Hotărârea nr. 438/2011

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe concesionate SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe concesionate SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune

Analizând raportul de specialitate nr.139783/09.06.2011, întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea SC Compania de Apa Oradea SA, in vederea scoaterii din funcțiune,

Necesitatea și oportunitatea casării mijloacelor fixe au fost analizate și avizate de Comisia de analiză și propuneri de scoatere din functiune a mijloacelor fixe din cadrul Companiei de Apa Oradea, prin Hotărârea Consiliului de Administrație a societății nr.25/16.659 din 31.03.2011.

În conformitate cu

  • •   art. 18 alin.17 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 263.571/2010,

  • •  art.10din Legea213/1998 privind proprietateapublicasi regimul juridic al acesteia,

  • •  art.2 din Ordonanța 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor din domeniul public al statului si a unităților administrativ teritoriale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.2 lit. c), alin.5 lit.a), lit.b) și art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe aflate in administrarea SC Compania de Apa Oradea SA, a căror valoare totala este de 19.755,15 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă scoaterea din funcțiune / casarea activelor fixe menționate în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 După scoaterea din funcțiune / casarea activelor fixe cuprinse in anexă, atât municipiul Oradea cat și SC Compania de Apă Oradea SA își vor actualiza corespunzător evidențele contabile / extracontabile aferente.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Compania de Apa Oradea SA.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu :

o Instituția Prefectului Județului Bihor

o Primarul Municipiului Oradea

o Directia Economica

o SC Compania de Apa Oradea SA.

o Se publică în M.Of. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 438


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

ANEXA NR.1

la HCL nr. 438/2011

SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A FONDURILOR FIXE

Nr.

Crt.

Denumire mijloc fix

Nr. inv.

Term. de fol. (ani)

Data punerii în funcț.

UM

Cantit.

Val.de inv.

Val. neamo rtizata

Cauza pentru care se propune

1.

Branșament apa str. Matei Corvin, nr. 204

20465/152

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

2.

Branșament apa str. Matei Corvin, nr. 204/A

20465/153

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

3.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 206

20465/155

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

4.

Branșament apa str. Matei Corvin, nr. 209

20465/157

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

5.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 210

20465/159

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

6.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 211

20465/160

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

7.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 212

20465/161

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

8.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 214

20465/162

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

9.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 216

20465/163

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

10.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 217

20465/164

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

11.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 218

20465/165

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

12.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 219

20465/166

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

13.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 220

20465/167

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

14.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 221

20465/168

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

15.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 222

20465/169

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

16.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 225

20465/170

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

17.

Branșament apa str. Matei Corvin, nr. 226

20465/171

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

18.

Separare de bransament apa str. Matei Corvin, nr.

227

24250/7

36

1997

M

2

38,95

22,23

Bransament nou

19.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 227/A

20465/172

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

20.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 228

20465/173

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

21.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 233

20465/174

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

22.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 235

20465/175

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

23.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 236

20465/176

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

24.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 237

20465/177

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

25.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 238

20465/178

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

26.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 238/A

20465/179

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

27.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 239

20465/180

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

28.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 240

20465/181

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

29.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 242/A

20465/182

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

30.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 243

20465/184

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

31.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 244

20465/185

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

32.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 245

20465/186

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

33.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 246

20465/187

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

34.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 247

20465/188

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

35.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 247/A

20465/189

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

36.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 248

20465/190

36

1950

M

5

0,76

Inlocuire cu PE

37.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 249

20465/191

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

38.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 252

20465/192

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

39.

Branșament apa str. Matei Corvin, nr. 254

20465/193

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

40.

Branșament apa str. Matei Corvin, nr. 256

20465/194

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

41.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 258

20465/195

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

42.

