Hotărârea nr. 458/2011

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr.106588/22.01.2008, pentru introducerea unor străzi modernizate în perioada 2010-2011, a parcărilor nou amenajate şi a altor străzi pentru prestarea activităţii de salubrizare stradală: măturat mecanic, măturat manual, stropit mecanic al carosabilului, măturat manual parcări

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr.106588/22.01.2008, pentru introducerea unor străzi modernizate în perioada 2010-2011, a parcărilor nou amenajate și a altor străzi pentru prestarea activității de salubrizare stradală: măturat mecanic, măturat manual, stropit mecanic al carosabilului, măturat manual parcări

Analizând Raportul de specialitate nr. 152756 din 22.06.2011, întocmit de Direcția Tehnica - Compartiment Control Servicii Publice, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr.106588/22.01.2008, privind introducerea unor străzi modernizate în perioada 2010-2011, a parcărilor nou amenajate și a altor străzi pentru prestarea activității de salubrizare stradală: măturat mecanic, măturat manual, stropit mecanic al carosabilului, măturat manual parcări,

În conformitate cu Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) și d), alin.(5) lit.a), alin.(6) lit.a) pct.14 și art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr.106588/22.01.2008, privind introducerea unor străzi modernizate în perioada 20102011, a parcărilor nou amenajate și a altor străzi pentru prestarea activității de salubrizare stradală: măturat mecanic, măturat manual - conform Anexei 1 la prezenta hotărâre, stropit mecanic al carosabilului - conform Anexei 2 la prezenta hotărâre, măturat manual parcări - conform Anexei 3 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - Direcția Tehnică

  • - Direcția Economică

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 458


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.

Anexa nr. 1 Maturat mecanizat laHCL nr. 458/2011

Nr. crt.

Frecv.propu s.

Manual/sapt a

Frecv.propu sa Mecanic/sap ta

Denumirea

Strazi

Lungim e carosabi l

Latime carosabi l

Suprata total Carosabil mp.

Lungim e trotuar

Latim e trotua r

Suprafata total Trotuar mp

1

3

Almasului

340

5-6

2.033

340

2,4

816 mp

2

3

Ardealului

103

6

618

103

2,4

247 mp

3

3

Sabinelor

195

5-6

1.166

195

2,4

468 mp

4

3

Traian Vuia

170

5-6

1.015

170

2,4

408 mp

5

3

Viorelelor

100

5

500

100

2,4

240 mp

6

3

Alexandru Sahia

516

5

2.580

516

3

1.548 mp

7

3

Principatele Unite

580

5

2.900

580

2,4

1.392 mp

8

3

Jimboliei

461

5,5

2.538

461

3

1.383 mp

9

3

Ceahlaului

229

5,5

1.259

229

2,4

549,6 mp

10

3

Ion Ratiu

277

5,5

1.523

277

2,4

664,8 mp

11

5

Busuiocului

177

5

885

177

2,4

424,8 mp

12

7

Intersectia noua Cele Trei Crisuri

810

4-5,5

4.968

-

-

-

13

5

Emilian Mircea Chitul

550

1,5

900 mp

14

5

Promenada Mal Drept

1500

1,5

2.250 mp

15

5

Promenada Sovata

400

1,5

600 mp

16

5

Promenada Mal Stang

1500

1,5

2.250 mp

17

5

Promenada

M. A. Averescu

1500

1,5

2.250 mp

18

5

Pod P-ta Unirii

60

4

240 mp

Total/Mp

38.616,20

Anexa nr. 2 Stropitul strazilor la HCL nr. 458/2011

Nr. crt.

Denumire strada

Suprafata/MP

Frecventa,

1 APRILIE-1 OCT. cand temp. Depaseste 30* C

1.

A. CAZABAN

7.455

2.

A.LAZAR

2.960

3.

A.SAGUNA

841,5

4.

A.STRAND

5.250

5.

C.COPOSU

6.875,4

6.

CALARASILOR

2.700

7.

D.VODA

13.510

8.

G.MAGHERU

5.664

9.

GH.DOJA

11.200

10.

H.IBSEN

6.247,5

11.

HOREA

7252,5

12.

I.C.BRATIANU

5.670

13.

INTERSECTIE C.CLUJULUI - P-TA 1 DECEMBRIE - C.T.CRISURI -C.M.AVERESCU

15.604

14.

L.PASTEUR

14.630

15.

LAPUSULUI

9.128

16.

M.BASARAB

7.350

17.

M.EMINESCU

9.350

18.

M.GAINA

5.008,5

19.

M.IMRE

250

20.

M.VITEAZUL

3.013,5

21.

MENUMORUT

4.900

22.

MESTESUGARILOR

23.842

23.

MUZEULUI

2.170

24.

OLIMPIADEI

4.505

25.

P. UNITE

2.970

26.

P.PETOFI

4.963,05

27.

P-TA 1 DECEMBRIE

4.725

28.

P-TA BUCURESTI

6.846

29.

P-TA CREANGA

840

30.

R.CIOROGARIU

9.200

31.

RAZBOIENI

7.518

32.

S.ZWEIG

6.688,5

33.

SELEUSULUI

9.450

34.

SUCEVEI

12.796,24

35.

T.MOSOIU

3.150

36.

T.VLADIMIRESCU

13.365

37.

VLADEASA

7.714

38.

Total /MP

265.602,69

Anexa nr. 3 Maturat manual parcari

laHCL nr. 458/2011

Nr.crt.

FRECVENTA

DENUMIRE PARCARE

SUPRAFATA/ MP

1

3

Seleusului-Razboieni

9.055,60

2

3

Calugareni-Bernard Shaw

5.272,50

3

3

Calugareni-Italiana

3.462

4

3

Dragos Voda

15.699,33

5

3

Real - Islazului

1.173

Total / Mp

34.662,43