Hotărârea nr. 45/2011

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 164273 Oradea cu nr. cadastral 164273, în suprafaţă de 36mp situat în Oradea, Calea Aradului, nr. 29, bl P60, ap. 21 în favoarea d-lui Igna Ioan

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 164273

Oradea cu nr. cadastral 164273, în suprafață de 36mp situat în Oradea, Calea Aradului, nr. 29, bl P60, ap. 21 în favoarea d-lui Igna Ioan

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 41201 din data de 24.01.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului identificat cu nr. cadastral 164273 înscris în CF 164273 Oradea, în suprafață de 36 mp,

Conform CF 164273 Oradea, terenul cu nr. cadastral 164273 este proprietatea Municipiului Oradea iar construcția este proprietatea d-lui Igna Ioan,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758/27.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin.(5), lit. „b” ale art. 45 alin.(3) și ale art. 123 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 164273 Oradea cu nr. cadastral 164273 în suprafață de 36 mp, în favoarea d-lui Igna Ioan, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art. 2. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la Art.1 din prezenta hotărâre va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Licitații - Achiziții Publice

  • •   Dl. Igna Ioan prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 27 ianuarie 2011

Nr. 45


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila