Hotărârea nr. 43/2011

privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini şi a licitaţiei publice deschise pentru închirierea unor suprafeţe de teren din incinta imobilelor proprietate a Municipiului Oradea în vederea amplasării de structuri de vânzare tip – modul alimentaţie publică cu, sau fără terasă

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini și a licitației publice deschise pentru închirierea unor suprafețe de teren din incinta imobilelor proprietate a Municipiului Oradea în vederea amplasării de structuri de vânzare tip - modul alimentație publică cu, sau fără terasă

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 41199 din data de 24.01.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini și a licitației publice deschise pentru închirierea unor suprafețe de teren din incinta imobilelor proprietate a Municipiului Oradea în vederea amplasării de structuri de vânzare tip - modul alimentație publică cu sau fără terasă,

Terenurile luate în studiu pentru amplasarea de structuri de vânzare tip - module alimentație publică cu sau fără terase, se află în domeniul public al Municipiului Oradea. Ele reprezintă suprafețe de maxim 150 mp / amplasament și sunt situate în parcări, stadioane, baze sportive, curtea sau incinta unor clădiri publice, suprafețe din structura unor clădiri speciale, etc.,

Înaintea întocmirii Instrucțiunilor de licitație, amplasamentele pe care se vor edifica modulele de alimentație publică cu terasă vor fi avizate de Comisia Municipală de Urbanism și Amenajare a Teritoriului și aprobate prin Dispoziția primarului Municipiului Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin. (5) lit. a) și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate și Caietul de sarcini privind închirierea prin licitație publică deschisă a unor suprafețe de teren din incinta imobilelor proprietate a Municipiului Oradea în vederea amplasării de structuri de vânzare tip - modul alimentație publică cu, sau fără terasă, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Oradea pentru emiterea unei Dispoziții pentru stabilirea amplasamentelor situate în incinta unor imobile proprietate a Municipiului Oradea pe care se vor realiza structuri de vânzare tip - alimentație publică cu sau fără terasă.

Art.3. Se aprobă organizarea licitațiilor publice deschise pentru închirierea unor suprafețe de maxim 150 mp teren / amplasament, situate în incinta imobilelor proprietate a Municipiului Oradea , în vederea realizării/ amenajării de module de alimentație publică cu sau fără terasă.

Art.4. Se aprobă durata de închiriere pe o perioadă 5 ani începând cu data de întâi a lunii următoare adjudecării licitației. Această durată poate fi prelungită prin acordul părților.

Art.5. Se aprobă prețul de pornire compus din taxa de ocupare a terenului și taxa de funcționare a modulului de alimentație publică astfel :

- 0.10 lei/mp/zi - taxa de ocupare a terenului,

și taxa de funcționare de:

 • - 0,60 lei/mp/zi pentru terenurile situate în zona fiscală 0

 • - 0,55 lei/mp/zi pentru terenurile situate în zona fiscală 1

 • - 0,45 lei/mp/zi pentru terenurile situate în zona fiscală 2

Art.6. Se aprobă pasul licitației de 0,05 lei.

Art.7. Chiria stabilită în urma licitației va fi indexată de drept anual cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.8. Contractul de închiriere va cuprinde în mod obligatoriu clauzele prevăzute în Caietul de sarcini privind drepturile și obligațiile părților contractante.

Art..9. Chiriașul are obligația de a respecta întocmai, pentru terenul închiriat, prevederile documentației de urbanism aprobate.

Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.11. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •  Compartiment Licitații, Avizare și Monitorizare Contracte - PMO.

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Biroul Venituri, Executare Silită

 • •   Serviciul Financiar Contabil - A.I.O.

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   Se publică în Monitorul oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 27 ianuarie 2011

Nr. 43

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-436 276

Fax. +40 0259-436 276

E-mail: aio@oradea.ro

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2011

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind închirierea prin licitație publică deschisă a unor suprafețe de teren din incinta imobilelor proprietate a Municipiului Oradea în vedrea amplasării de structuri de vânzare tip - modul alimentație publică cu, sau fără terasă

Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri își propune închirierea prin licitație publică deschisă a unor suprafețe de teren din incinta imobilelor proprietate a Municipiului Oradea în vederea amplasării de structuri de vânzare tip modul de alimentație publică cu sau fără terasă.