Branșament apa str. Matei Corvin, nr. 259

20465/196

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

43.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 260

20465/197

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

44.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 263

20465/198

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

45.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 265

20465/199

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

46.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 267

20465/200

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

47.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 267/A

20465/201

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

48.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 270

20465/202

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

49.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 271

20465/203

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

50.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 273

20465/204

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

51.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 277

20465/206

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

52.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 278

20465/207

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

53.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 279

20465/208

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

54.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 280

20465/209

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

55.

Separare de bransament apa str. Matei Corvin, nr. 281

16944/0

36

2002

M

-

96,11

74,61

Bransament nou

56.

Separare de bransament apa str. Matei Corvin, nr. 281

241537/0

36

1996

M

-

225,58

185,26

Bransament nou

57.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 282

20465/210

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

58.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 283

20465/211

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

59.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 285

20465/213

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

60.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 287

20465/214

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

61.

Branșament apa str. Matei Corvin, nr. 288

20465/215

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

62.

Branșament apa str. Matei Corvin, nr. 289

20465/216

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

63.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 293

20465/217

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

64.

Branșament apa str. Matei Corvin, nr. 295

20465/218

36

1950

M

5

0,76

Inlocuire cu PE

65.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 297

20465/219

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

66.

Separare de bransament apa str. Matei Corvin, nr. 301/13

2411414/0

36

1995

M

-

58,54

49,15

Bransament nou

67.

Separare de bransament apa str. Matei Corvin, nr. 301/15

2411415/0

36

1995

M

-

58,54

49,15

Bransament nou

68.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 321

20465/220

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

69.

Bransament apa str. Matei Corvin, nr. 322

20465/221

36

1950

M

5

0,76

-

Inlocuire cu PE

70.

Retea de apa AZBO - DN 100 mm str. Iuliu Maniu

20538/1

36

1950

M

821

74,73

-

Inlocuire cu PE

71.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 2/C

20538/3

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

72.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 3 - 5

20538/5

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

73.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 4

20538/4

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

74.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 7

20538/6

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

75.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 8

20538/7

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

76.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 9

20538/8

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

77.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 10

20538/9

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

78.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 11

20538/10

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

79.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 12

20538/11

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

80.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 13

20538/12

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

81.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 15

20538/13

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

82.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 16/A

20538/14

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

83.

Branșament apa str. Iuliu Maniu, nr. 17

20538/16

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

84.

Branșament apa str. Iuliu Maniu, nr. 17/A

20538/15

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

85.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 18

20538/17

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

86.

Branșament apa str. Iuliu Maniu, nr. 20

20538/18

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

87.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 21

20538/20

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

88.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 21/A

20538/19

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

89.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 22

20538/21

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

90.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 23

20538/22

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

91.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 24

20538/23

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

92.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 25

20538/24

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

93.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 26

20538/26

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

94.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 26/A

20538/25

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

95.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 27

20538/27

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

96.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 28

20538/28

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

97.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 30

20538/29

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

98.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 32

20538/30

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

99.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 35

20538/31

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

100.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 37

20538/32

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

101.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 38

20538/33

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

102.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 38/A

20538/34

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

103.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 38/B

20538/35

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

104.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 39

20538/36

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

105.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 40

20538/38

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

106.

Branșament apa str. Iuliu Maniu, nr. 40/B

20538/37

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

107.

Branșament apa str. Iuliu Maniu, nr. 42

20538/39

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

108.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 45

20538/40

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

109.

Branșament apa str. Iuliu Maniu, nr. 46

20538/41

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

110.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 47

20538/42

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

111.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 48

20538/43

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

112.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 49

20538/45

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

113.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 49/A

20538/44

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

114.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 51

20538/46

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

115.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 52

20538/48

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

116.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 52/A

20538/47

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

117.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 53

20538/49

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

118.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 54

20538/50

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

119.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 56

20538/51

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

120.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 57

20538/53

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

121.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 57/A

20538/52

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

123.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 58

20538/55

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

124.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 58/A

20538/54

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

125.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 59

20538/56

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

126.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 59/A

20538/57

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

127.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 60

20538/58

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

128.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 61

20538/59

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

129.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 62

20538/60

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

130.

