Hotărârea nr. 447/2011

privind atribuirea denumirii de „Episcop dr.Vasile Coman”, străzii nou create identificată cu numerele cadastrale 169333 şi 169332

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind atribuirea denumirii de „Episcop dr.Vasile Coman”, străzii nou create identificată cu numerele cadastrale 169333 și 169332

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub numărul 91926 din data de 27.04.2011, prin care Instituția Arhitectului Șef propune acordarea unei denumiri străzii nou create, ce pornește din Calea Aradului și se termină ca drum înfundat,

Având în vedere adresa nr.91296/26.04.2011 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea, prin care S.C.Selina S.R.L. solicită acordarea unei denumiri de stradă drumului cu numerele cadastrale 169333 și 169332, ce reprezintă accesul la numărul cadastral 169334 pe care se află blocurile de locuințe, propietate a solicitantei,

Având în vedere adresa Institutului Național de Statistică nr.80133/18.04.2011,

În conformitate cu Avizul Comisiei județene pentru Atribuire de denumiri nr.2 din data de 03.05.2011,

Ținând cont de prevederile art.3, alin.(1) din Ordonanța nr.63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, modificată și competată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.d și art.45 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001, privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă acordarea denumirii „str.Episcop dr.Vasile Coman”, străzii nou create ce pornește din Calea Aradului, cu o ramură paralelă la aceasta și se termină ca drum înfundat, identificată cu numerele cadastrale 169332 și 169333.

Art.2. Se aprobă includerea străzii Episcop dr.Vasile Coman în zona de impozitare „A”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea,

 • -   Instituția Prefectului - județul Bihor,

 • -   Instituția Arhitectului Șef,

 • -  SCLEP ORADEA,

 • -   Direcția Tehnică,

 • -   Direcția Economică,

 • -   Administrația Imobiliară Oradea,

 • -   Poliția Locală Oradea,

 • -   Poliția Municipiului Oradea,

 • -  S.C.Compania de Apă Oradea S.A.,

 • -  Romtelecom S.A.,

- S.C. Electrica S.A.,

 • -  Poșta Română S.A.,

 • -   Inpectoratul pentru Situații de Urgență Crișana al jud. Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Nr. 447

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.