Hotărârea nr. 454/2011

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă D+P+M, str. Primăverii, nr.5 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă D+P+M, str. Primăverii, nr.5 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 151464/22.06.2011, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă D+P+M, str. Primăverii, nr.5 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Vari Teodor și Vari Maria, în baza certificatului de urbanism nr.2692/18.08.2010, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a construcției, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare.

Terenul în suprafața totală de S=604,0mp s-a identificat cu nr.cad. 163954 înscris în CF nr. 163954 - Oradea în favoarea beneficiarilor Vari Teodor și Vari Maria și nr.cad.163953 înscris în CF 163953 in proprietatea Municipiului Oradea, ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în partea de est a municipiului, în zona de dealuri. Legătura zonei cu municipiul se realizează pe strada Primăverii.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează terenul în zona rezidențiala R1a destinată locuințelor unifamiliale izolate cu regim mic de înălțime. Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețele electrice, apă și canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă D+P+M, str.Primăverii, nr.5 - Oradea -Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin tema program se propune construirea unei case de tip izolat, pe terenul identificat cu nr.cad. 163954:

 • - regim de înălțime propus D+ P+M;

 • - POTmaxim propus = 30,0%;

- CUT maxim propus = 0,50;

Amplasarea construcției pe parcela studiată se va face conform propunerilor prezentate în planșa “U/03 -Reglementări ” din proiectul nr.03/2009 întocmit de către S.C. Pannon Proiect S.R.L. - arh. Czirjak Levente, cu respectarea recomandărilor din Studiul de risc natural (SRN) nr.14000/15251/2009 întocmit de către Proiect Bihor S.A. - Balas Vasile:

 • -   limita de implantare gard: minim 6,0m din axul str. Primăverii;

 • -   limita de implantare a construcției: minim 10,5m din axul str. Primăverii;

 • -   retrageri laterale: in total minim 4,5m ( cu repectare Cod Civil);

 • -  retragere spate: minim 3,0m;

 • -   se va amenaja minim un loc de parcare pe parcelă și/sau garaj încorporat în clădire.

 • - Acesul la parcela va fi asigurat din strada Primăverii.

Prin prezentul PUD s-a studiat necesitatea lărgirii străzii Primăverii, la profil transversal de 12,0m (6,00m pe partea beneficiarilor).

Prin HCL nr.516/26.07.2010 s-a acceptat donația d-lui Vari Teodor și Vari Maria a suprafeței de 22 mp necesară lărgirii str. Primăverii și s-a operat donația terenului din dreptul proprietății. Conform extras CF nr.163953 - Oradea, terenul cu nr.cad.163953 a trecut în proprietatea municipiului Oradea cu destinatia de drum public.

 • - Asigurarea utilităților. Se va realiza prin racord la rețelele de energie electrică, apă și canalizare existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice

CMUAT.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Vari Teodor si Vari Maria, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Instituția Prefectului - județul Bihor,

 • -  Primarul Municipiului Oradea,

- se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 454

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.