Hotărârea nr. 434/2011

privind declanşarea procedurii pentru exproprierea suprafeţei de 692 mp teren din imobilele situat în Oradea zona Lotus, identificate prin cota de 144/1000 mp din nr. topo 650/15 înscris în CF 167470 Seleuş aflat în proprietatea d-nei Sthal Elena, cota de 449/488 mp din nr. cadastral 4284 înscris în CF ndf 2866 Oradea aflat în proprietatea d-lui Cozma Crăciun şi cota de 99/9568 mp din nr. cadastral 1480/2 înscris în CF 163081 Oradea aflat în proprietatea D-lui Kiss Tiberius şi soţia Kiss Andrea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind declanșarea procedurii pentru exproprierea suprafeței de 692 mp teren din imobilele situat în Oradea zona Lotus, identificate prin cota de 144/1000 mp din nr. topo 650/15 înscris în CF 167470 Seleuș aflat în proprietatea d-nei Sthal Elena, cota de 449/488 mp din nr. cadastral 4284 înscris în CF ndf 2866 Oradea aflat în proprietatea d-lui Cozma Crăciun și cota de 99/9568 mp din nr. cadastral 1480/2 înscris în

CF 163081 Oradea aflat în proprietatea D-lui Kiss Tiberius și soția Kiss Andrea, în vederea realizării obiectivul de investiție “Realizare drum de acces din str. Meiului - str. Seleușului, inclusiv pod peste pârâul Peța” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 279 din 14.04.2011

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 51635 din 28.06.2010 prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea declanșării procedurii pentru exproprierea suprafeței de 692 mp teren din imobilele situat în Oradea zona Lotus, identificate prin cota de 144/1000 mp din nr. topo 650/15 înscris în CF 167470 Seleuș aflat în proprietatea D-nei Sthal Elena, cota de 449/488 mp din nr. cadastral 4284 înscris în CF ndf 2866 Oradea aflat în proprietatea D-lui Cozma Crăciun și cota de 99/9568 mp din nr. cadastral 1480/2 înscris în CF 163081 Oradea aflat în proprietatea D-lui Kiss Tiberius și soția Kiss Andrea, în vederea realizării obiectivul de investiție “Realizare drum de acces din str. Meiului -str. Seleușului, inclusiv pod peste pârâul Peța” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 279 din 14.04.2011.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârea Consiliului Local nr. 279/ 14.04.2011 prin care s-a aprobat realizarea obiectivului de investiție „Realizare drum de acces din str. Meiului - str. Seleușului, inclusiv pod peste pârâul Peța” conform indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate întocmit de S.C. RONO AQUA SRL este necesară exproprierea suprafeței de 692 mp identificat potrivit planului de situație.

Luând în considerare prevederile Legii 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii 255/2010,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 actualizată privind finanțele publice locale; În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. b, lit.c, alin.(4 ) lit.a, lit.d, alin.5 lit.a, art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local : “Realizare drum de acces din str. Meiului - str. Seleușului, inclusiv pod peste pârâul Peța” - din municipiul Oradea, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 31663 din 25.05.2011 și nr. 39164 din 27.06.2011 - conform Anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a suprafeței de 692 mp teren din imobilele situat în Oradea zona Lotus, identificate prin cota de 144/1000 mp din nr. topo 650/15 înscris în CF 167470 Seleuș aflat în proprietatea D-nei Sthal Elena, cota de 449/488 mp din nr. cadastral 4284 înscris în CF ndf 2866 Oradea aflat în proprietatea D-lui Cozma Crăciun și cota de 99/9568 mp din nr. cadastral 1480/2 înscris în CF 163081 Oradea aflat în proprietatea D-lui Kiss Tiberius și soția Kiss Andrea, în vederea realizării obiectivul de investiție “Realizare drum de acces din str. Meiului - str. Seleușului, inclusiv pod peste pârâul Peța” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 279 din 14.04.2011.

