Hotărârea nr. 449/2011

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere spaţiu comercial la parterul blocului AN49 şi concesionare teren, str. Alexandru J. Cazaban nr.17, bloc AN49, nr. topo 1714/10/sp.com.-Oradea şi nr. topo 1714/32-Sântandrei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere spațiu comercial la parterul blocului AN49 și concesionare teren, str. Alexandru J. Cazaban nr.17, bloc AN49, nr. topo 1714/10/sp.com.-Oradea și nr. topo 1714/32-Sântandrei

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 184736/12.07.2010, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere spațiu comercial la parterul blocului AN49 și concesionare teren, str. Alexandru J. Cazaban nr.17, bloc AN49, nr. topo. 1714/10/sp.com. - Oradea și nr. topo 1714/32 - Sântandrei, elaborat la inițiativa beneficiarei S.C. Cristal -Apex S.R.L., în baza certificatului de urbanism nr. 1231/06.04.2010, având ca scop extinderea unui spațiu comercial existent la parterul blocului AN49 și concesionarea unei suprafețe de teren, situate pe strada Alexandru J. Cazaban nr.17 și identificate prin nr.topo.1714/10/sp.com.-Oradea și nr.topo.1714/32-Sântandrei, stabilind condițiile de amplasare, organizarea arhitectural urbanistică a zonei, categorii de intervenții, rezolvarea circulației în zona studiată și reglementarea urbanistică a zonei,

Terenul studiat este situat în intravilanul localității Oradea, în partea de nord-vest a municipiului, pe str. J. Cazaban, fiind mobilat cu locuințe colective și spații comerciale și de servicii la parter, bloc în regim de înălțime P+4 nivele. Zona luată în studiu cuprinde tronsonul de bloc AN49, de pe str. J. Cazaban.

Zona are un caracter mixt de locuințe cu regim de înălțime P+4 -:- P+10 în care se regăsesc dotări existente la parter de bloc. Conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea, terenul corespunde zonei de folosință de tip R6, zona de locuințe multifamiliale, blocul existent fiind cu spații comerciale la parter.

Terenul propus pentru concesionare este în suprafață S=48,0mp și reprezintă o cotă parte de teren din terenul identificat prin nr. topo 1714/32-Sântandrei ( conform Adeverinței nr.17136/22.03.2011 cu privire la nr. topo 1714/32 -Sântandrei eliberată de OCPI Bihor ), ce reprezintă teren intravilan,

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe strada Al.J.Cazaban. In zonă există toate categoriile de rețele tehnico-

edilitare la care se va racorda obiectivul.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Extindere spațiu comercial la parterul blocului AN49 și concesionare teren, str.Alexandru J.Cazaban nr.17, bloc AN49, nr.topo. 1714/10/sp.com.-Oradea și nr.topo. 1714/32-Sântandrei, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • - Se propune:

 • -   dezvoltarea subzonei de servicii prin extinderea spațiului comercial de la parter, din blocul AN49;

 • -   extinderea unui corp de clădire în regim de înălțime Parter, cu acces direct din exterior, alipit la parterul blocului AN49 în continuarea spațiilor comerciale existente de la parterul blocului AN49, care să urmărească fila peretelui exterior a spațiilor comerciale existente de la parterul blocului AN49, alinierea zonei vitrate și păstrarea raportului plin-gol;

 • -   din punct de vedere al încadrării în contextul urbanistic, s-au stabilit următoarele condiții de amplasare și conformare:

 • -   regim de înălțime parter, în care înălțimea nu va depăși limita inferioară a parapetului copertinelor existente de la spațiile comerciale existente la parterul blocului AN49;

 • -   volumetric extinderile se vor integra în cadrul construit;

 • -   accesul în spațiul comercial se va realiza din str.Cazaban;

 • -   aliniamentul propus va respecta prevederile din plasele “A03- Reglementări urbanistice” aferentă proiectului nr.116/2010 întocmit de către S.C. ArhInvest S.R.L. - arh.Radu N.Gabor, cu condiția respectării normativelor în vigoare privind distanțele față de rețelele de utilitate publică în exploatare existente pe amplasament sau în vecinătatea acestuia;

 • -   din punct de vedere funcțional sunt prevăzute funcțiuni care nu deranjează zona de locuit, spații comerciale și prestări servicii, având în vedere ca asemenea spații există deja la parterul blocurilor din zonă;

 • -   suprafața de teren propus pentru concesionare: S=48,0mp;

 • -   beneficiarul se obligă să amenajeze și să întrețină zona verde din vecinătate;

echiparea tehnico-edilitară: dotarea cu utilități se va face prin racordarea la rețelele orășenești existente în zonă. Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, S.C. Cristal - Apex S.R.L., prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -    Instituția Prefectului - județul Bihor,

 • -   Primarul Municipiului Oradea,

- Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 449

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.