Branșament apa str. Iuliu Maniu, nr. 63

20538/61

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

131.

Branșament apa str. Iuliu Maniu, nr. 65

20538/62

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

132.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 66

20538/63

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

133.

Branșament apa str. Iuliu Maniu, nr. 67

20538/64

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

134.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 68

20538/65

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

135.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 69

20538/66

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

136.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 70

20538/67

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

137.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 72

20538/68

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

138.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 73

20538/69

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

139.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 74

20538/70

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

140.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 75

20538/71

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

141.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 76

20538/72

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

142.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 78

20538/73

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

143.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 80

20538/74

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

144.

Bransament apa str. Iuliu Maniu, nr. 82

20538/75

36

1950

M

5

1,01

-

Inlocuire cu PE

145.

Bransament apa str. Adevarului, nr. 46

20383/3

36

1950

M

5

36,47

-

Inlocuire cu PE

146.

Retea de apa AZBO, str. Golfului

21082/0

36

1950

M

105

11,50

-

Inlocuire cu PE

147.

Conducte publice alimentare apa AZBO, str. Gutenberg

22878/0

36

1977

M

190

4817,99

-

Inlocuire cu PE

148.

Retea de apa stradala - blocuri TZ1-TZ2-TZ3, str. Gutenberg

22870/0

36

1976

M

30

3961

-

Inlocuire cu PE

149.

Bransament apa - blocuri TZ1-TZ2-TZ3, str. Gutenberg

22871/0

36

1976

M

45

5902,91

-

Inlocuire cu PE

150.

Retea de apa AZBO, str. Maslinului

20416/1

36

1950

M

412

29,55

-

Inlocuire cu PE

151.

Branșament apa str. Măslinului, nr. 2

20416/3

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

152.

Branșament apa str. Maslinului, nr. 2/A

20416/4

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

153.

Branșament apa str. Maslinului, nr. 3

20416/5

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

154.

Bransament apa str. Maslinului, nr. 4

20416/6

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

155.

Bransament apa str. Maslinului, nr. 5

20416/7

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

156.

Bransament apa str. Maslinului, nr. 7

20416/8

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

157.

Bransament apa str. Maslinului, nr. 8

20416/9

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

158.

Bransament apa str. Maslinului, nr. 9

20416/10

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

159.

Bransament apa str. Maslinului, nr. 10

20416/11

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

160.

Bransament apa str. Maslinului, nr. 11

20416/12

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

161.

Bransament apa str. Maslinului, nr. 12

20416/13

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

162.

Bransament apa str. Maslinului, nr. 13

20416/14

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

163.

Bransament apa str. Maslinului, nr. 14

20416/15

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

164.

Bransament apa str. Maslinului, nr. 15

20416/16

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

165.

Bransament apa str. Maslinului, nr. 16

20416/17

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

166.

Bransament apa str. Maslinului, nr. 17

20416/18

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

167.

Bransament apa str. Maslinului, nr. 18

20416/19

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

168.

Bransament apa str. Maslinului, nr. 19

20416/20

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

169.

Bransament apa str. Maslinului, nr. 20

20416/21

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

170.

Bransament apa str. Maslinului, nr. 21

20416/22

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

171.

Bransament apa str. Maslinului, nr. 22

20416/23

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

172.

Bransament apa str. Maslinului, nr. 23

20416/24

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

173.

Bransament apa str. Maslinului, nr. 24

20416/25

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

174.

Branșament apa str. Măslinului, nr. 25

20416/26

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

175.

Branșament apa str. Maslinului, nr. 27

20416/27

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

176.

Branșament apa str. Maslinului, nr. 29

20416/28

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

177.

Bransament apa str. Maslinului, nr. 31

20416/29

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

178.