Scopul închirerii este asigurarea unor servicii de alimentație publică în locuri speciale - stadioane, curți ale unor clădiri publice precum și extinderea serviciilor oferite investitorilor din zonele de dezvoltare ale Municipiului Oradea și atragerea unor surse de venituri la bugetul local.

Prin amplasarea acestor unități de alimentație publică în incinta imobilelor deținute în proprietatea Municipiului Oradea, Administrația Imobiliară își propune să să îmbunătățească nivelul serviciilor publice, să creeze noi oportunități în vedrea dezvoltării mediului de afaceri în municipiul Oradea.

Pe terenurile închiriate (situate în parcarea de pe Șoseaua Borșului - vamă, în incinta Stadionului Municipal, în incinta Bazei Sportive Ioșia)se vor amplasa construcții ușoare cu , sau fără terease sezoniere, cu caracter provizoriu, pentru activitățile de comerț tip alimentație publică, în conformitate cu documentațiile de urbanism legal emise.

Cap.I. OBIECTUL ÎNCHIRIERII

 • 1.1. Se supun licitației publice deschise în vederea închirierii, suprafețe de maxim 150 mp teren situat în incinta imobilelor proprietatea a municipiului Oradea, pentru realizarea/amenajarea de structuri de vânzare tip modul de alimentație publică cu sau fără terasă.

Suprafața efectiv utilizată se va stabili prin procesul verbal de adjudecare a licitației și autorizația de amplasare și funcționare emisă de Instituția Arhitectului Șef,

 • 1.2. Amplasamentele pe care se vor edifica/amenaja structurile de vânzare tip modul de alimentație publică vor fi avizate de Comisia Municipală de Urbanism si Amenajare a Teritoriului și aprobate prin Dispoziția primarului Municipiului Oradea.

 • 1.3. Pe terenul închiriat, chiriașul poate amplasa / amenaja numai modul de alimentație publică cu sau fără terasă cu parametri tehnici din oferta declarată câștigătoare, pe care îl va exploata pe riscul și răspunderea sa, în schimbul chiriei .

 • 1.4. Investiția se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților pe domeniul public, aprobat prin HCL 163/2010 respectând devizul, parametrii tehnici și materialele prezentate în documentația tehnică atașată ofertei declarată câștigătoare și Autorizația de amplasare și funcționare eliberată de Instituția Arhitectului Șef.

Valoarea minimă a investiției reprezentând modul de alimentație publică este de 10.000 EUR.

 • 1.5. Pe terenurile închiriate se vor amplasa construcții ușoare, cu caracter provizoriu - rulote, chioșcuri sau alte structuri destinate activității de alimentație publică și mobilier urban pentru terase, conform documentației de urbanism legal aprobate.

Cap. II. MOTIVAȚIA ÎNCHIRIERII

 • 2.1. Motivele de ordin legislativ, economic, financiar și social și de mediu care impun închirierea unor bunuri, sunt următoarele:

 • -  închirierea bunurilor proprietate publică municipiului, în condițiile art. 36 alin (2) din Legea nr. 215/2001 republicată privind administrația publică locală

 • -  respectarea prevederilor art. 18 alin (5) din Legea nr. 24 din 15.01.2007, republicată, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților

 • - prevederile Legii nr. 50/1991 republicată și actualizată - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; cu toate modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților pe domeniul public, aprobat prin HCL 163/2010 cu privire modernizarea mobilierului stradal prin înlocuirea și amplasarea de noi chioșcuri care să respecte cerințele minime de calitate solicitate.

 • - administrarea eficientă a domeniului public și privat al municipiului Oradea pentru realizarea unor obiective de interes public de înaltă calitate și atragerea de fonduri la bugetul local

Cap. III. PROCEDURA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

 • 3.1. Procedura utilizată pentru atribuirea închirierii este licitația publică deschisă - cu strigare, sau cu plic închis, în funcție de soluția stabilită prin instrucțiunile de participare la licitație.

 • 3.2. Prin instrucțiunile de participare la licitație Administrația Imobiliară Oradea va impune programul minimal de funcționare a unităților de alimentație publică în vederea asigurării serviciului public.

 • 3.3. Oferta de participare la licitație va cuprinde documente de calificare și documente pentru departajarea ofertelor (oferta tehnică și oferta financiară).

