Hotărârea nr. 437/2011

privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile, în echivalent, între Municipiului Oradea şi dl. Petruţ Vasile

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile, în echivalent, între Municipiului Oradea și dl. Petruț Vasile

Analizând Raportul de specialitate întocmit de Administrația Imobiliara Oradea, înregistrat sub nr. 49831/02.06.2011, prin care se propune aprobarea efectuării unui schimb de imobile, în echivalent, între Municipiului Oradea și dl. Petruț Vasile,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 424/24.06.2010 privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile între Municipiul Oradea și dl. Petruț Vasile,

Luând în considerare solicitarea nr. 48515/21.05.2010 formulată de dl. Petruț Vasile, proprietar / reprezentant al proprietarilor SC Star West, respectiv SC SUT SA,

În vederea reglementării accesului la parcelele cu nr. cadastral 13237, 13238, 13239 și 10877 Oradea s-a identificat posibilitatea efectuării unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea - proprietar al terenului în suprafață de 2.830 mp identificat cu nr. cadastral 158660 Oradea și dl. Petruț Vasile - proprietar al unui număr de 4 apartamente cu o cameră situate în Oradea, str. Războieni nr. 85 înscrise în CF NDF 8529 Oradea cu nr. cadastral 10773/65, CF NDF 8530 Oradea cu nr. cadastral 10773/66, CF NDF 8531 Oradea cu nr. cadastral 10773/67, CF NDF 8532 Oradea cu nr. cadastral 10773/68,

Conform Rapoartelor de evaluare întocmite de SC IT Management SRL cu privire la imobilele care fac obiectul schimbului,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin (2) lit. c, alin. (5) lit. b), art. 45 alin (3) și art.121 alin.(4), din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se însușesc rapoartele de evaluare întocmite de SC IT Management SRL pentru imobilele ce fac obiectul schimbului între Municipiului Oradea și dl. Petruț Vasile.

Art. 2 Se aprobă efectuarea unui schimb de imobile, în echivalent, între Municipiului Oradea și dl. Petruț Vasile, în următoarele condiții:

 • a) Dl. Petruț Vasile oferă la schimb Municipiului Oradea 4 apartamente cu o cameră situate în Oradea, str. Războieni nr. 85, în valoare totală de 112.300 EUR - din care 106.268 EUR reprezintă valoarea totală a celor 4 apartamente cu o cameră, la care se adaugă dotările asigurate de proprietar, în valoare de 6.032 EUR, astfel:

 • •   apartament înscris în CF NDF 8529 Oradea cu nr. cadastral 10773/65, având suprafața utilă de 41,58 mp, în valoare de 32.663 EUR (inclusiv dotări);

 • •   apartament înscris în CF NDF 8530 Oradea cu nr. cadastral 10773/66, având suprafața utilă de 30,21 mp, în valoare de 23.487 EUR (inclusiv dotări);

 • •   apartament înscris în CF NDF 8531 Oradea cu nr. cadastral 10773/67, având suprafața utilă de 41,58 mp, în valoare de 32.663 EUR (inclusiv dotări);

 • •   apartament înscris în CF NDF 8532 Oradea cu nr. cadastral 10773/68, având suprafața utilă de 30,21 mp, în valoare de 23.487 EUR (inclusiv dotări);

 • b) Municipiul Oradea oferă la schimb suprafața de 2.830 mp teren înscris în CF convertit 158660 Oradea cu nr. cadastral 158660 situat în Oradea, Șoseaua Borșului, în valoare totală de 112.294 EUR (TVA inclus).

 • c) Dl. Petruț Vasile se obligă să asigure dotarea minimală a apartamentelor: aragaz, frigider, mobilier pentru două persoane și să acorde viitorilor locatari dreptul de folosință gratuită pentru patru locuri de parcare - câte un loc de parcare de aproximativ 12 mp pentru fiecare apartament.

 • d) Cheltuielile ocazionate de perfectarea schimbului revin d-lui Petruț Vasile.

 • e) Diferența de sumă stabilită între valoarea celor două imobile să nu fie oferită și să nu fie solicitată de copermutanți

 • f) Preluarea apartamentelor primite la schimb de la dl. Petruț Vasile în proprietatea privată a Municipiului Oradea ca locuințe fond municipal.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Municipiul Oradea, prin Administrația Imobiliară Oradea, și dl. Petruț Vasile.

Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 424/24.06.2010 privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile între Municipiul Oradea și dl. Petruț Vasile.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Administrația Imobiliară Oradea: Serviciul Terenuri, Biroul Juridic, Serviciul FinanciarContabil

 • - Dl. Petruț Vasile

 • - Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 437

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.