Hotărârea nr. 431/2011

privind darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 2600 mp. teren ocupat de construcţii , situat în Oradea str. Peţei, nr. 2, în favoarea S.C. DOREX A & J SRL.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a terenului în suprafață de 2600 mp. teren ocupat de construcții , situat în Oradea str. Peței, nr. 2, în favoarea S.C. DOREX A & J SRL.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 51522 din data de 27.06.2011, prin care Serviciului Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a terenului în suprafață de 2.600 mp. teren ocupat de construcții, situat în Oradea str. Petei, nr.2,

În baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 5424/22.12.2008 „S.C. DOREX A & J SRL achiziționată construcții deținute de S.C. Eurosan Exim SRL, reprezentând magazine, vestiar, atelier, hală producție, vopsitorie, tinichigerie, grup sanitar, rampă auto și platformă,

În conformitate cu CF. nr. 162915 Oradea, clădirile menționate mai sus, constituie proprietatea „S.C. DOREX A & J SRL”, iar terenul aferent edificatelor constituie proprietatea privată a Municipiului Oradea,

Prin planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate întocmit de dl. topograf Szilagy Gheorghe, imobilului situat pe str. Peței, nr.2, se constituie din suprafața de teren de 2600 mp. proprietatea Municipiului Oradea și construcțiile edificate pe teren cu suprafața construită la sol de 1998 mp,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758 din 27.10.2005 modificată prin hotărârea Consiliului Local nr.448/28.06.2007 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) art.45 alin. (3) și art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a terenului identificat cu nr. cadastral 2623 în suprafață de 2.600 mp, situat în Oradea, str. Peței, nr. 2 în favoarea „S.C. DOREX A&JSRL”, în vederea întocmirii raportului de evaluare .

Art.2. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • ■   Primarul Municipiului Oradea;

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea;

  • ■   Serviciul Terenuri;

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

  • ■   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune;

  • ■  SC Dorex A&J SRL prin grija Serviciului Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 431


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.