Oferta tehnică va cuprinde minim:

 • -   Plan de încadrare în zonă prin care se identifică suprafața modulului de alimentație publică și a tereasei propuse de investitor;

 • -   Certificat de Urbanism și Aviz CMUAT de oportunitate pentru modulul de alimentație publică încadrat pe amplasamentul propus,

 • -   proiectul pentru modelul unității de alimentație publica avizat, însoțit de devizul privind învestiția. Sunt eligibile numai proectele care propun investiții în valoarea de minim de 10.000 EURO.

 • -   avizele de coexistență solicitate prin Certificatul de Urbanism, după caz

 • -   Ofertele care nu vor fi însoțite de Avize de coexistență sunt incerte din punct de vedere al posibilității realizării, ca urmare vor fi considerate neeligibile.

 • 3.4. Departajarea ofertelor se va face după următoarea formulă:

20 x punctaj oferta tehnica(valoarea devizului de lucrări) + 80 x punctaj oferta financiara

100

Va fi declarată căștigătoare oferta care întrunește puctajul maxim.

 • 3.5. Se interzice notarea în evidențele de Carte Funciară a modulului de alimentație publică și a terasei edificate pe terenul închiriat.

Cap. IV. ELEMENTE DE PREȚ

 • 4.1. Prețul de închiriere a terenului se compune din taxa de ocupare a terenului și taxa de funcționare a modulului de alimentație publică.

 • 4.2. Prețul de pornire a licitației pentru închirierea terenului stabilit prin hotărârea Consiliului Local nr. ________ din __. ___. 2011 este de:

- 0.10 lei/mp/zi - taxa de ocupare a terenului,

și taxa de funcționare de:

- 0,60 lei/mp/zi pentru terenurile situate în zona fiscală 0

- 0,55 lei/mp/zi pentru terenurile situate în zona fiscală 1

- 0,45 lei/mp/zi pentru terenurile situate în zona fiscală 2

Pasul licitației este de 0,05 lei.

4.3.Odată cu depunerea ofertei / încheierea contractului, chiriașul are posibilitatea să opteze pentru regimul de funcționare - continum, sau discontinu ( fără program de funcționare sâmbăta, dumineca și în sarbători legale sau cu program de funcționare numai în perioada desfășurării unor evenimente, competiții antrenamente etc.) urmând ca tariful să se achite în conformitate cu acesta (ex.de calcul a chiriei: 0,1 leu/mp/zi x 365 zile + 0,65 lei/mp/zi x nr. zile de funcționare unitate = chirie/an).

 • 4.4. Dacă contractul de închiriere se încheie pentru regim de funcționare discontinuu, se va stabili durata minimă de funcționare pentru fiecare amplasament în parte.

 • 4.5. Chiria adjudecată în urma licitației va fi indexată de drept anual cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică

 • 4.6. Chiria se va achita trimestrial, până în data de 15 a ultimei din trimestru pentru trimestrul în curs.

 • 4.7. Neplata în termen a 2 trimestre consecutive duce la rezilierea unilaterala a contractului de

închiriere cu pierderea garanției de bună plată.

 • 4.8. Pentru neplata la termen a chiriei se datorează majorări de întârziere conform dispozițiilor legale. Majorările de întârziere se determină conform creanțelor bugetare.

 • 4.9. La încheierea contractului de închiriere, chiriașul are obligația constituirii unei garanții de buna plată la contract, egală cu 50% din chiria datorată pentru un an de zile.

 • 4.10. Garanția de participare la licitație depusă de ofertantul câștigător se reține de administrator cu titlu de garanție de bună execuție a contractului.

Cap. V. DURATA ÎNCHIRIERII

5.1. Durata închirierii este de 5anideladata încheierii contractului.

 • 5.2 Durata închirierii poate fi prelungită în condițiile stabilite prin hotărâre a Consiliului Local.

Cap. VI. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

 • 6.1. Investiția reprezentând modulul de alimentație publică cu, sau fără terasă se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților pe domeniul public, aprobat prin HCL 163/2010, respectând dimensiunile și din materialele stabilite prin documentația prezentată în Oferta tehnică de la licitație și Acordul de amplasare și funcționare emis de Instituția Arhtectului Șef.

 • 6.2. Valoarea minimă a investiției reprezentând modul de alimentație publică este de 10.000 EUR.