Retea de apa FONTA-DN 80, str. Gh. Pop de Basesti

20477/1

36

1950

M

470

38,37

-

înlocuire cu PE

179.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 1

20477/2

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

180.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 2

20477/4

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

181.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 2/A

20477/3

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

182.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 3

20477/5

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

183.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 4

20477/7

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

184.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 4/A

20477/6

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

185.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 5

20477/8

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

186.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 6

20477/10

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

187.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 6/A

20477/9

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

188.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 8

20477/12

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

189.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 8/A

20477/11

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

190.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 9

20477/13

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

191.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 10

20477/15

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

192.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 10/A

20477/14

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

193.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 12

20477/16

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

194.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 14/A

20477/17

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

195.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 16/A

20477/18

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

196.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 18

20477/20

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

197.

Branșament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 18/A

20477/19

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

198.

Branșament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 20

20477/22

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

199.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 22

20477/24

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

200.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 22/A

20477/23

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

201.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 24

20477/25

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

202.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 26

20477/26

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

203.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 28

20477/29

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

204.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 28/A

20477/27

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

205.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 28/B

20477/28

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

206.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 32

20477/30

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

207.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 34

20477/31

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

208.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 36

20477/32

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

209.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 38

20477/33

36

1950

M

5

0,76

-

înlocuire cu PE

210.

Bransament apa str. Gh. Pop de Basesti, nr. 40

20477/34

36

1950

M

5

1,18

-

înlocuire cu PE

212.

Bransament apa str. Piata Devei, nr. 1

20600/88

36

1950

M

5

-

înlocuire cu PE

213.

Retea de apa FONTA, str. Horea

20551/1

36

1950

M

639

149,48

-

înlocuire cu PE

214.

Bransament apa str. Horea, nr. 1

20551/2

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

215.

Bransament apa str. Horea, nr. 4

20551/4

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

216.

Bransament apa str. Horea, nr. 4/A

20551/3

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

217.

Separare bransament apa str. Horea, nr. 5/1

16383/0

36

2002

M

-

122,38

91,04

Bransament nou

218.

Bransament apa str. Horea, nr. 6

20551/5

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

219.

Bransament apa str. Horea, nr. 7

20551/7

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

220.

Bransament apa str. Horea, nr. 7/A

20551/6

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

221.

Branșament apa str. Horea, nr. 9

20551/8

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

222.

Branșament apa str. Horea, nr. 10

20551/9

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

223.

Bransament apa str. Horea, nr. 11

20551/12

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

224.

Branșament apa str. Horea, nr. 11/A

20551/10

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

225.

Bransament apa str. Horea, nr. 11/B

20551/11

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

226.

Bransament apa str. Horea, nr. 12

20551/13

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

227.

Bransament apa str. Horea, nr. 13

20551/14

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

228.

Bransament apa str. Horea, nr. 15

20551/15

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

229.

Bransament apa str. Horea, nr. 16

20551/16

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

230.

Bransament apa str. Horea, nr. 17

20551/17

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

231.

Bransament apa str. Horea, nr. 18

20551/18

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

232.

Bransament apa str. Horea, nr. 19

20551/19

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

233.

Bransament apa str. Horea, nr. 20

20551/20

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

234.

Bransament apa str. Horea, nr. 21

20551/21

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

235.

Bransament apa str. Horea, nr. 22

20551/22

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

236.

Bransament apa str. Horea, nr. 23

20551/23

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

237.

Bransament apa str. Horea, nr. 24

20551/24

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

238.

Bransament apa str. Horea, nr. 25

20551/26

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

239.

Bransament apa str. Horea, nr. 25/A

20551/25

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

240.

Bransament apa str. Horea, nr. 26

20551/27

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

241.

Bransament apa str. Horea, nr. 27

20551/28

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

242.

Bransament apa str. Horea, nr. 28

20551/29

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

243.

Bransament apa str. Horea, nr. 29

20551/30

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

244.

Branșament apa str. Horea, nr. 30

20551/31

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

245.

Branșament apa str. Horea, nr. 31

20551/32

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

246.

