Hotărârea nr. 444/2011

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 143.580 din 15.06.2011 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.91/2011 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și

cheltuieli, al Municipiului Oradea pentru anul 2011,

În conformitate cu art. II alin.1 din Legea nr.276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2011 privind

venitul minim garantat,

Cu respectarea prevederilor art. 5.alin 2 și art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.2 lit.b), alin.4 lit. a) și ale art. 45 alin. 2 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2011, conform anexei nr.1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 conform anexei nr.2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne și externe pentru anul 2011, conform anexei nr.3 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre a obiectivelor de investiții aferente secțiunii de dezvoltare și a cheltuielilor curente, aferente secțiunii de funcționare conform anexei nr.4 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă noile obiective de investiții și cuprinderea acestora în Lista de investiții pentru anul 2011.

Art.6. Se aprobă alocarea sumei de 100 mii lei, Asociației As Agnuli Dei conform programului depus de către asociație.

Art.7. Se aprobă creditele de angajament pentru acțiuni multianuale conform anexei nr. 5 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.8.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Management cu Finanțare Internațională

 • •   Administrația Socială Comunitară Oradea

 • •   Casa de Cultură a Municipiului Oradea

 • •   Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu

 • •   Clubul Sportiv Municipal Oradea

 • •   SC Electrocentrale SA

 • •  SC OTL SA

 • •   SC Administrația Domeniului Public SA

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Unitățile de învățământ preuniversitar de stat , prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •  SC Compania de Apă SA

 • •   Asociația As Agnuli Dei, prin grija Direcției Economice

 • •   Se publică în M.Of. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 444