 • 6.3. Termenul de obținere a autorizației de amplasare și funcționare este de cel mult 60 zile (două luni) de la data semnării contractului de închiriere, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a contractului si predarea terenului liber de sarcini.

 • 6.4. Termenul de finalizare a lucrărilor de amplasare este cel prevăzut în Autorizația de amplasare și funcționare.

 • 6.5. Nefinalizarea investiției în termenul stabilit dă dreptul administratorului la rezilierea unilaterală a contractului de închiriere.

 • 6.6. Chiriașul are obligația de a obține toate avizele si acordurile necesare amplasării modulul de alimentație publică cu terasă și desfășurării activității.

 • 6.7. Taxele comunale și toate celelalte utilități consumate sunt în sarcina chiriașului, neintrând în prețul chiriei.

Cap.VII EXECUȚIA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

 • 7.1. Termenul de finalizare a lucrărilor de amplasare este cel prevăzut în Autorizația de amplasare și funcționare, dar nu mai mult de 6 luni de la data încheierii contractului de închiriere

 • 7.2 În situația în care investiția nu este finalizată în termenul prevăzut prin Autorizația de amplasare și funcționare, după aceasta perioada se vor aplica penalități de 2% pe zi întârziere calculate asupra valorii investiției precizate in Autorizația de amplasare și funcționare. Penalitățile vor fi reținute din garanția de buna execuție a contractului constituita de către partenerul selectat.

 • 7.3 Concesionarul își asumă în totalitate responsabilitățile de mediu pe toată durata concesiunii.

Cristian Marcel Beltechi

Director General

Porsztner Bela Csaba

Director General Adj.

Marioara Roșan

Șef Birou Juridic


Pîrv Gabor Octavian

Șef Serviciu Terenuri

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2011

C A I E T D E S A R C I N I

privind închirierea prin licitație publică deschisă a unor suprafețe de teren din incinta imobilelor proprietate a Municipiului Oradea în vedrea amplasării de structuri de vânzare tip - modul alimentație publică cu, sau fără terasă

DISPOZIȚII GENERALE

 • 1.1. Prezentul Caiet de Sarcini constituie anexa la Contractele de închiriere a unor suprafețe de teren din incinta imobilelor proprietate a Municipiului Oradea, în vedrea amplasării de structuri de vânzare tip - modul alimentație publică, cu sau fără terase .

 • 1.2. Atribuirea contractelor de închiriere a unor suprafețe de teren din incinta imobilelor proprietate a Municipiului Oradea, în vedrea amplasării de structuri de vânzare tip - modul alimentație publică, se face prin licitație publică deschisă .

 • 1.3. Pe terenurile închiriate ( situate în parcarea de pe Șoseaua Borșului - vamă, în incinta Stadionului Municipal, în incinta Bazei Sportive loșia etc.) se vor amplasa construcții ușoare, cu sau fără terase sezoniere, cu caracter provizoriu - rulote, chioscuri, sau alte structuri destinate activităților de comerț tip alimentație publică și mobilier urban, în conformitate cu documentațiile de urbanism legal aprobate.

CAPITOLUL I.

OBIECTUL ÎNCHIRIERII

 • 2.1. Se supun licitației publice deschise în vederea închirierii, suprafețe până la maxim 150 mp teren / amplasament, pentru realizarea, amplasarea de structuri de vânzare tip - alimentație publică cu, sau fără terasă, situate în incinta unor imobile proprietate a municipiului Oradea,.

 • 2.2. Amplasamentele din incinta imobilelor proprietate a Municipiului Oradea ( parcări, stadioane, baze sportive, curtea sau incinta unor clădiri publice, suprafețe din structura unor clădiri speciale, etc.), pe care se vor amplasa/ amenaja module de alimentație publică, vor fi avizate de Comisia Municipală de Urbanism si Amenajare a Teritoriului si aprobate prin Dispoziția primarului Municipiului Oradea.

Comisia Municipală de Urbanism și Amenajare a Teritoriului va decide asupra oportunității amenajării terasei și va aviza modelul modulului de alimentație publică propus pe amplasamentul în cauză..

 • 2.3. Suprafața închiriată va fi utilizată de chiriaș, pe riscul și răspunderea sa, numai pentru amplasarea / amenajarea și funcționarea modulului de alimentație publică cu sau fără terasă, funcție de prevederile documentației de urbanism în, în schimbul chiriei prevăzute la cap. III.