Bransament apa str. Horea, nr. 32

20551/33

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

247.

Branșament apa str. Horea, nr. 33

20551/34

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

248.

Bransament apa str. Horea, nr. 34

20551/35

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

249.

Bransament apa str. Horea, nr. 35

20551/36

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

250.

Bransament apa str. Horea, nr. 36

20551/37

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

251.

Bransament apa str. Horea, nr. 37

20551/38

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

252.

Bransament apa str. Horea, nr. 38

20551/40

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

253.

Bransament apa str. Horea, nr. 38/A

20551/39

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

254.

Bransament apa str. Horea, nr. 39

20551/42

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

255.

Bransament apa str. Horea, nr. 39/A

20551/41

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

256.

Bransament apa str. Horea, nr. 40

20551/44

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

257.

Bransament apa str. Horea, nr. 40/A

20551/243

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

258.

Bransament apa str. Horea, nr. 41

20551/45

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

259.

Bransament apa str. Horea, nr. 42

20551/46

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

260.

Bransament apa str. Horea, nr. 43

20551/47

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

261.

Bransament apa str. Horea, nr. 44

20551/48

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

262.

Bransament apa str. Horea, nr. 45

20551/49

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

263.

Bransament apa str. Horea, nr. 47

20551/50

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

264.

Bransament apa str. Horea, nr. 47/A

20551/52

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

265.

Bransament apa str. Horea, nr. 48/A

20551/51

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

266.

Branșament apa str. Horea, nr. 49

20551/54

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

267.

Branșament apa str. Horea, nr. 50

20551/53

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

268.

Bransament apa str. Horea, nr. 50/A

20551/55

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

269.

Branșament apa str. Horea, nr. 51

20551/57

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

270.

Bransament apa str. Horea, nr. 52

20551/56

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

271.

Bransament apa str. Horea, nr. 53

20551/58

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

272.

Bransament apa str. Horea, nr. 55

20551/59

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

273.

Bransament apa str. Horea, nr. 57

20551/60

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

274.

Bransament apa str. Horea, nr. 57/A

20551/61

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

275.

Bransament apa str. Horea, nr. 59

20551/63

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

276.

Bransament apa str. Horea, nr. 63

20551/66

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

277.

Bransament apa str. Horea, nr. 65

20551/67

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

278.

Bransament apa str. Horea, nr. 67

20551/68

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

279.

Bransament apa str. Horea, nr. 69

20551/69

36

1950

M

5

1,46

-

înlocuire cu PE

280.

Bransament apa str. Albacului, nr. 2

20626/2

36

1950

M

5

0,56

-

înlocuire cu PE

281.

Bransament apa str. Ioan Vidu, nr. 1

20527/2

36

1950

M

5

0,71

-

înlocuire cu PE

282.

Extindere retea de apa - Igna L., str. Caporal Musat

24188/0

36

1996

M

60

3007

2471,1

Dezafectata

283.

Separare bransament apa, str. Caporal Musat, nr. 16

15667/0

36

2001

M

-

70

49,47

Bransament nou

284.

Separare bransament apa, str. Caporal Musat, nr. 16

242073/0

36

1997

M

-

144

106,62

Bransament nou

285.

Separare bransament apa, str. Caporal Musat, nr. 16

242074/0

36

1997

M

-

144

106,62

Bransament nou

286.

Separare bransament apa, str. Caporal Musat, nr.

22

242075/0

36

1997

M

-

144

106,62

Bransament nou

287.

Branșament apa str. Octavian Goga, nr. 65

20662/62

36

1950

M

5

0,42

-

înlocuire cu PE

288.

Branșament apa str. Jiului, nr. 5

20443/8

36

1950

M

6

0,86

-

înlocuire cu PE

289.

Separare branșament apa, str. Filatov, nr. 14

16811/0

36

2002

M

-

91,67

70,75

Bransament nou

290.

Retea de apa - AZBO, str. Carol Davila

20777/3

36

1950

M

100

4,01

-

înlocuire cu PE

291.