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

MUNICIPIUL ORADEAAnexa nr.1 la H.C.L.444/2011DezvoltareFunctionare
v"-54,277.79"533.72
Propunere rectificare buget local pe anul 2011ch"-54,277.79"533.72
mii lei0.000.00
Nr.crtExplicatie / obiectivCodSectiuneaPlanPropuneriDiferente
IVENITURI" 93,917.62 "" 40,173.55 ""-53,744.07 "
Impozit pe profit de la agenţi economici01.02.01Functionare 672.45 826.67 154.22
Venituri din concesiuni si inchirieri30.02.05Functionare" 6,900.00 "" 9,149.11 "" 2,249.11 ""vanzare teren MC Donald's 650.000 eur echivalentul a 2.249,11 mii lei-(va trebui transferat pe venit din vanz. la momentul incasarii)"
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.02.50Functionare - " 1,500.00 "" 1,500.00 "incasare TVA
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.02.03Functionare"-52,620.99 ""-55,990.60 ""-3,369.61 "
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04Dezvoltare" 52,620.99 "" 55,990.60 "" 3,369.61 "
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor42.02.13Dezvoltare" 86,345.17 "" 28,697.77 ""-57,647.40 "
IICHELTUIELI" 125,550.20 "" 71,806.13 ""-53,744.07 "
1CAP.51.02.01.03 Autoritati executive 400.30 400.30 -
Alte obiecte de inventar20.05.30Functionare 55.30 118.80 63.50
"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.01Functionare 55.00 60.00 5.00
Deplasari în străinătate20.06.02Functionare 30.00 25.00 -5.00
Mobilier sala primire cu public71.01.03Dezvoltare 200.00 136.50 -63.50
Mobilier Turn Primarie71.01.03Dezvoltare 60.00 44.00 -16.00
Sistem de semnalizare efracţie în Sala Ghişeelor71.01.03Dezvoltare - 16.00 16.00
2Cap.56.02.09 Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate - 4.00 4.00
Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.31Functionare - 4.00 4.00
3Cap.65.02 Invatamant " 7,133.75 "" 6,403.75 "-730.00
Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar AIO 450.00 88.90 -361.10
GRADINITA NR. 54 acoperis si fatade PT+executie71.03Dezvoltare 90.00 73.90 -16.10
GRADINITA NR.51 RK proiectare+executie71.03Dezvoltare 10.00 15.00 5.00
"Extindere si amenajare curte, teren de joaca cresa, gradinita R-C T Lalescu "71.01.30Dezvoltare 350.00 - -350.00
Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior AIO 122.00 138.10 16.10
SC cu clase I-VIII Al Roman -RK Sala sport71.03Dezvoltare 122.00 138.10 16.10
Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior PMO" 6,561.75 "" 6,176.75 "-385.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30Functionare 40.00 75.70 35.70
Burse59.01Functionare 195.00 159.30 -35.70
"Elaborare SF si Audit Energetic pentru imbunatatirea performantelor energetice la cladirea Liceului O. Ghibu Oradea, etapa II"71.01.30Dezvoltare 100.00 - -100.00
Elaborare SF si Audit Energetic pentru imbunatatirea performantelor energetice la cladirea Colegiului Tehnic Mihai Viteazul Oradea71.01.30Dezvoltare 150.00 - -150.00
Elaborare SF si Audit Energetic pentru imbunatatirea performantelor energetice la cladirea Colegiului Tehnic Traian Vuia Oradea71.01.30Dezvoltare 150.00 15.00 -135.00
"Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna BL"56.01.01Dezvoltare 220.00 219.00 -1.00
"Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna BS"56.01.01Dezvoltare" 1,697.59 "" 1,697.59 "0.00
"Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna UE"56.01.02Dezvoltare" 3,967.06 "" 3,967.06 "0.00
"Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna BL-neelig"56.01.03Dezvoltare 42.10 43.10 1.00
4Cap.66.02.06. Spitale generale 690.00 312.00 -378.00
Cap.66.02.01 Spitale Generale PMO 450.00 70.00 -380.00
"Elaborare SF si Audit Energetic pentru imbunatatirea performantelor energetice la cladirea Spitalului de Obstetrica Ginecologie Oradea, etapa II"71.01.30Dezvoltare 300.00 - -300.00
Dotarea cu echipamente si modernizarea sectiei de Gastroenterologie din cadrul Spitalului Judetean Oradea71.01.30Dezvoltare 150.00 70.00 -80.00
Cap.66.02.01 Spitale Generale AIO 235.00 219.00 -16.00
Reparatii curente20.02Functionare 190.00 217.00 27.00