 • 2.3. Predarea - primirea amplasamentului se va face în maxim 5 (cinci) zile de la data semnării contractului de închiriere.

 • 2.4. Realizarea / amenajarea modulului de alimentație publică cu terasă se va face pe cheltuiala chiriașului, în conformitate cu prevederile Autorizației de amplasare și funcționare emisă de Instituția Arhitectului Șef.

 • 2.5. Suprafața efectiv utilizată, se stabilește prin Avizul Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului anexat Planului de situație depus la Oferta tehnica de către ofertantul câștigător.

 • 2.6. La încetarea contractului din orice cauză, terenul revine administratorului liber de sarcini.

Predarea terenului de către chiriaș se face pe baza procesului verbal de predare - primire a amplasamentului, după ridicarea modulului de alimentație publică și aducerea terenului la starea inițială.

 • 2.7. În caz de neconformare, eliberarea amplasamentului se realizează pe cale administrativă.

 • 2.8. Se interzice notarea în evidențele de Carte Funciară a modulului de alimentație publică și a terasei edificate pe terenul închiriat.

CAPITOLUL .II.

DURATA ÎNCHIRIERII

 • 3.1. Durata închirierii suprafețelor până la max.150 mp teren / amplasament, pentru realizarea sau amplasarea de structuri de vânzare tip alimentație publică, cu sau fără terasă în incinta unor bunuri proprietatea municipiului Oradea, este de 5 ani începând cu data de 01 a lunii următoare adjudecării licitației.

 • 3.2. Durata închirierii poate fi prelungită prin acordul părților.

CAPITOLUL III

ELEMENTE DE PREȚ

 • 4.1. Prețul de închiriere a terenului se compune din taxa de ocupare a terenului și taxa de funcționare a modulului de alimentație publică.

 • 4.2. Prețul de pornire a licitației pentru închirierea terenului stabilit prin hotărârea Consiliului Local nr. ________ di n __. ___. 2011 este de:

 • - 0.10 lei/mp/zi - taxa de ocupare a terenului,

și taxa de funcționare de:

 • - 0,60 lei/mp/zi pentru terenurile situate în zona fiscală 0

 • - 0,55 lei/mp/zi pentru terenurile situate în zona fiscală 1

 • - 0,45 lei/mp/zi pentru terenurile situate în zona fiscală 2

Pasul licitației este de 0,05 lei.

4.3.Odată cu depunerea ofertei / încheierea contractului, chiriașul are posibilitatea să opteze pentru regimul de funcționare - continum, sau discontinu ( fără program de funcționare sâmbăta, dumineca și în sarbători legale sau cu program de funcționare numai în perioada desfășurării unor evenimente, competiții antrenamente etc.) urmând ca tariful să se achite în conformitate cu acesta (ex.de calcul a chiriei: 0,1 leu/mp/zi x 365 zile + 0,65 lei/mp/zi x nr. zile de funcționare unitate = chirie/an).

 • 4.4. Dacă contractul de închiriere se încheie pentru regim de funcționare discontinuu, se va stabili durata minimă de funcționare pentru fiecare amplasament în parte.

 • 4.5. Prețul adjudecat în urma licitației va fi indexat de drept anual cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică

 • 4.6. Chiria se datorează începând cu data obținerii autorizației de amplasare și funcționare, dar nu mai târziu de 60 zile de la data semnării contractului de închiriere.

 • 4.7. Plata chiriei se va face în tranșe egale, trimestriale, având ca termen de plată data de 15 a ultimei luni a trimestrului în curs.

4.8 Pentru neplata la termen a chiriei și a indexării, se datorează majorări de întârziere calculate conform creanțelor bugetare.

 • 4.9. Neplata în termen a două trimestre consecutive duce la rezilierea unilaterală a contractului de închiriere și luarea măsurilor pentru eliberarea pe cale administrativă sau amiabilă a amplasamentului.

 • 4.10. La încheierea contractului de închiriere, chiriașul are obligația constituirii unei garanții de buna plata la contract, egala cu 50% din chiria datorata pentru un an de zile. Din această sumă administratorul poate preleva penalitățile și sumele datorate de chiriaș.

