Hotărârea nr. 443/2011

privind modificare listei cu obiectivele de investiţii la SC Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea pe anul 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificare listei cu obiectivele de investiții la SC Administrația Domeniului Public S.A. Oradea pe

anul 2011

Analizând raportul de specialitate nr. 154480 / 24.06.2011, întocmit de către Serviciul Evidenta Patrimoniu-Delegari de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții pe anul 2011 la Administrația Domeniului Public S.A.Oradea ,

Lista de investiții pe anul 2011 a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2011 si modificata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 191/2011, 312/2011, respectiv 368/2011,

Având în vedere adresa nr. 3829/20.06.2011 prin care Administrația Domeniului Public Oradea a înaintat spre aprobare modificarea listei de investiții pe anul 2011,

Luând în considerare nota de fundamentare nr. 3829/20.06.2011 privind necesitatea si oportunitatea modificării listei obiectivelor de investiții pe anul 2011 la Administrația Domeniului Public S.A.Oradea ,

In conformitate cu prevederile art.44 si 45 din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.4 ilt.a si art. 45 alin. (2) lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se aprobă modificarea Listei cu obiectivele de investiții pe anul 2011 la SC Administrația Domeniului Public S.A. Oradea conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Tehnica si SC Administrația Domeniului Public S.A. Oradea

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu :

- Primarul Municipiului Oradea

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Directia Economica

  • - Direcția Tehnica

  • - SC Administrația Domeniului Public S.A.Oradea

  • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 443


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

PROPUNERI INVESTITII ANUL 2011
" , ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC"ANEXA la H. C. L. nr. 443/2011
mii lei
Nr.crt.Denumire obiectivfazaValoare totalaValoare 2011Surse Finantare
BugetSurse proprii
TOTAL"12,001.10""1,700.00"800.00900.00
B. Lucrari noi"7,022.10"516.00516.000.00
1."Parcelare, desecare si amenajare teren de 10ha in cimitir"Ex"6,432.00"316.00316.00
2.Retea canalizare P-ta OborEx500.44100.00100.00
3.Reparatii gard P-ta OborEx89.66100.00100.00
C. Alte cheltuieli de investitii"4,979.00""1,184.00"284.00900.00
1.Reparatii gard in cimitirPr+ex130.0070.0070.00
2.Modern.P-ta Obor-spatii comercialePr+ex400.0020.0020.00
3.Modern. P-ta Decebal - invelitoarePr+ex400.0020.0020.00
4.Modern. P-ta Rogerius - invelitoarePr+ex600.0020.0020.00
5.Modern. P-ta Cetate-acoperire platforma+hala legumePr+ex"2,500.00"120.0020.00100.00
6.Reparatii acoperis Capela RhedeyPr+ex35.0020.0020.00
7.Reparatii capitale imprejmuire P-ra Obor30.0030.0030.00
Dotari :94.0094.0084.0010.00
8. - autoutilitara cimitir40.0040.0040.00
" - dotari in capela oraseneasca (masa catafalcare, suporti lumanari, etc.)"20.0020.0020.00
- sistem amplificare piete - buc.520.0020.0020.00
- masina numerat bani - buc.24.004.004.00
- tractor gazon - buc 110.0010.0010.00
9.Modern. P-ta OborPr+ex258.00258.00258.00
10.Motocoase 6 buc.24.0024.0024.00
11.Cabina poarta cimitir - 1 buc.8.008.008.00
12.Copertina usoara in P-ta Cetate500.00500.00500.00
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------