Branșament apa str. Carol Davila, nr. 1

20777/4

36

1950

M

5

0,57

-

înlocuire cu PE

292.

Bransament apa str. Gheorghe Titeica, nr. 1

21103/3

36

1950

M

5

0,33

-

înlocuire cu PE

293.

Bransament apa str. Gheorghe Titeica, nr. 2

21103/5

36

1950

M

5

0,33

-

înlocuire cu PE

294.

Bransament apa str. Gheorghe Titeica, nr. 2/A

21103/4

36

1950

M

5

0,33

-

înlocuire cu PE

295.

Retea de apa - AZBO, str. Jimboliei

20798/1

36

1950

M

459

32,66

-

înlocuire cu PE

296.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 1

20798/2

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

297.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 1/A

20798/3

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

298.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 3

20798/4

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

299.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 4

20798/6

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

300.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 4/A

20798/5

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

301.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 5

20798/7

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

302.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 6

20798/8

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

303.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 8

20798/11

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

304.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 8/A

20798/9

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

305.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 8/B

20798/10

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

306.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 9

20798/12

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

307.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 10

20798/13

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

308.

Branșament apa str. Jimboliei, nr. 11

20798/15

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

309.

Branșament apa str. Jimboliei, nr. 11/A

20798/14

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

310.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 12

20798/16

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

311.

Branșament apa str. Jimboliei, nr. 13

20798/17

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

312.

Separare bransament apa, str. Jimboliei, nr. 14

15886/0

36

2001

M

-

80,06

57,71

Bransament nou

313.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 15

20798/19

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

314.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 16

20798/20

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

315.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 17

2079821

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

316.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 17/A

20798/22

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

317.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 18

20798/23

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

318.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 21

20798/25

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

319.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 22

20798/26

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

320.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 23

20798/27

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

321.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 24

20798/29

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

322.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 24/A

20798/28

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

323.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 25

20798/31

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

324.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 25/A

20798/30

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

325.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 26

20798/32

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

326.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 27

20798/33

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

327.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 28

20798/34

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

328.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 29

20798/35

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

329.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 30

20798/36

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

330.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 31

20798/37

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

331.

Branșament apa str. Jimboliei, nr. 32

20798/38

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

332.

Branșament apa str. Jimboliei, nr. 33

20798/39

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

333.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 34

20798/40

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

334.

Branșament apa str. Jimboliei, nr. 35

20798/41

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

335.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 36

20798/42

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

336.

Bransament apa str. Jimboliei, nr. 37

20798/43

36

1950

M

5

0,52

-

înlocuire cu PE

337.

Bransament apa str. Bobalnei, nr. 28

21131/8

36

1950

M

4

1,09

-

înlocuire cu PE

338.

Bransament apa str. Principatele Unite, nr. 50

20695/10

36

1950

M

4

0,34

-

înlocuire cu PE

339.

Bransament apa str. Principatele Unite, nr. 52

20695/11

36

1950

M

4

0,34

-

înlocuire cu PE

340.

Bransament apa str. Principatele Unite, nr. 54

20695/13

36

1950

M

4

0,34

-

înlocuire cu PE

341.

Bransament apa str. Principatele Unite, nr. 54/A

20695/12

36

1950

M

4

0,34

-

înlocuire cu PE

342.

Bransament apa str. Principatele Unite, nr. 58

20695/14

36

1950

M

4

0,34

-

înlocuire cu PE

343.

Bransament apa str. Principatele Unite, nr. 60

20695/15

36

1950

M

4

0,34

-

înlocuire cu PE

344.

Bransament apa str. Principatele Unite, nr. 62

20695/16

36

1950

M

4

0,34

-

înlocuire cu PE

345.

Bransament apa str. Principatele Unite, nr. 64

20695/17

36

1950

M

4

0,34

-

înlocuire cu PE

346.

