Hotărârea nr. 436/2011

privind actualizarea preţului de pornire a licitaţiei pentru vânzarea suprafeţei de 2.002 mp, teren identificat cu nr. cadastral 5146, înscris în CF convertit nr.152933 Oradea, situat în zona de vest a municipiului - str. Fabricilor

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind actualizarea prețului de pornire a licitației pentru vânzarea suprafeței de 2.002 mp, teren identificat cu nr. cadastral 5146, înscris în CF convertit nr.152933 Oradea, situat în zona de vest a municipiului

- str. Fabricilor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 51520 din 27.06.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea, prin Serviciul Terenuri, propune actualizarea prețului de pornire a licitației pentru vânzarea suprafeței de 2.002 mp, teren identificat cu nr. cadastral 5146, înscris în CF convertit nr.152933 Oradea,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 614/06.09.2010 privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă a suprafeței de 2.002 mp, teren identificat cu nr. cadastral 5146, înscris în CF convertit nr.152933 Oradea, situat în zona de vest a municipiului - str. Fabricilor, prin care s-a aprobat prețul de pornire de 80 EUR / mp fără TVA,

Având în vedere evoluția negativă a pieței imobiliare în perioada iulie 2010 - mai 2011 și necesitatea actualizării prețului de pornire a licitației pentru vânzarea acestui teren, prin raportul de evaluare întocmit la data de 05.05.2011 de către SC IT Business Management SRL cu privire la actualizarea prețului de piață al terenului în suprafață de 2.002 mp identificat cu nr. cadastral 5146, înscris în CF convertit nr.152933 Oradea, situat în zona de vest a municipiului - str. Fabricilor, s-a estimat valoarea unitară de piață a terenului, la prețul de 60,00 EUR / mp fără TVA,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3) și art. 123 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se actualizează prețul de pornire a licitației, aprobat potrivit art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 614/06.09.2010, pentru vânzarea suprafeței de 2.002 mp, teren identificat cu nr. cadastral 5146 înscris în CF convertit nr.152933 Oradea la valoarea unitară de 60,00 EUR / mp fără TVA.

Art.2 Se însușește Raportul de evaluare întocmit de SC IT Business Management SRL cu privire la actualizarea prețului de piață al terenului.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Primarul municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Biroul Achiziții Publice

  • •  Direcția Economică - Serviciul Evidenta Patrimoniu, Delegări de gestiune - P.M.O.

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Biroul Venituri, Executare Silită

  • •   Serviciul Financiar Contabil - A.I.O.

  • •   Serviciul Terenuri-A.I.O.

  • •   Se publica în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 436


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila