Hotărârea nr. 439/2011

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.319/2010 privind zonarea fiscală a teritoriului municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.319/2010 privind zonarea fiscală a teritoriului municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.142778 din data de 14.06.2011, întocmit de Direcția Economică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării zonării fiscale a teritoriului municipiului Oradea, pentru anul 2011,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.731/29.09.2005 privind aprobarea indicatorilor de zonare fiscală și a principiilor de evaluare a acestora,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 319/2010 privind aprobarea zonării fiscale a

teritoriului municipiului Oradea,

În conformitate cu prevederile art. 247 lit. b din Legea 571/2003 - privind Codul fiscal,

Ținând seama de dispozițiile H.G. nr.44/2004 privind normele de aplicare a Codului Fiscal, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.c, art. 45 alin.(2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se modifică Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.319/2010 privind zonarea fiscală a teritoriului municipiului Oradea, astfel:

  • - str. Belșugului se încadrează în zona B, din zona fiscală A.

  • - str. Apateului nr.86/G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,R,S,T se încadrează în zona D, din zona fiscală B.

Art.2 Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.07.2011.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Direcția Economică.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - Direcția Economică ,

  • - Direcția Tehnică,

  • - Instituția Arhitectului-Șef

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 439


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila