Hotărârea nr. 448/2011

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinţe familiale S(D)+P+E+M, imprejmuire teren şi reglementare acces, zona străzilor Izvorului - Caişilor, nr.cad. 167886 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale S(D)+P+E+M, împrejmuire teren și reglementare acces, zona străzilor Izvorului - Caișilor, nr.cad. 167886 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 112707/10.05.2011, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale S(D)+P+E+M, împrejmuire teren și reglementare acces, zona străzilor Izvorului - Caișilor, nr.cad. 167886 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Petrus Adrian Gheorghe, în baza certificatului de urbanism nr.1181/10.05.2011 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei zone rezidențiale, cartier de locuințe familiale, în zona străzilor Caișilor și Izvorului, și respectiv reglementarea acceselor la teren în scopul parcelării terenului pentru loturi de locuințe, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor,

Terenul studiat este situat în intravilanul localității Oradea și în zona de dealuri a municipiului,

Zona păstrează în majoritate terenuri proprietate particulară folosite ca grădini și terenuri arabile, situate atât pe strada Caișilor cât și pe strada Izvorului. Potențialul de dezvoltare al zonei este confirmat de existența străzilor Izvorului și Caișilor, precum și existența partială a utilităților.

Conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea, terenul corespunde zonei R1a - locuințe izolate

unifamiliale,

Terenul luat în studiu, în suprafață totală de 9026,0 mp este identificat cu nr.cad.167886 înscris în CF nr.167886-Oradea în favoarea beneficiarului Petrus Adrian-Gheorghe. Legătura zonei cu municipiul se realizează pe străzile Izvorului și respectiv Caișilor.

In prezent, în zonă există rețele de alimentare cu apă, rețele de canalizare, alimentare cu energie electrică și se preconizează pe viitor extinderea rețelei de distribuție a gazului în zonă,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale S(D)+P+E+M, împrejmuire teren și reglementare acces, zona străzilor Izvorului - Caișilor, nr.cad. 167886 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • - Se propune:

 • -    parcelarea terenului identificat cu nr.cadastral 167886 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei zone rezidențiale, cartier de locuințe familiale, în zona străzilor Caișilor și Izvorului, și respectiv reglementarea acceselor la teren în scopul parcelării terenului pentru loturi de locuințe, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor, propunându-se astfel crearea unei alei carosabile cu profil transversal de 7,0m, cu caracter privat, care sa asigure accesul la parcelele propuse;

 • -   număr parcele: se propune crearea a 13 parcele destinate amplasării de locuințe familiale;

 • - Amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa 3/U- Reglementări Urbanistice aferentă PUZ.

 • - reglementările urbanistice specifice zonei au fost preluate din Strategia de dezvoltare urbană a municipiului Oradea :

 • -   Suprafața minimă lot propus - 500,0mp;

-   POT maxim propus - 35,0%, CUT maxim propus - 0,60;

 • -   Regim maxim de înălțime: S(D)+P+E+M;

 • -   Accesul la parcele propuse se va realiza din străzile Izvorului și respectiv Caișilor (cu profil transversal propus de minim 12,0m), printr-o alee carosabilă privată de acces cu profil transversal propus de 7,0m;

 • -   Limita de implantare gard: 6,0m din axul drumurilor publice de acces - strada Izvorului și strada Caișilor și respectiv 3,50 m din axul drumului privat nou propus (de acces la parcele);

 • -   Limita de implantare a construcției: minim 12,0 m din axul drumurilor publice de acces - strada Izvorului și strada Caișilor și respectiv minim 8,0m din axul drumului privat nou propus (de acces la parcele);

-   Retrageri laterale: cu respectare Cod civil;

-   Retrageri spate: minim 4,50m;

 • -    Parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • -   Gard transparent spre stradă;

 • -   Condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantări arbori, 20% din suprafața lotului;

 • - Modernizarea circulației

 • -   în conformitate cu propunerile din PUZ, planșa 4/U- Circulația terenurilor se propune crearea unei noi bretele de circulație, de legatură între străzile Izvorului și respectiv Caișilor, străzile mai sus menționate având asigurat, în dreptul amplasamentului studiat, un prospect de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarului) - conform prevederilor din PUG-ul municipiului Oradea;

 • -   drumul privat nou propus cu profil transversal de 7,0m, care va asigura accesul la parcelele propuse, conform planșei 4/U-Circulația terenurilor, se va constitui din:

- cota parte de teren din terenul identificat cu nr.cad. 167886 înscris în CF nr.167886 - Oradea în favoarea beneficiarului Petrus Adrian Gheorghe, ca teren intravilan;

 • - Echiparea tehnico-edilitară

 • - în perspectiva se preconizează extinderea în zonă a rețelelor urbane de alimentare cu apă, a rețelei de canalizare, de alimentare cu energie electrică și respectiv a rețelei de distribuție a gazului.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, Petrus Adrian Gheorghe, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Instituția Prefectului - județul Bihor,

- Primarul Municipiului Oradea,

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 448


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.