CAPITOLUL IV

CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

 • 5.1. Investiția reprezentând modulul de alimentație publică, cu sau fără terasă se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților pe domeniul public, aprobat prin HCL 163/2010 și cu respectarea documentației de urbanism eliberate de Instituția Arhitectului Șef.

Valoarea minimă a investiției reprezentând modul de alimentație publică este de 10.000 EUR.

 • 5.2. Termenul de obținere a autorizației de amplasare și funcționare este de cel mult 60 zile (două luni) de la data semnării contractului de închiriere, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a contractului si predarea terenului liber de sarcini.

 • 5.3. Termenul de finalizare a lucrărilor de amplasare este cel prevăzut în Autorizația de amplasare și funcționare.

 • 5.4. Nefinalizarea investiției în termenul stabilit dă dreptul administratorului la rezilierea unilaterală a contractului de închiriere.

 • 5.5. Chiriașul are obligația de a obține toate avizele si acordurile necesare amplasării modulului de alimentație publică

CAPITOLUL V

DREPTURILE PĂRȚILOR

Drepturile chiriașului

 • 6.1. Chiriașul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile care fac obiectul contractului de închiriere;

 • 6.2. Chiriașul are dreptul de a folosi bunurile care face obiectul închirierii, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de închiriere.

Drepturile administratorului

 • 6.3. Administratorul va solicita constituirea unei taxe și a unei garanții de participare la licitație.

 • 6.4. În cazul adjudecării licitației, pentru ofertantul desemnat câștigător, garanția de participare la licitație se constituie în garanție de bună execuție a investiției. În baza solicitărilor scrise, administratorul va elibera garanția de participare la licitație a celorlalți ofertanți.

 • 6.5. Garanția de bună execuție a investiției reprezintă o măsură asiguratorie pentru încadrarea în termenele prevăzute în prezentul caiet de sarcini și în contractul de închiriere. Această garanție se va restitui în momentul îndeplinirii de către chiriaș a obligațiilor privitor la realizarea investiției asumate prin contractul de închiriere - în baza procesului verbal de finalizare a investiției.

 • 6.6. Condițiile menținerii, restituirii, sau pierderii garanției de participare la licitație și a garanției de bună execuție a investiției se vor stabili prin instrucțiunile de participare la licitație și / sau prin contractul de închiriere.

 • 6.7. Administratorul are dreptul să anuleze licitația dacă ofertantul declarat câștigător nu se prezintă să semneze contractul de închiriere și procesul verbal de predare-primire a amplasamentului în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării licitației.

 • 6.8. Administratorul are dreptul să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investiției, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate de chiriaș.

 • 6.9. În cazul prelungirii duratei închirierii administratorul poate modifica chiria prin Hotărâre a Consiliului Local. Chiriașul acceptă modificarea de drept a chiriei fără a fi necesară încheierea unui act adițional.

 • 6.10. Administratorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • 6.11. Administratorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul în cazul în care chiriașul nu respectă prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a activităților în zone publice, aprobat prin HCL 163/2010, prevederile Autorizației de amplasare și funcționare și clauzele contractuale, cu suportarea de către chiriaș a consecințelor prevăzute în caietul de sarcini și / sau în contractul de închiriere.

 • 6.12. Administratorul are dreptul să impună programul minimal de funcționare al unității de alimentație publică în vederea oferirii populației și vizitatorilor municipiului, servicii de calitate

CAPITOLUL VI

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Obligațiile chiriașului

 • 7.1. Să semneze contractul de închiriere în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării licitației;

 • 7.2. Să folosească terenul închiriat numai pentru amplasarea/amenajarea structurii de vânzare tip alimentație publică în condițiile și pe locația stabilită prin Autorizația de amplasare și funcționare.

 • 7.3. Să asigure exploatarea și funcționarea conform programului stabilit prin contract a structurii de vânzare tip - alimentație publică. Nefuncționarea o perioadă mai mare de 90 zile conduce la rezilierea unilaterală a contractului de către administrator și la eliberarea terenului pe cale administrativă;

 • 7.4. Să depună documentația completă în vederea obținerii Autorizației de amplasare și funcționare în maxim 60 zile de la data adjudecării prin licitație a amplasamentului.