SPITAL OBSTETRICA SI GINECOLOGIE RK corp CENTRAL71.03Dezvoltare 25.00 - -25.00
SPITALUL DE COPII RK grupuri sanitare71.03Dezvoltare 20.00 2.00 -18.00
Cap.66.02.50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii AIO 5.00 23.00 18.00
Reparatii curente20.02Functionare 5.00 23.00 18.00
5"Cap.67.02 Cultura, recreere si religie"" 6,377.27 "" 8,102.27 "1725.00
Subcap. 67.02.05.01 - Sport AIO 829.00 " 1,979.00 "1150.00
Terenuri tenis 71.01.01Dezvoltare 250.00 600.00 350.00
Stadion Municipal RK71.03Dezvoltare 229.00 629.00 400.00
Sala Sporturilor - RK fatada grup electrogen modernizare instalatii electrice71.03Dezvoltare 350.00 750.00 400.00
"Cap. 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,baze sportive si agrement PMO"" 5,548.27 "" 5,673.27 "125.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30Functionare" 5,542.27 "" 5,090.27 "-452.00
Alte obiecte de inventar20.05.30Functionare - 315.00 315.00
Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor situate în perimetrul Uzinei de apă de pe str. Clujului nr 196 şi a Staţiei de Epurare a apelor uzate de pe Şoseaua Borşului71.01.30Dezvoltare - 60.00 60.00
Gard de protectie pe malul drept al Crisului Repede portiunea cuprinsa intre pod Centrul de Calcul si Pod Ferdinand71.01.30Dezvoltare - 137.00 137.00
Amenajare Parc Salca etapa II71.01.30Dezvoltare 6.00 71.00 65.00
"Subcap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei" - 450.00 450.00
- Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural (Program social As.Agnuli Dei) transfer HCJ69/201159.22Functionare - 100.00 100.00
"-Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural (Parohia Romano Catolica Sf.Iosif-Extindere si amenajare curte, teren de joaca cresa, gradinita R-C T Lalescu HCJ 69/2011)"59.22Functionare - 350.00 350.00
6Cap. 68.02 - Asigurari si asistenta sociala" 1,178.12 "" 1,284.12 "106.00
Subcap. 68.02.11 - Crese 115.00 315.00 200.00
Cresa Poienitei RK-proiectare +executie71.03Dezvoltare 115.00 315.00 200.00
Cap.68.02.15.01 Prevenirea excluderii sociale ASCO 120.00 116.00 -4.00
ajutoare incalzire L.416/2001 57.02.01Functionare 120.00 116.00 -4.00
Cap. 68.02.50- Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale ASCO 100.00 - -100.00
- Asociatii si fundatii (Program social As.Agnuli Dei) transfer HCJ69/201159.11Functionare 100.00 - -100.00
Cap. 68.02.50- Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale PMO 843.12 853.12 10.00
"Reabilitare, modernizare şi extindere clădire în vederea amenajării unui Centru de Reintegrare Socială (fost Respiro) BL"56.01.01Dezvoltare 13.34 23.34 10.00
"Reabilitare, modernizare şi extindere clădire în vederea amenajării unui Centru de Reintegrare Socială (fost Respiro) BS"56.01.01Dezvoltare 245.90 245.90 0.00
"Reabilitare, modernizare şi extindere clădire în vederea amenajării unui Centru de Reintegrare Socială (fost Respiro) UE"56.01.02Dezvoltare 566.78 566.78 0.00
"Reabilitare, modernizare şi extindere clădire în vederea amenajării unui Centru de Reintegrare Socială (fost Respiro) BL-ch. neeligibile"56.01.03Dezvoltare 17.10 17.10 0.00
7"Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica "" 75,755.13 "" 19,450.02 "-56305.11
Cap. 70.02.05.01 - Alimentare cu apa CAO" 61,640.00 "" 5,000.00 "-56640.00
Extinderea alimentării cu apă şi canal pe străzi în municipiul Oradea 55.01.12Dezvoltare" 61,640.00 "" 5,000.00 "-56640.00
"Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale AIO"" 4,925.00 "" 6,287.11 "1362.11
Materiale pentru curatenie20.01.02Functionare 31.00 33.00 2.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30Functionare" 4,128.00 "" 4,159.00 "31.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30Functionare 190.00 215.00 25.00
Imobil str. Louis Pasteur demolare cladire S+P71.01.30Dezvoltare 26.00 11.00 -15.00
Achizitie parcometre electronice cu baterii solare71.01.30Dezvoltare 550.00 500.00 -50.00
Parcare Spitalul Judetean71.03Dezvoltare - 150.00 150.00
Reparatii capitale acoperis Palatul ULLMANN71.03Dezvoltare - 350.00 350.00