Bransament apa str. Principatele Unite, nr. 66

20695/18

36

1950

M

4

0,34

-

înlocuire cu PE

347.

Bransament apa str. Principatele Unite, nr. 68

20695/19

36

1950

M

4

0,34

-

înlocuire cu PE

348.

Bransament apa str. Principatele Unite, nr. 70

20695/20

36

1950

M

4

0,34

-

înlocuire cu PE

349.

Bransament apa str. Principatele Unite, nr. 72

20695/21

36

1950

M

4

0,34

-

înlocuire cu PE

350.

Retea de apa FONTA, str. Retezatului

20418/1

36

1950

M

139

8,96

-

înlocuire cu PE

351.

Bransament apa str. Retezatului, nr. 2

20418/4

36

1950

M

5

1,75

-

înlocuire cu PE

352.

Bransament apa str. Retezatului, nr. 3

20418/5

36

1950

M

5

1,75

-

înlocuire cu PE

353.

Bransament apa str. Retezatului, nr. 5

20418/6

36

1950

M

5

1,75

-

înlocuire cu PE

354.

Retea de apa - AZBO, str. Sarmizegetusa

20511/15

36

1950

M

109

17,82

-

Inlocuire cu PE

355.

Branșament apa str. Sarmizegetusa, nr. 4

20511/16

36

1950

M

7

0,56

-

Inlocuire cu PE

356.

Bransament apa str. Sarmizegetusa, nr. 6

20511/17

36

1950

M

7

0,56

-

Inlocuire cu PE

357.

Bransament apa str. Sarmizegetusa, nr. 8

20511/18

36

1950

M

7

0,56

-

Inlocuire cu PE

358.

Retea de apa - FONTA - DN 100 mm, str. Ioan Ratiu

20706/1

36

1950

M

280

4,98

-

Inlocuire cu PE

359.

Bransament apa str. Ioan Ratiu, nr. 2

20706/4

36

1950

M

6

0,31

-

Inlocuire cu PE

360.

Bransament apa str. Ioan Ratiu, nr. 2/A

20706/3

36

1950

M

6

0,31

-

Inlocuire cu PE

361.

Bransament apa str. Ioan Ratiu, nr. 3

20706/5

36

1950

M

6

0,31

-

Inlocuire cu PE

362.

Bransament apa str. Ioan Ratiu, nr. 4

20706/6

36

1950

M

6

0,31

-

Inlocuire cu PE

363.

Bransament apa str. Ioan Ratiu, nr. 5

20706/7

36

1950

M

6

0,31

-

Inlocuire cu PE

364.

Bransament apa str. Ioan Ratiu, nr. 6

20706/8

36

1950

M

6

0,31

-

Inlocuire cu PE

365.

Bransament apa str. Ioan Ratiu, nr. 7/A

20706/9

36

1950

M

6

0,31

-

Inlocuire cu PE

366.

Bransament apa str. Ioan Ratiu, nr. 8

20706/10

36

1950

M

6

0,31

-

Inlocuire cu PE

367.

Bransament apa str. Ioan Ratiu, nr. 9

20706/11

36

1950

M

6

0,31

-

Inlocuire cu PE

368.

Bransament apa str. Ioan Ratiu, nr. 10

20706/12

36

1950

M

6

0,31

-

Inlocuire cu PE

369.

Bransament apa str. Ioan Ratiu, nr. 11

20706/13

36

1950

M

6

0,31

-

Inlocuire cu PE

370.

Bransament apa str. Ioan Ratiu, nr. 12

20706/14

36

1950

M

6

0,31

-

Inlocuire cu PE

371.

Bransament apa str. Ioan Ratiu, nr. 13

20706/15

36

1950

M

6

0,31

-

Inlocuire cu PE

372.

Bransament apa str. Ioan Ratiu, nr. 14

20706/16

36

1950

M

6

0,31

-

Inlocuire cu PE

373.

Bransament apa str. Ioan Ratiu, nr. 15

20706/17

36

1950

M

6

0,31

-

Inlocuire cu PE

374.

