Hotărârea nr. 442/2011

privind aprobarea completării Actului Constitutiv al SC Compania de Apa Oradea SA

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea completării Actului Constitutiv al SC Compania de Apa Oradea SA

Analizând raportul de specialitate nr.151.065/20.06.2011, întocmit de către Directia Economica - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea completarea Actului Constitutiv al SC Compania de Apa Oradea SA în sensul înființării de noi sedii secundare, unul în comuna Sânmartin, strada Principală nr. 105 și unul în comuna Sântandrei nr. 526, completarea obiectului de activitate cu Activitatea 4950-Transport prin conducte, modificarea componenței consiliului de administrație și confirmarea numirii auditorului financiar,

Ținând cont de adresa nr.142810/15.06.2011 înaintata de SC Compania de Apa Oradea SA prin care se solicita completarea Actului Constitutiv al societății,

In conformitate cu prevederile art. 12 din Actul Constitutiv al SC Compania de Apă Oradea SA,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 3 lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14 și a art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă completarea Actului Constitutiv al SC Compania de Apa Oradea SA conform Actului Adițional nr. 1/2011, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Compania de Apa Oradea SA și Asociația de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu:

 • -  Primarul Municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -  Directia Economica

 • -  Directia Tehnica

 • -   Direcția Juridică

 • -  SC Compania de Apa Oradea SA

 • -  ADI APAREGIO

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 442


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 442/2011

ACTUL ADITIONAL NR. 1/20.05.2011

la Actul Constitutiv al SC Compania de Apa Oradea SA

J 05/14/1991, CUI RO 54760

Actul Constitutiv al SC Compania de Apa Oradea SA se modifica in urma hotararii actionarilor reprezentand _____ din capital social, a Hotararii A.G.E.A. nr. 2 din 20.05.2011 si a Hotararii A.G.A. nr.

1 din 20.05.2011 astfel:

 • I. Articolul 3.5 - SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII din Actul Constitutiv se completează cu noi sedii secundare astfel:

“ 3.5. Societatea are puncte de lucru la urmatoarele adrese:

....... c)incomuna Sanmartin

-Birou in localitatea Sanmartin, str. Principal nr.105,

d) in comuna Santandrei

-Birou in localitatea Santandrei, nr. 526 “

 • II. Art. 5.2 alin. (2) - OBIECTE SECUNDARE DE ACTIVITATE se completeaza cu activitatea “4950 - Transport prin conducte.”

 • III.  Art. 16.5 ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE se modifica prin numirea unui nou administrator in locul vacant astfel:

“......7. TOKES ARCADIE cetățean român, născut la 04.08.1958 în comuna Aghiresu, jud Cluj,

domiciliat în Oradea, str. Marasesti nr. 3, legitimat cu C.I. seria XH nr. 379 264, CNP 1580804051091 -membru.”

 • IV. Art. 19.4 CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII se modifica astfel:

19.4 Auditorul financiar al societatii este SC BDO CONTI AUDIT SRL cu sediul in Bucuresti, sector 4, Calea Serban Voda nr. 90-92, etaj 2, conform Contractului de servicii nr. 980 din 12.01.2011.”

Celelalte prevederi raman neschimbate.

Încheiat la 20.05.2011 în 4 exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Ovidiu GAVRA

ACTIONARII

SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA:

Municipiul Oradea

Pasztor Sandor

HCL nr. 405/31.05.2007

Comuna Nojorid

PRIMAR

Comuna Oșorhei

PRIMAR

Comuna Paleu

PRIMAR

Comuna Sînmartin

PRIMAR

Comuna Girișu de Criș

PRIMAR

Comuna Borș

PRIMAR

Comuna Cetariu

PRIMAR

Comuna Sîntandrei

PRIMAR