Hotărârea nr. 456/2011

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire casă şi garaj, împrejmuire teren şi reglementare acces str. Popasului, nr.cad.21116- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire casă și garaj, împrejmuire teren și reglementare acces str. Popasului, nr.cad.21116- Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.154457/24.06.201, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire casă și garaj împrejmuire teren și reglementare acces, str.Popasului, nr.cad.21116 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Ignat Monica Delia și Ignat Adrian, în baza certificatului de urbanism nr.2355/30.07.2009 și a certificatului de urbanism nr.266/09.02.2011, având ca scop stabilirea condițiilor de amplasare a construcției, organizarea arhitectural-urbanistică a zonei, categorii de intervenții, rezolvarea circulației în zona studiată și reglementarea urbanistică a zonei,

Terenul luat în studiu în suprafață 755,0 mp este identificat cu nr.cad. 21116 înscris în CF nr.163563 - Oradea în favoarea beneficiarilor Ignat Monica Delia și Ignat Adrian, ca teren intravilan. Amplasamentul studiat este situat în intravilanul localității Oradea în Cartierul Episcopia Bihor, într-o zonă construită, cu case în regim de mic de înălțime, grădini și livezi.

Conform Regulamentului aferent Strategiei de Dezvoltare a municipiului Oradea, terenul este amplasat în Zona R2 -destinată construirii de locuințe unifamiliale, izolate și cuplate. In prezent terenul este liber de construcții. Legătura zonei cu municipiul se face pe str. Popasului.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este deservită de rețea de energie electrică dar nu dispune de rețea de apă și canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Construire casă și garaj, împrejmuire teren și reglementare acces, str. Popasului, nr.cad.21116 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărârePrincipala funcțiune propusă în zonă este cea de locuire.

Se propune construirea unei case unifamiliale și a unui garaj pe terenul identificat cu nr.cad.21116 și împrejmuirea terenului.

-  POT maxim - 35,0%;

-  CUT maxim -0,50;

  • -   Regim maxim de înălțime: P+M;

Amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa 4/U- Reglementări Urbanistice aferentă proiectului nr. 8U/2010 întocmit de către S.C. Arhiforma S.R.L. - arh. Cristi Moldovan.

-   Limitadeimplantaregard:minim5,5mdinaxuldrumuluideacces;

  • -   Casa se va amplasa retrasă la 12,6m de la aliniamentul str. Popasului, minim 2,0m față de mejdia stângă, 6,43m față de mejdia dreaptă și 10,19 m față de mejdia posterioară, iar garajul va fi amplasat retras la minim 5,0m de la aliniamentul str. Popasului, pe mejdia dreaptă;

Parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc de parcare în incintă și/sau garaj inclus în clădire;

Accesul la parcela studiatî se va realiza din str. Popasului pe o bretea a str. Popasului cu profil transversal de 11,0m ce se

propune a se constitui prin prezenta documentație;

Pornind de la reglementările PUG-ului municipiului Oradea și PUZ-rilor de zonă aprobate, proiectantul a luat în studiu posibilitatea lărgirii și modernizării străzii Popasului pentru a se transforma în artera principală cu prospect de minim 12,0m în vederea asigurării accesului la parcela studiată.

Totodata s-a studiat posibilitatea prelungirii pe viitor a str. Popasului în vederea creării unei legături cu strada Căpșunilor. Echiparea tehnico-edilitară: Pentru alimentarea cu apă potabilă și canalizare s-au propus soluții individuale (puț forat pentru alimentarea cu apă, respectiv bazin vidanjabil ecologic pentru colectarea apelor menajere), iar alimentarea cu energie electrică prin branșament la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, Ignat Monica Delia și Ignat Adrian, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Instituția Prefectului - județul Bihor,

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 456


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.