 • 7.5. Să depună la Serviciul Terenuri o copie Autorizației de amplasare și funcționare, în a termen de cel mult cinci zile de la data obținerii acesteia, în vederea punerii în debit a contractului de închiriere.

 • 7.6. Să realizeze modulul de alimentație publică în conformitate cu prevederile Autorizației de amplasare și funcționare.

Nefinalizarea investiției în termenul stabilit prin Autorizație de amplasare și funcționare conduce la calcularea de penalizări de întârziere în procent de 0,2 % pe zi din garanția de bună execuție a contractului, sau la rezilierea contractului , după caz.

 • 7.7. Să nu exploateze prin sau împreună cu terți modulul de alimentație publică fără acordul administratorului terenului ce face obiectul închirierii. În funcție de condițiile de piață la emiterea acordului de folosință împreună cu terții administratorul terenului poate emite pretenții privind negocierea nivelului chiriei;

 • 7.8. Să restituie administratorului, la încetarea contractului de închiriere din orice cauză, în deplină proprietate terenul, liber de sarcini.

 • 7.9. Să constituie și să mențină, până la luarea în folosință a chioșcului, garanția de buna execuție a investiției din garanția de participare la licitație

 • 7.10. Să notifice, în scris, administratorul ori de câte ori existență cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public.

 • 7.11. Să nu înstrăineze, ipotecheze sau greveze cu sarcini modulul de alimentație publică cu terasă edificat pe terenul închiriat, fără acordul prealabil al administratorului terenului.

 • 7.14. Să plătească pe toată durata închirierii impozitele și taxele datorate bugetului local.

Obligațiile administratorului

 • 7.15. Să întocmească și să semneze contractul de închiriere în maxim 30 (treizeci ) zile calendaristice de la data adjudecării terenului.

7.16.Să pună la dispoziția chiriașului bunurile, pe bază de proces verbal de primire - predare în maxim 5 (cinci) zile de la data semnării contractului de închiriere, liber de orice sarcini.

7.17. Să sprijine chiriașul în obținerea Autorizație de amplasare și funcționare.

7.17.Să nu îl tulbure pe chiriaș în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de închiriere;

7.18.Să restituie garanția de participare la licitație a ofertanților declarați respinși în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la înregistrării solicitărilor scrise. Pentru perioada în care sumele reținute cu titlu de garanție se află la dispoziția administratorului nu se calculează dobânzi sau diferențe de curs valutar indiferent de moneda la care se raportează garanția, sumele se încasează în lei la cursul zilei constituirii depozitului și se va elibera aceeași sumă în lei.

7.19. Să restituie garanția de bună execuție a investiției în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data înregistrării procesului verbal de constatare a finalizării investiției.

CAPITOLUL VII

MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

 • 8.1. Orice modificare a clauzelor contractuale se va face prin încheierea unor acte adiționale, cu acordul părților.

 • 8.2. Contractul de închiriere încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin la prelungirea acestuia;

 • b) în cazul în care interesul național, local sau cerințele urbanistice impun aceasta, prin denunțarea unilaterală de către proprietar, cu preaviz de 15 zile adresat chiriașului de a elibera terenul;

 • c) prin acordul părților;

 • d) prin denunțarea unilaterală a contractului;

 • e) alte situații expres prevăzute de lege;

Încetarea este efectivă la data stabilită pentru expirarea contractului sau de la data comunicată prin notificare. Pentru ocuparea terenului după această dată administratorul va calcula despăgubiri.

 • 8.3. Denunțarea unilaterală a contractului poate fi făcută de către oricare dintre părți,

Contractul se reziliază de plin drept, prin denunțare unilaterală de către administrator, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a chiriașului și fără intervenția instanței de judecată, în cazul în care chiriașul se găsește în vreuna din următoarele situații:

 • a) a schimbat destinația bunului închiriat fără obținerea acordului administratorului,

 • b) a subînchiriat terenul;

 • c) a cedat folosința terenului unor terți:

 • d) nu a respectat Autorizație de amplasare și funcționare emisă de Primăria Municipiului Oradea .

