Hotărârea nr. 453/2011

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă individuală şi împrejmuire teren, str. Nufărului, nr.169B - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință individuală și împrejmuire teren, str. Nufărului, nr.169B - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.122428 din data de 30.05.2011, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință individuală și împrejmuire teren, str. Nufărului, nr.169B - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Bere Dumitru și Bere Daniela, în baza certificatului de urbanism nr. 722/29.03.2011, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a construcției, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare,

Terenul în suprafață totală de S=485,0mp s-a identificat cu nr.cad.168354 înscis în CF nr.168354-Oradea și nr.cad.168353 înscris în CF .168353-Oradea în favoarea beneficiarilor Bere Dumitru și Bere Daniela, ca teren intravilan. Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în partea de sud a municipiului.

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe strada Nufărului și drumurile publice identificate cu nr.cad.10889, drumul public identificat cu nr.cad.10878, respectiv drumul public identificat cu nr.cad. 688/1 (constituite și reglementate prin documentații de urbanism).

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează terenul în zona rezidențială R2a destinată locuințelor unifamiliale izolate și cuplate. Zona este deservită de rețele de alimentare cu energie electrică dar nu dispune de rețele de apă și canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință individuală și împrejmuire teren, str.Nufărului, nr.169B - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin tema program se propune construirea unei case de tip izolat, pe terenul identificat cu nr.cad.168354 și împrejmuirea terenului:

 • - regim de înălțime P+E(M);

- POTmaxim propus = 38,0%;

- CUT maxim = 0,76;

Amplasarea construcției pe parcela studiată se va face conform propunerilor prezentate în planșa 3/U -Reglementări” din proiectul nr.3 întocmit de către arh. Diana Tinc:

- limita de implantare gard: minim 5,5m din axul drumului de acces;

 • -   limita de implantare a construcției: minim 4,5m de la aliniamentul drumului de acces;

 • -   retrageri laterale: minim 2,5m față de mejdia stângă, respectiv minim 0,6m față de mejdia dreaptă;

-   retragere spate: minim 4,0m;

 • -   se va amenaja minim un loc de parcare pe parcelă și/sau garaj încorporat în clădire.

-    acesul la parcela va fi asigurat pe drumul public identificat cu nr.cad.10889 care face legătura cu DN 76 prin drumul public identificat cu nr.cad.10878, respectiv drumul public identificat cu nr.cad. 688/1 (reglementat prin PUD aprobat prin HCL 475/2005);

 • - Se propune lărgirea drumului de acces (nr.cad. 10889) la profil transversal de 11,0m (5,50m pe partea beneficiarilor); Drumul de acces la parcelă se va constitui din:

-   drumul identificat cu nr. cad. 10889;

 • -   terenul identificat cu nr.cad.168353 înscris în C.F.168353-Oradea în favoarea beneficiarilor Bere Dumitru și Bere

Daniela

 • -  terenul destinat lărgirii drumului se va ceda domeniului public conform propunerilor din planșa "4/U-Circulația terenurilor" și se va înregistra la Cartea Funciară (având destinația de drum public) în proprietatea municipiului Oradea.

 • - Asigurarea utilităților. Pentru alimentarea cu apă potabilă și canalizare s-au propus soluții individuale (puț forat pentru alimentarea cu apă, respectiv bazin vidanjabil ecologic pentru colectarea apelor menajere) , iar alimentarea cu energie electrică prin branșament la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Bere Dumitru și Bere Daniela, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice

CMUAT,

 • - Instituția Prefectului - județul Bihor,

- Primarul Municipiului Oradea,

- se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 453


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.