Hotărârea nr. 451/2011

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire hala depozitare componente electronice cu birouri aferente, centrală termică, cabină poartă şi mutare post trafo, str.Calea Sântandrei, nr.64B - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hala depozitare componente electronice

cu birouri aferente, centrală termică, cabină poartă și mutare post trafo, str.Calea Sântandrei, nr.64B - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.138549, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hală depozitare componente electronice cu birouri aferente, centrală termică, cabină poartă și mutare post trafo, str. Calea Sântandrei, nr.64B - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarei S.C. LECHPOL ELECTRONIC S.R.L., în baza certificatului de urbanism nr.11/08.01.2011, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a construcțiilor, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare.

Terenul în suprafață de 9326,0mp, identificat cu nr.cad.167208 înscris în CF nr.167208 - Oradea se află în proprietatea S.C. LECHPOL ELECTRONIC S.R.L. cu act de ipotecă instituit de Banca Transilvania SA. Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud-vest a localității, în zona de șes, a cărei caracter dominant este reprezentat de funcțiunea economică și de servicii.

Amplasamentul studiat este delimitat la nord de Calea Sântandrei, la vest și sud-vest de șanțul antitanc iar la est de proprietăți private. In prezent, pe parcelă este construită o hală de producție.

Regulamentul de zonare al municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr.49/2000, situează terenul în zona de tip C8 -servicii generale și funcțiuni comerciale cu consum de teren care fac trecerea către zone de producție: servicii comerciale grele, producătoare de zgomot, vânzări și/sau prezentări mașini, depozite.

Circulația principală în zonă se desfășoară pe strada Calea Sântandrei. Zona este deservită de rețele de alimentare cu energie electrică dar nu dispune de rețele de apă și canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIULLOCALAL MUNICIPIULUIORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire hală depozitare componente electronice cu birouri aferente, centrală termică, cabină poartă și mutare post trafo, str.Calea Sântandrei nr.64B - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin tema program se propun următoarele obiective:

 • (1) - amplasarea unui imobil cu destinația hală de depozitare componente electronice și birouri aferente în regim de înălțime

P+M;

 • (2) - construirea unei centrale termice în regim de înălțime P și amplasarea unui rezervor de apă înspre limita posterioară a

parcelei;

 • (3) - amplasarea unei cabine poartă la limita de implantare gard la intrarea în incintă;

 • (4) - suplimentarea locurilor de parcare în incinta asigurându-se în final un număr de 27 locuri de parcare pentru autoturisme, 2 locuri de pacare pentru TIR - uri și 3 locuri de parcare pentru camioane;

 • (5) - amenajare platforme betonate, platformă cu dale inerbate, alei carosabile, spații verzi;

 • (6) - mutarea postului trafo existent în apropierea halei de producție, către limita posterioară a amplasamentului studiat.

- Indici de utilizare a terenului:

- POTmaxim propus = 42,0%;

- CUTmaxim propus = 0,46;

 • - Amplasarea construcțiilor propuse, amenajarea incintei (platforme betonate, alei carosabile, parcări și zone verzi), se vor realiza conform prevederilor din planșa U07- Reglementări urbanistice din proiectul nr.A51/2010 întocmit de S.C. Arca Concept &DesignS.R.L.- arh. Letea Dorin:

 • - retrageri laterale: minim 5,0m față de mejdia stângă, respectiv minim 5,65m față de mejdia dreaptă;

- retragere spate: minim 7.45m

 • - Accesul în incintă se realizează direct din str. Calea Sântandrei iar în incintă, circulația se va desfășura conform propunerilor prezentate în planșa U07- Reglementări urbanistice

- Asigurarea utilităților. Alimentarea cu apă se va realiza din puțul forat pe parcelă (în zona posterioară).

Apele pluviale de pe platforme vor fi colectate prin intermediul unor rigole, vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi și evacuate în canalul de colectare ( șantul antitanc) iar apele menajere sunt evacuate spre o ministație de epurare situată în partea anterioară a parcelei. In momentul în care vor exista rețele de apă și canalizare se va realiza racordul la aceste rețele. Alimentarea cu energie electrică se va realiza de la rețeaua de medie tensiune existentă în zonă, prin postul de transformare care va fi mutat în partea posterioară a parcelei.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu.

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, S.C. LECHPOL ELECTRONIC S.R.L., prin grija Biroului Avizări Planuri

Urbanistice CMUAT,

 • -    Instituția Prefectului - județul Bihor,

-   Primarul Municipiului Oradea,

- se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 451


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.