Bransament apa str. Ioan Ratiu, nr. 16

20706/18

36

1950

M

6

0,31

-

Inlocuire cu PE

375.

Bransament apa str. Ioan Ratiu, nr. 17

20706/20

36

1950

M

6

0,31

-

Inlocuire cu PE

376.

Branșament apa str. Ioan Ratiu, nr. 17/A

20706/19

36

1950

M

6

0,31

-

Inlocuire cu PE

377.

Branșament apa str. Ioan Ratiu, nr. 18

20706/21

36

1950

M

6

0,31

-

Inlocuire cu PE

378.

Bransament apa str. Ioan Ratiu, nr. 19

20706/23

36

1950

M

6

0,31

-

Inlocuire cu PE

379.

Branșament apa str. Ioan Ratiu, nr. 19/A

20706/22

36

1950

M

6

0,31

-

Inlocuire cu PE

380.

Bransament apa str. Ioan Ratiu, nr. 20

20706/24

36

1950

M

6

0,31

-

Inlocuire cu PE

381.

Bransament apa str. Ioan Ratiu, nr. 22

20706/25

36

1950

M

6

0,31

-

Inlocuire cu PE

382.

Bransament apa str. Ioan Ratiu, nr. 24

20706/26

36

1950

M

6

0,31

-

Inlocuire cu PE

383.

Bransament apa str. Miron Pompiliu, nr. 1/B

20642/2

36

1950

M

6

0,89

-

Inlocuire cu PE

384.

Bransament apa str. Sucevei, nr. 113

20628/82

36

1950

M

4

0,53

-

Inlocuire cu PE

385.

Retea de apa - AZBO - DN 100 mm, str. Sabinelor

20719/1

36

1950

M

190

50,68

-

Inlocuire cu PE

386.

Bransament apa str. Sabinelor, nr. 1

20719/2

36

1950

M

5

2,26

-

Inlocuire cu PE

387.

Bransament apa str. Sabinelor, nr. 3

20719/3

36

1950

M

5

2,26

-

Inlocuire cu PE

388.

Bransament apa str. Sabinelor, nr. 4

20719/5

36

1950

M

5

2,26

-

Inlocuire cu PE

389.

Bransament apa str. Sabinelor, nr. 4/A

20719/4

36

1950

M

5

2,26

-

Inlocuire cu PE

390.

Bransament apa str. Sabinelor, nr. 5

20719/6

36

1950

M

5

2,26

-

Inlocuire cu PE

391.

Bransament apa str. Sabinelor, nr. 6

20719/7

36

1950

M

5

2,26

-

Inlocuire cu PE

392.

Bransament apa str. Sabinelor, nr. 7

20719/8

36

1950

M

5

2,26

-

Inlocuire cu PE

393.

Bransament apa str. Sabinelor, nr. 8

20719/9

36

1950

M

5

2,26

-

Inlocuire cu PE

394.

Bransament apa str. Sabinelor, nr. 9

20719/10

36

1950

M

5

2,26

-

Inlocuire cu PE

395.

Bransament apa str. Sabinelor, nr. 10

20719/11

36

1950

M

5

2,26

-

Inlocuire cu PE

396.

Bransament apa str. Sabinelor, nr. 11

20719/12

36

1950

M

5

2,26

-

Inlocuire cu PE

397.

Bransament apa str. Sabinelor, nr. 13

20719/13

36

1950

M

5

2,26

-

Inlocuire cu PE

398.

Branșament apa str. Sabinelor, nr. 15

20719/14

3(

399.

Branșament apa str. Sabinelor, nr. 17

20719/15

3(

400.

Branșament apa str. Sabinelor, nr. 19

20719/16

3(

Total

5

1950

M

5

2,26

-

înlocuire cu PE

5

1950

M

5

2,26

-

înlocuire cu PE

5

1950

M

5

2,26

-

înlocuire cu PE

19755,15