Această situație de încetare a contractului conduce la pierderea garanției de bună execuție a investiției și a garanției de buna plata prevăzute la art. 5.8. și 7.5. din contract, la plata unei despăgubiri în sarcina chiriașului de 50% din valoarea chiriei indexate la zi precum și la eliberarea terenului pe cale administrativă

 • e) a folosit modului de alimentație publică și terasa împreună cu terți ( prin închiriere, concesiune, asociere, etc.) fără cordul scris al administratorului terenului;

f ) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a chiriei, inclusiv majorările de întârziere aferente, timp de două trimestre consecutiv sau două trimestre considerate restante în cursul unui an calendaristic ;

Această situație de încetare a contractului conduce la pierderea garanției prevăzute la art. 7.5. din contract și la plata unei despăgubiri în sarcina chiriașului de 50% din valoarea chiriei indexate la zi precum și la eliberarea terenului pe cale administrativă.

 • f) nu a constituit garanția de bună plată la contract

 • g) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș, prin reziliere unilaterală, cu plata unei despăgubiri în sarcina chiriașului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a chiriașului și fără intervenția instanței de judecată;

 • h) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului închiriat sau în cazul imposibilității obiective a chiriașului de a-l exploata , prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • i) în situația neutilizării structurii de vânzare / chioșcului / modulului de alimentație publică o perioadă mai mare de 90 zile, imobilul se consideră abandonat.

 • j) În cazul neobținerii Autorizației de amplasare și funcționare in termen de 90 zile, sau în situația în care investiția nu este demarată sau finalizată în termenele stabilite, administratorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului de închiriere. În această situație terenul închiriat revine, liber de sarcini, administratorului (fără a fi necesar încheierea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului).

h) În situația în care chiriașul nu a respectat programul de funcționare a modulului de alimentație publică sau nu a asigurat serviciul de alimentație publică la evenimentele pentru care a fost solicitat de Administrația Imobiliară Oradea.

CAPITOLUL VIII.

RESPONSABILITĂȚILE DE MEDIU

 • 9. Concesionarul își asumă în totalitate responsabilitățile de mediu pe toată durata concesiunii.

CAPITOLUL IX

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 10. Litigiile de orice fel care decurg din executarea contractului de închiriere se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești de drept comun.

CAPITOLUL X

DISPOZITII FINALE

 • 11.1. În caz de renunțare, după adjudecarea licitației, chiriașul pierde garanția de participare la licitație, iar administratorul va reorganiza procedura de licitație în vederea închirierii terenului.

 • 11.2. Contractul de închiriere va cuprinde drepturile și obligațiile părților se stabilite prin prezentul caiet de sarcini, instrucțiunile de licitație respectiv obligațiile asumate în procedura de licitație de ofertantul declarat câțtigător.

 • 11.3. Obținerea tuturor avizelor definitive pentru realizarea și funcționarea investițiilor cad în sarcina chiriașului.

 • 11.4. Orice modificări față de oferta tehnică câștigătoare se vor face in baza acordului prealabil scris al administratorului

 • 11.5. Toate lucrările privind racordarea la rețelele tehnico - edilitare existente, obținerea acordurilor de branșare îl privesc pe chiriaș.

11.5.Instrucțiunile de participare la licitație, Caietul de sarcini și toate documentele necesare licitației se pun la dispoziția solicitantului, contra cost.

 • 11.6. Ofertanții vor achita taxa și garanța de participare la licitație la valoarea stabilită prin Instrucțiunile de participare la licitație.

 • 11.7. Ofertanții la licitație vor prezenta, la dosarul depus pentru licitație originalul chitanței de plată a taxei și a garanției de participare la licitație.

Participarea la licitație a ofertanților este condiționată de achitarea integrală a debitelor pe care le au față de bugetul local și față de Administrația Imobiliară Oradea, achitarea documentației de licitație și a garanției de participare.

Nu vor participa la licitație persoanele juridice sau persoanele fizice care:

 • a) au debite față de bugetul local, Administrația Imobiliară Oradea sau DGFP;

 • b) sunt în litigii cu Consiliul Local al municipiului Oradea;

 • 11.8. Dacă din diferite motive, licitația se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți.

In acest caz, ofertanților li se va înapoia în termen de zece zile lucrătoare garanția de participare la licitație și taxa de participare la licitație pe baza unei cereri scrise și înregistrare la Administrația Imobiliară Oradea.

Prin înscrierea la licitație, toate condițiile impuse prin caietul de sarcini și instrucțiunile de licitație se consideră însușite de ofertant.

 • 11.9. Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Oradea în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.