Plata exproprieri in vederea Realizare banda de acces din B-dul Magheru spre Aleea Gojdu71.01.30Dezvoltare - 561.50 561.50
Plata exproprieri in vederea Amenajare cai acces rutier si spatii aferente strazii Cornitelului71.01.30Dezvoltare - 64.90 64.90
Plata exproprieri in vederea asigurare acces p-ta Cazarmii-str.Retezatului71.01.30Dezvoltare - 126.44 126.44
"Plata exproprieri in vederea ,, Deschidere alee de acces la blovurile X6, X9, X10 si identificarea utilitatilor existente si marcarea zonelor de protectie aferente pe Aleea Calinului"71.01.30Dezvoltare - 33.88 33.88
Plata exproprierii in vederea Amenajare parcari si alei in zona Aleea Calinului71.01.30Dezvoltare - 82.39 82.39
"Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale PMO"" 9,090.13 "" 8,062.91 "-1027.22
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare-alte actiuni20.01.30Functionare" 1,200.00 " 800.00 -400.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-Fond de rezerva BERD20.30.30Functionare 700.00 854.22 154.22
Fantana arteziana in intersectia Calea Clujului-P-ta 1 Decembrie-Cele Trei Crisuri –Calea Maresal Averescu(proiectare+executie)71.01.30Dezvoltare 79.47 0.43 -79.04
Parc Industrial Eurobusines II Oradea-retele de utilitati (BL)56.01.01Dezvoltare - 150.00 150.00
Înfiinţarea unui centru de management al traficului rutier pentru optimizarea traficului auto in municipiul Oradea -BL56.01.01Dezvoltare - 150.00 150.00
"Reabilitare, modernizare si refacere scuaruri P-ta Ferdinand BL"56.01.01Dezvoltare - 5.00 5.00
"Reabilitare, modernizare si refacere scuaruri P-ta Ferdinand BS"56.01.01Dezvoltare 198.11 198.11 0.00
"Reabilitare, modernizare si refacere scuaruri P-ta Ferdinand UE"56.01.02Dezvoltare 455.10 455.10 0.00
Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe (ViTo) BL56.08.01Dezvoltare 134.28 - -134.28
Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe (ViTo) BS56.08.01Dezvoltare 7.30 - -7.30
Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe (ViTo) UE56.08.02Dezvoltare 308.47 - -308.47
Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe (ViTo) BL56.01.01Dezvoltare - 134.28 134.28
Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe (ViTo) BS56.01.01Dezvoltare - 7.30 7.30
Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe (ViTo) UE56.01.02Dezvoltare - 308.47 308.47
Modernizarea Grădinii Zoologice71.01.30Dezvoltare" 6,007.40 "" 5,000.00 "-1007.40
"Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale RAPAS" 100.00 100.00 0.00
Reparatii gard Cimitir55.01.12Dezvoltare 100.00 70.00 -30.00
Reparatii capitale imprejmuiri Piata Obor55.01.12Dezvoltare - 30.00 30.00
8"Cap. 74.02.05.02 - Colectare, tratarea si distrugerea deseurilor" 20.00 20.00 0.00
"Închiderea haldei de deşeuri (veche) a mun.Oradea , executie"71.01.30Dezvoltare 10.00 8.00 -2.00
Harta de zgomot pt Mun Oradea71.01.30Dezvoltare 10.00 12.00 2.00
9Cap. 81.02.06 - Energie termica" 3,050.00 "" 3,125.00 "75.00
Cap. 81.02.06 - Energie termica PMO - 75.00 75.00
Centru de monitorizare a pierderilor din reţeaua de transport şi distribuţie a energiei termice şi de cercetare a acţiunii corozive a agentului termic asupra reţelelor de energie termică BL56.01.01Dezvoltare - 75.00 75.00
Cap. 81.02.06 - Energie termica Electrocentrale" 3,050.00 "" 3,050.00 "0.00
Extindere retea primara de termoficare pe str. Ecaterina Teodoroiu pana-n intersectia cu str. Feleacului (PT+executie)55.01.12Dezvoltare 600.00 100.00 -500.00
Reabilitarea reţelelor primare de termoficare din Piata Unirii - executie55.01.12Dezvoltare" 2,450.00 "" 2,950.00 "500.00
10Cap. 84.02 - Transporturi" 30,945.63 "" 32,704.67 "1759.04
Cap. 84.02.03.02 - Transport in comun OTL" 12,000.00 "" 13,430.00 "1430.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 40.03 Functionare " 12,000.00 "" 12,400.00 "400.00
Autogara Nufarul 55.01.12 Dezvoltare - 730.00 730.00
Trecere la 20 KV PTCz Redresor Gară localitatea Oradea 55.01.12 Dezvoltare - 300.00 300.00
11Cap.84.02.03.03 Strazi PMO" 18,945.63 "" 19,274.67 "329.04
Modernizare str. Ceahlaului 71.01.30 Dezvoltare 329.70 334.03 4.33
