.investiția de baza

Cap. 5 - Alte cheltuieli

T O T A L (fara TVA)

Din care C + M

19.117,41 lei

637.247,00 lei

78.381,38 lei

734.745,79 lei

643.619,47 lei


 • 3 - Trotuare

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 3

 • 4 - Lucrari accesorii

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 4

5. - Spatii verzi

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 5

 • 6 - Lucrari anexe

 • - Conf. calculatie anexa

Total.6

 • 7 - Rigola

 • - Conf. calculatie anexa

Total.7


87.131,00 lei

87.131,00 lei


2.776,0 lei

2.776,0 lei


11.232,00 lei

11.232,00 lei


43.851,00 lei

43.851,00 lei


8.109,00 lei

8.109,00 lei


Total cap.4 (faraTVA)                                    637.247,00 lei

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

 • 5.1. - Organizare șantier

6.372,47 lei

 • 5.1.1. - Lucrari de constructii aferente organizarii de șantier


 • 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de șantier


 • 5.2. - Comisioane, taxe

 • 5.3. - Cheltuieli diverse si neprevăzute

RECAPITULATIE - Capitol 5

Pct. 5.1. - Organizare santier

Pct. 5.2. - Comisioane, taxe

Pct. 5.3. - Chelt.diverse si neprevăzute

TOTAL Cap. 5 (fara TVA)

RECAPITULATIE


8.284,21 lei

63.724,70 lei


6.372,47 lei

8.284,21 lei

63.724,70 lei

78.381,38 lei


Cap. 1 - Chelt.pt.obtinerea si amenajarea terenului


FORMULAR F2

Obiectiv: “ Modernizare strada Tileagdului in Municipiul Oradea”

Proiectant : S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiect nr. 1:

Modernizare strada Tileagdului in Municipiul Oradea

Nr. crt.

Nr. cap/subcap.

deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoarea, exclusiv TVA

Lei

Euro

0

1

2

3

4

1

I

Lucrari de construcții

2

1

Lucrari pregatitoare

121.916,00

3

2

Sistem rutier

362.232,00

4

3

Trotuare

87.131,00

5

4

Lucrari accesorii

2.776,00

6

5

Spatii verzi

11.232,00

7

6

Lucrari anexe

43.851,00

8

7

Rigola

8.109,00

Total I

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Total II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotari

Total III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

637.247,00

Taxa pe valoarea adaugata

152.939,28

TOTAL VALOARE:

790.186,00

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Obiectul : Modernizare strada Tileagdului in Municipiul Oradea Categoria de lucrări: Lucrări pregătitoare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera

(3 x 4b )

U Utilaj ( 3 x 4c)

t Transpo rt ( 3 x 4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura

mc

1050

24,82

26.061,00

2

Profilarea si compactarea platformei

mp

2.040

2,13

4.345,00

3

Spargere betoane

mc

54

101,00

5.454,00

4

Desfacere borduri

ml

152

15,50

2.356,00

5

Blocaj de piatra

mp

450

186,0

83.700,0

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -  fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

121.916,00

Obiectul : Modernizare strada Tileagdului in Municipiul Oradea

Categoria de lucrări: Sistem rutier

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t

Transport ( 3 x 4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Balast stabilizat

mc

305

221,00

67.405,00

2

BAD25

to

293

238,00

69.734,00

3

BA16

to

337

281,00

94.697,00

4

Colmatare rosturi

ml

200

24,70

4.940,00

5

Bordura mare 20 x 25 x 330

ml

1.168

44,00

51.392,00

6

Geogrila

mp

1.471

7,50

11.033,00

7

Strat egalizare anrobat

to

159

269,00

42.771,00

8

Balast

mc

407

49,78

20.260,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -  fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

362.232,00

Obiectul : Modernizare strada Tileagdului in Municipiul Oradea

Categoria de lucrări: Trotuare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transport (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FIN

ANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Balast trotuare

mc

104

49,78

5.177,00

2

BA 8 trotuar

to

65

268,00

17.420,00

3

Beton C12/15

mc

111

280,00

31.080,00

4

Sapatura trotuare

mc

202

41,50

8.383,00

5

BA16 trotuar existent

to

67

352,00

23.584,00

6

Tub beton 300 mm accese

ml

9

138,0

1.242,00

7

Bordura mica 10x15 accese

ml

10

24,50

245,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -  fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

87.131,00

Obiectul : Modernizare strada Tileagdului in Municipiul Oradea Categoria de lucrări: Lucrări accesorii

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transpo rt (3x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Marcaj rutier longitudinal

km

0,44

691,61

304,00

2

Marcaj rutier transversal

mp

26

22,40

582,00

3

Indicatoare noi

buc

10

189,00

1.890,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -  fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

2.776,00

Obiectul : Modernizare strada Tileagdului in Municipiul Oradea

Categoria de lucrări: Spatii verzi

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transpo rt (3x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Strat vegetal

mp

576

12,00

6.912,00

2

Inierbare spatii verzi

mp

576

7,5

4.320,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -  fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

11.232,00

Obiectul : Modernizare strada Tileagdului in Municipiul Oradea

Categoria de lucrări: Lucrări anexe

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera ( 3 x 4b )

U Utilaj ( 3 x 4c)

t

Transport ( 3 x 4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE

FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Ridicarea la cota a caminelor

buc

21

729,00

15.309,00

2

Ridicarea la cota a hidrantilor subterani

buc

2

31,30

63,00

3

Ridicarea la cota a vanelor

buc

6

31,30

188,00

4

Camine de vizitare

buc

9

1.220,0

10.980,00

5

Guri de scurgere

buc

18

501,73

9.031,00

6

Racorduri guri de scurgere

ml

90

92,0

8.280,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -  fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

43.851,00

Obiectul : Modernizare strada Tileagdului in Municipiul Oradea

Categoria de lucrări: Rigola

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera ( 3 x 4b )

U Utilaj ( 3 x 4c)

t

Transport ( 3 x 4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura

mc

45

10,72

482,00

2

Balast

mc

7,5

43,29

325,00

3

Cofraje

mp

100

24,78

2.478,00

4

Beton C16/20

mc

18

268

4.824,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -  fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

8.109,00

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificația coloanelor! - cantitate II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport