Hotărârea nr. 452/2011

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire cămin pentru persoane în vârstă şi împrejmuire, str. Apelor, nr.18 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire cămin pentru persoane în vârstă și împrejmuire, str. Apelor, nr.18 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 141195/15.06.2011, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire cămin pentru persoane în vârsta și împrejmuire, str. Apelor, nr.18 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Hant Attila Sandor în baza certificatului de urbanism nr. 3701/20.12.2010, având ca scop stabilirea condițiilor de amplasare, organizarea arhitectural-urbanistică a zonei, categorii de intervenții, rezolvarea circulației în zona studiată și reglementarea urbanistică a zonei,

Terenul, în suprafață de 924,0 mp identificat cu nr.cad.19942 înscris în CF 157712-Oradea și nr.cad.166058 înscris în CF nr.166058 - Oradea se află în proprietatea beneficiarului. Prin PUZ se propune concesionarea unei cote părți din terenul identificat cu nr. topo. 1064 înscris în CF 4389 - Episcopia, situată între limita de proprietate a terenului beneficiarului și Crișul Mic.

Zona luată în studiu este situată în intravilanul municipiului Oradea, în partea de nord a localității, în Cartierul Episcopia Bihor. Regulamentul de zonare funcțională a municipiului Oradea situează amplasamentul în zona R1a destinată locuințelor unifamilile izolate. Amplasamentul studiat se învecinează la N-E cu str. Apelor, la vest și est cu proprietăți private iar la S-V cu un teren aflat în zona de protecție a Crișului Mic. Legătura zonei cu municipiul se face pe str. Apelor.

Din punct de vedere al echipării edilitare zona este dotată cu rețele de alimentare cu apă, canalizare, telefonie și energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Construire cămin pentru persoane în vârstă și împrejmuire, str. Apelor, nr.18 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin tema de proiectare se propune construirea unui cămin pentru persoane în vârstă cu o capacitate de maxim 20 de persoane, și amenajarea incintei (locuri de parcare, accese auto și pietonale, și zone verzi aferente funcțiunii propuse).

In vederea asigurării zonei verzi conform prevederilor HGR nr.525/1996, se propune concesionarea unei suprafețe de teren de 81,0mp situat între limita de proprietate a terenului beneficiarului și Crișul Mic, conform propunerilor prezentate în planșa U/4 - Circulația terenurilor, iar zona destinată parcării va fi amenajată cu dale inierbate.

Astfel va fi asigurată o zonă verde în suprafață de 501mp (25,05mp / persoana)

  • -  Regim de înălțime: S+P+E+M;

  • -  POTpropus = 42,73%, CUTpropus =1,28;

Amplasarea construcțiilor, organizarea și amenajarea incintei și acceselor se vor realiza conform prevederilor din planșa U/3- Reglementări aferente proiectului nr.07/2010 întocmit de către arh.Cretu Nicolae:

- limita de implantare: minim 5,5 m de la aliniamentul str. Apelor;

  • - retrageri laterale: minim 3,45m față de mejdia stângă, respectiv minim 2,30m față de mejdia dreaptă;

  • - retragere spate: minim 5,0m (conform aviz nr.C 50/30.03.2011 de la Administrația Naționala “Apele Romane” Administrația Bazinală de Apă Crișuri).

Accesul în incintă se va realiza din str. Apelor care are un profil transversal de 16,09 m în dreptul amplasamentului.

Echiparea tehnico-edilitară: alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se vor realiza prin racord la rețelele utilitare existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, Hant Attila Sandor, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  • - Instituția Prefectului - județul Bihor,

  • - Primarul Municipiului Oradea,

- se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011                                                    CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 452 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.