Art.3. Se aprobă lista cuprinzând proprietarii ai căror terenuri se află pe coridorul de expropriere aprobat potrivit art. 1 și art.2 din prezenta hotărâre, cotele de proprietate afectate de expropriere precum și valoarea individuală a despăgubirilor - conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.4. Se însușește Raportul de evaluare întocmit de IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L. pentru imobilul situat în Oradea str. Nufărului nr. 2, identificat conform Planului de amplasament avizat potrivit art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 169.224 Lei, reprezentând valoarea totală a despăgubirilor ce se vor acorda persoanelor care dețin un drept de proprietate pe suprafața de 692 mp teren, supus exproprierii .

Art.6. Se aprobă înscrierea, după perfectarea operațiunilor legale, într-o nouă coală de Carte funciară a imobilului expropriat, conform Planului de situație de la art. 1- Anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, reprezentând teren cu destinație drum public.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • ■   Primarul Municipiului Oradea

 • ■  Direcția Tehnică

 • ■   Serviciul Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune

 • ■  Administrația Imobiliară Oradea

 • ■   Serviciul Terenuri

 • ■  Biroul Cadastru

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • ■   Dl. Cozma Crăciun, prin grija Administrației imobiliare Oradea

 • ■   D-na Sthal Elena. prin grija Administrației imobiliare Oradea

 • ■   Dl. Kiss Tiberius și soția Kiss Andrea. prin grija Administrației imobiliare Oradea

 • ■   Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 434


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local 434/2011

Tabelul cu proprietarii imobilelor proprietate privată, supus exproprierii în condițiile Legii nr. 255/2010, în vederea realizării obiectivului de investiții “Realizare drum de acces din str. Meiului -str. Seleușului, inclusiv pod peste pârâul Peța” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 279 din 14.04.2011

Nr. crt.

Proprietar

Nr. topo / cadastral

Nr. C.F.

Suprafața din CF

- mp -

Suprafața afectată

- mp -

Suprafața rămasă neexpropriată - mp -

Valoarea despăgubirii - Lei -

1.

Sthal Elena

650/15

167470 Seleuș

1000

144

856

34.416

2.

Cozma Crăciun

4284

ndf2866 Oradea

488

449

39

110.454

3.

Kiss Tiberius și soția Kiss Andrea

1480/2

163081 Oradea

9568

99

9469

24.354

TOTAL

692

169.224

ANEXA NR. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.434/2011

PLAN DE SITUA TIE SI PLAN CADASTRAL

Privind imobilul situat in Loc. Oradea.Zona Lotus

Scara 1:600


NR. CAD. 4284 LOT 2 - S= 449 MP

50

51

160.1793

18.71

619817.6

268004.9

51

52

173.2748

5.67

619802.4

268015.8

52

53

250.5555

16.21

619797.3

268018.1

53

54

346.6697

13.38

619785.9

268006.6

54

55

346.6697

8.53

619794.8

267996.6

55

50

45.0141

22.43

619800.6

267990.3


NR. CAD. 1480/2 LOT 1 - S = 99 MP

40

41

161.3805

4.51

619775.9

268035.1

41

42

162.3991

0.5

619772.2

268037.6

42

43

166.5514

0.65

619771.8

268037.9

43

44

172.7069

0.89

619771.2

268038.2

44

45

181.339

1.01

619770.4

268038.6

45

46

188.5813

1.18

619769.5

268038.9

46

47

199.5254

1.51

619768.3

268039.1

47

48

211.8585

1.44

619766.8

268039.1

48

49

221.8938

1,22

619765.4

268038.9

49

50

232.3196

1.19

619764.2

268038.4

50

51

241.9206

1.28

619763.2

268037.9

51

52

253.3624

1.68

619762.2

268037.1

52

53

260.1793

2.36

619761

268035.8

53

54

380.6913

16.36

619759.7

268033.9

54

40

93.2684

6.06

619775.3

268029Legenda:

-—*—               limitele tograflce ale corpurilor de proprietate

4284            Nr. Cad. al corpului deproprietate

_______ construcții existente

Jurcutloan

/te*                      *

'l ^fiC-JȚiOAN /

Recepționat:

 l -cf- >CU

- -1^'

Data:23.06.20H

Data:


ANEXA NR.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.434/2011