Modernizare str. Jimboliei 71.01.30 Dezvoltare " 1,063.87 "" 1,050.11 "-13.76
Modernizare str. I. Ratiu( proiectare+executie) 71.01.30 Dezvoltare 344.10 363.64 19.54
Modernizare strazi in vederea fluidizarii traficului de acces intre zone rezidentiale si functionale din MO - POR 2.1 (cofinantare buget local) 56.01.01 Dezvoltare " 3,624.60 "" 3,624.60 "0.00
Modernizare strazi in vederea fluidizarii traficului de acces intre zone rezidentiale si functionale din MO - POR 2.1 (cofinantare UE) 56.01.02 Dezvoltare " 11,476.96 "" 11,476.96 "0.00
Modernizare strazi in vederea fluidizarii traficului de acces intre zone rezidentiale si functionale din MO - POR 2.1 ( buget local-ch.neeligibile) 56.01.03 Dezvoltare 300.00 525.33 225.33
Modernizare str. J. Pannonius (proiectare+executie) 71.01.30 Dezvoltare 496.72 400.00 -96.72
Asigurare utilitati tehnico -edilitare si sistematizare pe verticala aferente constructiilor de locuinte str. Branului 71.01.30 Dezvoltare " 1,309.68 "" 1,250.00 "-59.68
Decongestionarea traficului rutier în euroregiunea Bihor – Hajdu-Bihar prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european E60 -BL 56.01.01 Dezvoltare - 250.00 250.00
--------------------------------------------------------------------------------
Municipiul OradeaAnexa nr.2 la H.C.L.444/2011
Propunere de rectificare a bugetului veniturilor si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor
finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011
mii lei
Cap.67.10.03.06 Casa de Cultura a Municipiului Oradea
Cheltuieli 49.10 49.10 -
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 9.10 15.10 6.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 40.00 34.00 -6.00
Clubul Sportiv Municipal
Denumirea indicatorilorCod indicatorPlanPropuneri Diferente
Cap.67.10.05.01 Sport 628.66 " 1,292.98 " 664.32
Venituri 628.66 " 1,292.98 " 664.32
"Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive"33.10.19 - 550.00 550.00
Donaţii şi sponsorizări37.10.01 628.66 742.98 114.32
Cheltuieli" 5,377.66 "" 6,041.98 " 664.32
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.09" 5,377.66 "" 6,041.98 " 664.32
Cap.66.10.06.01 Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril CurteanuDezvoltareFunctionare
Denumirea indicatorilorCod indicatorSectiuneaPlanPropuneriDiferentev290.00194.50
VENITURI"4,169.00""4,653.50"484.50ch290.00194.50
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat33.10.30Functionare"3,689.00""3,878.00"189.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.10.50Functionare170.00670.00500.00
Donaţii şi sponsorizări37.10.01Functionare0.005.505.50
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.10.03Functionare0.0-500.00-500.00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.10.04Dezvoltare0.0500.00500.00
Alte venituri din valorificarea unor bunuri39.10.50Dezvoltare310.0100.00-210.00
CHELTUIELI"66,600.11""67,084.61"484.50
Salarii de bază10.01.01Functionare"20,543.90""20,663.90"120.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.10Functionare980.00950.00-30.00
Fond aferent platii cu ora10.01.11Functionare920.00900.00-20.00
Tichete de masa10.02.01Functionare"2,510.98""2,460.98"-50.00
Contribuţii de asigurări sociale de stat10.03.01Functionare"7,062.00""7,013.00"-49.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03Functionare"1,671.00""1,648.00"-23.00
Materiale pentru curatenie20.01.02Functionare234.00214.00-20.00
"Apa, canal si salubritate"20.01.04Functionare666.00696.0030.00
Carburanti si lubrifianti20.01.05Functionare72.0095.0023.00
Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional20.01.09Functionare"1,414.00""1,424.00"10.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30Functionare"1,550.00""1,610.00"60.00
Reparatii curente 20.02Functionare110.00140.0030.00
Hrana pentru oameni20.03.01Functionare"2,590.00""2,680.00"90.00
Medicamente 20.04.01Functionare"9,465.00""9,375.00"-90.00
Materiale sanitare20.04.02Functionare"1,515.50""1,492.98"-22.52
Reactivi20.04.03Functionare"1,882.00""1,932.00"50.00
