Hotărârea nr. 433/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 1137 mp teren – strada Samuil Micu Klein – sector nordic – proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 1137 mp teren - strada Samuil Micu Klein - sector nordic - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 51633 din 28.06.2011, prin care Serviciului Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea, solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 1137 mp teren - strada Samuil Micu Klein - sector nordic -proprietate publică a Municipiului Oradea,

În conformitate cu planul de amplasament întocmit de dl. topograf Balint Iosif, imobilul str. Samuil Micu Klein - sector nordic în suprafață de 1137 mp teren având categoria de folosință - drum, se constituite din nr. topo 3110 - teritoriul cadastral ORADEA, identificat cu Adeverința OCPI bihor nr. 35618/2011, teren aflat în proprietatea municipiului Oradea,

Strada Samuil Micu Klein - sector nordic împreună cu suprafața de teren aferentă este înscrisă în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea sub poziția nr. 649 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002,

In vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002;

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată și a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 1137 mp.

^Suprafața nr.

cadastral nou constituit

-mp-

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Adeverința OCPI

Bihor nr.

Suprafata nr. topo

- mp-

Suprafața măsurată

ce se constituie in nr. cadastral

-mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

1137

3110

35618/2011

1215

1137

drum - teren public str. Samuil Micu Klein -sector nordic

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară pentru imobilul identificat la art.1 din prezenta hotărâre, având suprafața de 1137 mp teren public cu destinația Strada -Samuil Micu Klein - sector nordic, aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul aferent străzii Samuil Micu Klein - sector nordic.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea

Art..5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Direcția Tehnică

  • -   Direcția economică - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Financiar Contabil

  • -   Serviciul Terenuri

  • -   Biroul Cadastru

  • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 433

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.