Hotărârea nr. 44/2011

privind aprobarea înscrierii în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 2.475 mp. teren identificat cu nr. topo 4832 Oradea, a suprafeţei de 912 mp. teren identificat cu nr. topo 3099/3 Oradea şi a suprafeţei de 17.734 mp. teren identificat cu nr. topo 3101/3 Oradea, teren aferent b-dului Dacia şi b-dului Decebal, şi transmiterea în folosinţa S.C. O.T.L. S.A. a suprafeţei de 1.590 mp. teren cu destinaţie „staţie” mijloace de transport în comun

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea înscrierii în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 2.475 mp. teren identificat cu nr. topo 4832 Oradea, a suprafeței de 912 mp. teren identificat cu nr. topo 3099/3 Oradea și a suprafeței de 17.734 mp. teren identificat cu nr. topo 3101/3 Oradea, teren aferent b-dului Dacia și b-dului Decebal, și transmiterea în folosința S.C. O.T.L.

S.A. a suprafeței de 1.590 mp. teren cu destinație „stație” mijloace de transport în comun

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.41194 din data de 24.01.2011, prin care Serviciul Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea înscrierii în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 2.475 mp teren identificat cu nr.topo. 4832 Oradea, a suprafeței de 912 mp teren identificat cu nr. topo 3099/3 Oradea și a suprafeței de 17.734 mp. teren identificat cu nr. topo 3101/3 Oradea și transmiterea în folosința O.T.L. S.A. a suprafeței de 1.590 mp. reprezentând teren cu destinația „stație” mijloace de transport în comun,

Terenul identificat cu nr. topo 4832 Oradea, este situat în Oradea, b-dul Dacia, iar terenul identificat cu nr. topo 3101/3 și 3099/3 Oradea, este situat în Oradea b-dul Decebal și reprezintă terenuri publice pe care sunt amplasate „stații” pentru mijloacele de transport în comun aparținând O.T.L. S.A. Oradea. Conform C.F. 5049 Oradea, nr. topo 4832 cu suprafața de 2.475 mp. este proprietatea Municipiului Oradea, cu categoria de folosință “teren de construcție”. Conform C.F. 66976 Oradea nr. topo 3099/3 cu suprafața de 912 mp., respectiv nr. topo 3101/3 cu suprafața de 17.734 mp., sunt proprietatea Statului Român, cu categoria de folosință “teren public”.

Ținând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr.970/05.09.2002, privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor, stațiile de tramvai și de autobuz, sunt înscrise în Inventarul domeniului public al municipiului Oradea la pozițiile 5722—5879.

Văzând dispozițiile art.7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În considerarea proiectului de hotărâre și a avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), lit.d), alin.5 lit.a), alin.6, lit.a) pct.14 și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă transnotarea nr.topo 4832 Oradea cu suprafața de 2.475 mp. din C.F. 5049 Oradea într-o nouă coală de Carte Funciară, în vederea înscrierii nr.topo 4832 Oradea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, teren cu categoria de folosință „teren public”- strada Dacia.

Art.II. Se aprobă înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 912 mp. teren identificat cu nr.topo 3099/3 și a suprafeței de 17.734 mp. teren identificat cu nr. cadastral 3101/3 înscrise în C.F. 66976 Oradea, cu categoria de folosință “teren public”- strada Decebal.

Art.III. Se aprobă transmiterea in folosință a suprafeței de 1.590 mp. teren din nr.topo 3099/3, nr.topo 3101/3 și nr. cadastral 167022 Oradea, situat în Oradea str. Decebal în favoarea S.C. O.T.L. S.A., în vederea amplasării unei stații de autobuz.

Art.IV. Se aprobă durata transmiterii în folosință până la data de 31.07.2016, a stației de autobuz împreună cu terenul aferent - ,,stație A.N.L. - strada Decebal” - identificata potrivit art.III , către S.C. O.T.L. S.A.

Art.V. Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public (respectiv poz. 5744), aparținând municipiului Oradea atestat prin H.G. 970/05.09.2002, cu suprafețele stabilite prin Planurile de situație anexate, care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.VI. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, Directia Economică și S.C. O.T.L. S.A.

Art.VII. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Primarul Municipiului Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - Direcția Economică - Serviciul Evidenta Patrimoniu. Delegări de gestiune.

  • - S.C. O.T.L. S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 27 ianuarie 2011

Nr. 44


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.