Dezinfectanti20.04.04Functionare262.23262.250.02
Alte obiecte de inventar20.05.30Functionare362.00412.0050.00
Materiale de laborator20.09Functionare83.5078.50-5.00
Pregatire profesionala20.13Functionare23.0044.0021.00
Pregatire profesionala20.14Functionare19.0034.0015.00
Chirii20.30.04Functionare40.0045.005.00
"Maşini, echipamente şi mijloace de transport din care:"71.01.02Dezvoltare"12,624.00""12,914.00"290.00
-dotari aparatura medicala (din Venituri Proprii)71.01.02Dezvoltare560.00850.00290.00
Explicatie / obiectivCodPlanPropuneri Diferente
Venituri0.0018.0018.00
Cheltuieli711.72729.7218.00
Cap. 65.10.04.01 - Invatamant gimnazial - 18.00 18.00
Scoala Oltea Doamna
Total venituri - 18.00 18.00
Donatii si sponsorizari3710010.0018.0018.00
Scoala Oltea Doamna
Total cheltuieli2018.0018.00
Alte bunuri si servicii pt.intretinere si functionare2001300.0018.0018.00
Cap. 65.10.11.03 - Internate si cantine0.00
Liceul Teologic Greco-Catolic0.00
Total cheltuieli20711.72711.720.00
Alte bunuri si servicii pt.intretinere si functionare200130266.24416.24150.00
Hrana pentru oameni200301445.48295.48-150.00
--------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIUL ORADEAAnexa nr.3 la H.C.L.444/2011
Propunere rectificare bugetul creditelor externe si interne pe anul 2011
Nr.crtExplicatie / obiectivCodPlanPropuneriDiferente
Cap.84.07.03.03 Strazi3493.443493.440.00
1Amenajare intersectie Calea Clujului-P-ta 1 Decembrie-Cele Trei Crisuri -Calea Maresal Averescu(pr+exec)71.01.30 904.00 593.62 -310.38
2Pod peste Crisul Repede -str. Onestilor-Sovata-Fagului(proiectare+exec.)71.01.30" 1,803.48 "" 1,998.90 "195.42
3Reabilitare str. Matei Corvin tronson giratie -DN 19 – str.Vamii71.01.30 785.96 900.92 114.96
--------------------------------------------------------------------------------
Municipiul OradeaAnexa nr.4 la H.C.L. Nr. 444/2011
Propunere -modificare repartizare credite bugetare pe trimestre
CODTRIM. IITRIM.IIITRIM.IV
Buget Local
Venituri-166.5+370"-203,50"
Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01"+203,50""-203,50"
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.18.03-370+370
Cheltuieli"-166,50""+370,00""-203,50"
Cap.51.02.01.03 Autoritati executive"+150,00""-150,00"
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30"+150,00""-150,00"
Cap.54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenta a apersoanelor"+8,50""-8,50"
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30"+8,50""-8,50"
Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar Gradinita nr.44"-1,00""+1,00"
Salarii de baza10.01.01"-1,00""-1,00"
Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar Gradinita nr.52"+6,00""-1,00""-5,00"
Salarii de baza10.01.01"+1,00""-1,00"
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30"+5,00""-5,00"
Cap.66.02.06.01- Spitale Generale-370+370
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate51.02.27-370+370
Cap. 70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale +40 -40
"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.03+40-40
Bugetul veniturilor si cheltuielior institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
Spitalul Clinic Municipal Dr Gavril Curteanu
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate43.10.17.03-370+370
Cap.66.10.06.01- Spitale generale-370+370
Spitalul Municipal Dr. Gavril Curteanu 71.01.30-370+370
extindere centru oncologic71.01.30-370+370
--------------------------------------------------------------------------------
Municipiul OradeaAnexa nr.5 la H.C.L. Nr. 444/2011
Propunere -Credite de angajament
pentru SC Electrocentrale SA
Nr. Crt. Cap. 81.02 - Combustibili si energie TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT ANUL 2011 ANUL 2012
Cap. 81.02.06 - Energie termica
1Racord termic primar pentru alimentarea Parcului Industrial Eurobusiness(SF+PT+executie)" 4,085.00 " 800.00 " 3,285.00 "
2Reabilitare retele secundare de termoficare pe str. Gh. Pop de Basesti (DALI+PT+executie)" 1,445.00 " 400.00 " 1,045.00 "
TOTAL CAP.81" 5,530.00 "" 1,200.00 "" 4,330.00 "