Hotărârea nr. 450/2011

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire centru de agrement, terenuri de sport mini-fotbal, vestiare şi cafe-bar str. Calea Sântandrei, nr.cad.166147 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire centru de agrement, terenuri de sport mini-fotbal, vestiare și cafe-bar str. Calea Sântandrei, nr.cad.166147 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.142594, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire centru de agrement, terenuri de sport mini-fotbal , vestiare și cafe-bar, str. Calea Sântandrei, nr.cad.166147

 • - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Gabor Andrei Aurel și Gabor Melinda, în baza certificatului de urbanism nr. 468/06.05.2010, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a construcțiilor, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare,

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud-vest a localității, într-o zonă de șes, a cărei caracter dominant este reprezentat de funcțiunea economică și de servicii. Amplasamentul studiat este delimitat la nord de Calea Sântandrei, iar în rest de proprietăți private.

Parcela de teren în suprafață de 4204,0mp, identificată cu nr.cad.166147 înscris în CF nr.166147— Oradea se află în proprietatea beneficiarilor Gabor Andrei Aurel și Gabor Melinda. In prezent terenul studiat este liber de construcții.

Conform PUZ aprobat prin HCL nr.73/27.01.2011, amplasamentul studiat se află în zona de tip C4 - zonă preponderent comercială, de interes orășenesc (locuințe, magazine, birouri, clădiri cu funcțiuni mixte, servicii nepoluante, spații de agrement, mici funcțiuni manufacturiere aflate în legătură cu activitățile comerciale en-detail).

Circulatia principală în zonă se desfășoară pe strada Calea Sântandrei. Zona este deservită de rețele de alimentare cu energie electrică dar nu dispune de rețele de apă și canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIULLOCALAL MUNICIPIULUIORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire centru de agrement, terenuri de sport mini-fotbal, vestiare și cafe-bar, str. Calea Sântandrei, nr.cad.166147 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin tema program se propun următoarele obiective:

 • (1) - amplasarea unui imobil în regim de înălțime P+E cu destinația cafe-bar și anexe;

 • (2) - construirea unei clădiri în regim de înălțime P cu destinația de vestiare;

(3) - amenajarea a 2 terenuri de sport cu dimensinile de 20,0x 40,0m (terenuri de mini-fotbal), împrejmuite cu gard cu

înălțimea de 4.,50m;

 • (4) - amenajare incintă (parcare - 21 locuri, platforma cu dale inerbate, alei carosabile, spații verzi aferente funcțiunii

propuse);

 • (5) - împrejmuire teren cu gard de înălțime 2,5m:

 • - regim maxim de înălțime propus: P+E;

- POTmaxim propus = 40,0%;

- CUTmaxim propus = 4,0;

 • - Amplasarea construcțiilor propuse, amenajarea incintei ( terenuri de sport, platforme betonate, alei carosabile, parcări și zone verzi), se vor realiza conform prevederilor din planșa U3- Reglementări din proiectul întocmit de către arh. Ologu Ioan:

- limita de implantare: minim 20,0m de la aliniamentul str. Calea Sântandrei:

 • - retrageri față de mejdii: minim 1,0m.

 • - Accesul în incintă se va realiza direct din str. Calea Sântandrei, cu respectarea avizului nr.82882/05.05.2011 de la Direcția Tehnică - Biroul Drumuri Publice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

 • - Asigurarea utilităților. Pentru alimentarea cu apă potabilă și canalizare s-au propus soluții individuale (puț forat pentru alimentarea cu apă, respectiv bazin vidanjabil ecologic pentru colectarea apelor menajere), iar alimentarea cu energie electrică prin branșament la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu.

- Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -    Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Gabor Andrei Aurel și Gabor Melinda, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -    Instituția Prefectului - județul Bihor,

-   Primarul Municipiului Oradea,

 • -   se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 450

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.